Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrkuturovaných materiálů (např. oxidů kovů, uhlíkatých materiálů) v různých makroskopických formách, zejména pro fotokatalytický a katalytický rozklad organických polutantů v životním prostředí a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. Nanostrukturované prášky, tenké vrstvy či monolity jsou připravovány nejen využitím známých konvenčních metod, ale jsou vyvíjeny a optimalizovány i nové nekonvenční postupy přípravy či zpracování (např. s využitím superkritických a podkritických tekutin). Studium příprav a jejich optimalizace spočívá ve formě základního výzkumu, kdy je sledován vliv jednotlivých kroků přípravy či zpracování či vliv vstupní suroviny/chemického prekursoru na fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného materiálu, a v jejich důsledku na fotokatalytickou či katalytickou účinnost. V rámci laboratoře jsou rovněž připravovány uhlíkaté sorbenty využitím mikrovlnné pyrolýzy, které jsou charakterizovány prostřednictvím fyzisorpce. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, vedle poznatků z oblasti materiálového inženýrství jsou významně využívány poznatky z oblasti anorganické chemie, fyzikální chemie, fyziky pevných látek, fotochemie, organické technologie, environmetálního a chemického inženýrství.

Výzkumné činnosti

 • Příprava práškových, katalyticky aktivních materiálů metodami sol-gel, srážením a spolusrážením.
 • Příprava katalyticky aktivních tenkých filmů (tloušťky řádově desítky až stovky nanometrů) metodami sol-gel a dip-coating.
 • Příprava materiálů na bázi nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů vysokoteplotní kalcinací s využitím podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin.

Základní vybavení

 • Vysokotlaká laboratorní linka pro práci s podkritickými a superkritickými tekutinami, vybavená vysokoteplotními patronami různých objemů.
 • Laboratorní potřeby a míchačky pro přípravy vzorků.
 • Zařízení pro nanášení tenkých vrstev.
 • Pece na sušení a kalcinace vzorků.
 • Vysokotlaký lis.
 • Ultrazvuková čistička.
 • Měření tenkých vrstev – NanoCalc – Ocean Optics
 • Optovláknový spektrometr – DH-mini + Flame – měření UV-VIS – Ocean Optics

Poskytované služby

 • Příprava různých makroskopických forem nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů využitím podkritických a superkritických tekutin.
 • Stanovení specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek fyzisorpcí dusíku i dalších plynů, realizované na plně automatizovaném fyzisorpčním zařízení s vakuem až do p/p0=10-9. Interpretace naměřených výsledků.
 • Testování fotokatalytické aktivity připravených materiálů a její korelace s mikrostrukturou materiálů.

Členové výzkumného týmu

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
Ing. Ivana Troppová, Ph.D.
Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
prof. Mark Rümmeli

Kontakt na vedoucí výzkumného týmu

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7310

nano ctverec

nano1_ctverec

Publikační a vědecká činnost

Závěrečné práce

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
(Nanostructured heterogeneous catalysts based on TiO2, CeO2 and CuO for catalytic oxidation of volatile organic compounds)
Bc. Barbora Ptáčková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste animal bones for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Bc. Markéta Ostřanská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik
(Microwave pyrolysis of waste scrap tyres)
Bc. Dominika Habermannová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
(Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field)
Bc. Petra Cichoňová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste scrap tyres for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Bc. Karolína Gorzolková Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation and characterization of oxides based on Ti, La and N by using pressurized hot and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
(Study of preparation of nanostructured Ti and Zr-based oxides by using pressurized and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Ivana Troppová, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation of nanostructured TiO2 for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lukáš Polách Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
(Preparation of nanostructured titanium and cerium-based oxides by using pressurized and supercritical fluids)
Bc. Barbora Skurčáková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava tenkých vrstev oxidu titaničitého a jejich charakterizace.
(Preparation of the titanium dioxide thin films and their characterization. )
Ing. Monika Hawliczková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh chemicko-inženýrských úloh: Stanice sdílení tepla
(Proposal of chemical-engineering task: Station of heat transfer)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh chemicko-inženýrských úloh - Filtrace a Sušení
(Proposal of chemical-engineering tasks - filtration and drying)
Bc. Julie Kadurová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Využití termogravimetrie při studiu pyrolýzy
(Usage of Thermogravimetry in the Pyrolysis Monitoring)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská