Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akreditované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení vyvíjí svou činnost od roku 1996, kdy byla ustavena pracovní skupina se zaměřením na „velkou“ energetiku. Základním požadavkem energetického průmyslu jsou diagnostická měření, jako podklady pro připravované rekonstrukce zařízení, podklady pro optimalizaci provozu zařízení, ověřovací, komplexní a garanční zkoušky, spalovací zkoušky s různými typy paliv, alternativních paliv a biopaliv, ve směsi s uhlím i čistých biopaliv, garanční zkoušky velkých energetických zařízení a různá diagnostická měření spalovacích zařízení. Výsledky měření slouží pro rozhodnutí o záměně paliva, případně slouží projektantům energetických zařízení jako podklad pro rekonstrukci. Jako jediné v ČR je pracoviště vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti. Od roku 2000 je pracoviště akreditováno.

Seznam služeb:

Garanční měření elektrárenských bloků, kotlů, turbín, čerpadel, výměníků tepla a chladicích věží.

Stanovení účinnosti energetických zařízení a bloků dle ČSN a EN.

Diagnostika spalovacích procesů, měření teplot, koncentrací plynných složek spalin, rychlostí proudění a odběry tuhých vzorků ze spalovací komory práškových a fluidních kotlů velkých výkonů.

Diagnostika a optimalizace provozu mlýnů a mlýnských okruhů pro černá a hnědá uhlí. Úprava mlýnských okruhů pro zlepšení spolehlivosti provozu a jemnosti mletí.

Diagnostika vzduchospalinových traktů z hlediska proudění a teplot. Stanovení těstnosti spalinových traktů.

Měření průtoku vzduchu a vzdušiny rychlostními sondami. Diagnostika vzduchových traktů kotlů, optimalizace a seřizování vzduchových traktů, návrh provozních měřidel pro vzduchové trakty kotlů.

Spalovací zkoušky kombinovaného spalování uhlí a biopaliv, případně alternativních paliv a posouzení možností kombinovaného spalování na daném typu zařízení.

Měření vlastní elektrické spotřeby a spotřeby stlačeného vzduchu.

Akreditovaná měření emisí a složek spalin CO, NOx, SO2, CxHy (TOC), TZL, HCl, HF, O2 ze spalovacích zařízení.

Kontinuální měření plynných emisí a složek spalin NO, NO2, N2O, NH3, měření Hg.

Měření povrchových teplot trubek tlakového celku, měření na neotápěné i na otápěné straně tlakového celku. Diagnostika poruch tlakového celku a stanovení příčin poruch tlakového celku. Možnost současného měření teplot až na 80 místech.

Studie, posudky a návrhy úprav zařízení.

Termovizní diagnostika. Modelování spalovacích procesů a proudění.

Návrh a instalace monitoringu stability spalování pro černá a hnědá uhlí. Realizace systému v současné době na osmi kotlích v ČR. Možnost využití i pro optimalizace systému SNCR.

Měření rosného bodu spalin.

Výzkum a vývoj

v oblasti:

  • spalovacích zařízení a spalovacích procesů
  • snižování emisí
  • odsiřovacích procesů
  • využití obnovitelných zdrojů energie
  • mlýnů a mlecích zařízení
  • monitorigu a stability spalování

Přístrojové vybavení