Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř se specializuje na výzkum vlivů antropické činnosti v oblasti termických procesů na životní prostředí.

Cíle výzkumu

 • Analýza emisí a imisí pomocí markerů na bázi organických sloučenin a cílem identifikace vlivů různých typů zdrojů na ŽP
 • Vlastnosti paliv a produktů spalovacích procesů
 • Kontaminace ovzduší aerosoly vznikajícími při spalovacích procesech, částice kontaminující ovzduší, blackcarbon
 • Výzkum v oblasti biologicky rozložitelných materiálů s ohledem na jejich kvalitu a využitelnost pro energetiku z hlediska minimalizace dopadů na ŽP

Přístrojové vybavení

 • Analytická mikropyrolýza s analyzátorem GC/MS
 • Experimentální pyrolýza s analýzou GC
 • Přístroje pro měření koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
 • Bioreaktory a kompostéry pro studium procesu fermentace
 • Přístroje pro analýzu paliv a produktů spalovacích procesů

Nabídka služeb

 • Výzkum vlastností různých typů paliv
 • Výzkum náhrady paliv pro spalování a redukci
 • Výzkum kontaminujících látek v ovzduší
 • Výzkum biologicky rozložitelných materiálů

Kontaktní osoba

Jana Růžičková
e-mail: 
tel: +420 597 323 730
+420 597 324 290

Michal Šafář
e-mail: 
tel: +420 597 324 290