Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř anorganických materiálů je zapojena do výzkumné, vývojové, servisní i pedagogické činnosti CEET CNT. Zabezpečuje zejména prvkovou analýzu v anorganických i organických materiálech nejen v rozsahu  akreditované analytické laboratoře č. 1166. Členové pracovního kolektivu se podílí na výzkumné činnosti v oblasti studia a ochrany životního prostředí a ochrany materiálů před vnějšími vlivy. Nemalá část je věnována také studiu zpětného využití odpadů.   

Výzkumné zaměření

 • studium vlivu materiálů a nanomateriálů na životní prostředí
 • příprava a testování nových materiálů pro odstraňování polutantů z vodného a plynného prostředí
 • studium vlivu prostředí na materiály a jeho ochrana před těmito vlivy
 • vývoj nových analytických aplikací pro hodnocení stavebních hmot, kovových slitin a tuhých odpadů

Poskytované služby

 • příprava analytických vzorků pro hodnocení vlivů odpadů na životní prostředí a případné uvolňování kovů do potravinového řetězce (např. atmosférické a vysokotlaké extrakce s použitím různých extrakčních činidel)
 • nízkotlaká a vysokotlaká mineralizace pevných a kapalných vzorků
 • fyzikální úprava vzorku (homogenizace, separace, mletí)
 • stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů kapalných vzorků (pH, vodivost, kyselost, zásaditost, oxidovatelnost, tvrdost atd.)
 • elementární chemická analýza vzorků pevných látek (vlhkost, sítová analýza, nerozpustná frakce atd.)
 • kvalitativní analýza hlavních a vedlejších prvků
 • kvantitativní analýza hlavních, minoritních a stopových prvků v kapalných a pevných vzorcích (vody, vodní extrakty, kyselé extrakty, odpadní materiály, popel, půdy, materiály nesoucí kovy na bázi Fe, vybrané nekovové slitiny)
 • chemická analýza paliv (formy síry, popela atd.)
 • chemická analýza stavebních materiálů (cementy, vápence, sádry, beton, štěrk) dle platných předpisů
 • odběr a úprava vzorků pro analýzy chemického složení
 • kvalitativní a kvantitativní analýza elementárního složení tuhých a kapalných vzorků metodou rentgenová fluorescenční spektrometrie v rozsahu od Na po U, koncentrační rozsah od jednotek mg/kg
 • analýza morfologie a elementárního složení povrchu pevných vzorků metodou skenovací elektronové mikroskopie a elektronové mikroanalýzy
 • stanovení celkového obsahu uhlíku (TC) a organicky vázaného uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích
 • testování mechanických vlastností frikčních materiálů brzdových soustav automobilů

Spolupráce s univerzitami

Kontakt

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
e-mail:
tel.: +420 597 321 549

Výzkumný tým

Přístrojové vybavení

Publikační činnost

HR-CS Atomový absorpční spektrometr contrAA 800D
Popularizační akce Art and Science
Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-AES SPECTRO ARCOS
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-MS PERKIN-ELMER
Magnetický kompozit
Magnetický kompozit