Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V naší laboratoři se věnujeme syntézám nanokompozitních materiálů, studiu jejich struktury a vlastností. Při syntézách klademe důraz nejen na reprodukovatelnost, ale rovněž na ekologickou nezávadnost a ekonomickou nenáročnost. Strukturu nanomateriálů charakterizujeme širokou škálou instrumentálních metod, především však RTG difrakční analýzou a Ramanovou a infračervenou spektroskopií. Pro studium mikrostruktury využíváme digitální mikroskopii umožňující vytváření 3D obrazu, optické vlastnosti měříme pomocí UV-VIS a difúzně reflektanční spektrofotometrie. Měření fotokatalytické aktivity a elektrické vodivosti provádíme zavedenými metodami. Experimentální data doplňujeme výsledky počítačových simulací na bázi molekulární mechaniky a dynamiky, včetně simulované RTG difrakce. Při našem výzkumu spolupracujeme s řadou pracovišť nejen na VŠB-TUO.

Výzkumné zaměření

 • nanokompozity na bázi jílových minerálů modifikovaných fotoaktivními nanočásticemi (TiO2, ZnO, ZnS)
 • nanokompozity na bázi jílových minerálů interkalovaných vodivými polymery (polyanilin, polypyrrol)
 • povrchově modifikovaná nanovlákna
 • dlouhodobé monitorování změn vlastností nanomateriálů
 • vliv nanomateriálů na životní prostředí a jejich interakce s živými organismy

Poskytované služby

 • rentgenová difrakční analýza
 • infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
 • Ramanova spektroskopie
 • UV-VIS spektroskopie a DRS (difúzně reflektanční) spektrofotometrie
 • optická mikroskopie
 • biodeteriorace – stanovení odolnosti povrchů zarůstání biofilmem
 • stanovení akutní toxicity pomocí zelených řas
 • stanovení fotokatalytické aktivity zavedenou metodou

Spolupráce s univerzitami

Kontakt

doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
e-mail:
tel.: +420 597 321 606+420 597 321 519

Výzkumný tým

Přístrojové vybavení

Publikační činnost

3D mapa morfologie povrchu vytvořená pomocí digitálního konfokálního mikroskopu.
Ethanol. Molekulární simulace s využitím silových polí umožňuje pracovat s modely obsahujícími explicitní solvent o desítkách tisíc atomů.
Vrstvení atomů v těsně uspořádané struktuře FCC vizualizované pomocí počítačového modelování.
Skenovacím elektronovým mikroskopem pořízený snímek nanostrukturovaného ZnO, který díky svému velikému povrchu vykazuje silnou fotokatalytickou aktivitu.
 Průměrná délka kořenů rostlin klíčících v přítomnosti nanočástic umožňuje stanovit fytotoxicitu těchto nanočástic.
Částice kaolinitu inkorporované do elektrostaticky zvlákněného polyurethanu.
2D mapa vytvořená Ramanovou mikrospektroskopií ukazuje distribuci grafitu (červená) a vícevrstvého grafenu (zelená) na povrchu vzorku.
Měření barvy vzorku během testu fotokatalytické aktivity.
Odbarvení původně oranžového roztoku barviva AO7 dokazuje fotokatalytickou aktivitu studovaného nanomateriálu.
Transmisním elektronovým mikroskopem pořízený snímek elektricky vodivých grafitických nanostruktur na silikátových částicích.