Skip to main content
Skip header

This laboratory focuses on both basic and applied research, using biomass (including biowaste) to produce biowaste, and the research of the subsequent processes, such as biogas purification. We do modelling and evaluation of the processes of anaerobic transformation of biomass into biogas and digestate, which may both be used in energy production. We provide basic analytical service for biogas stations and we also evaluate biogas technologies. We test methane production from non-traditional substrate. We also investigate the biomass aerobic degradation process, i.e. composting. New bioreactors, especially lower capacity ones, are being developed.

Research activities

 • Optimization of wet and dry anaerobic digestion.
 • Assessment of anaerobic digestion of demanding materials and waste streams.
 • Design and development of novel bioreactors – focus on mobile and easily transferable units.

Equipment

 • Respirometric system WTW OXITOP AN6.
 • Series of 1lt bottle reactors (BMP tests)
 • Lab-scale rotary reactor (15 lt)
 • Four (4) vertical reactors coupled with incubator (20 lt)
 • Three (3) CSTR reactors (60 lt)
 • Two (2) rotary reactors with volume 160 lt
 • Two-stage vertical AD reactor (200 lt)
 • Pilot-scale horizontal CSTR AD unit (400 lt)
 • Adjustable inclination (0-90°) pilot-scale reactor (900 lt)
 • Pilot-scale rotary reactor with 10 m3 volume
 • Infrared and electrochemical biogas analysers (CH4, CO2, O2, H2, H2S).
 • Elemental analyser (C, H, N, O, S).
 • Measuring equipment: COD, pH, conductivity, moisture, ORP, O2.
 • Processing equipment: incubators, dryers, autoclaves, gas-holders, crushers, mills, homogenizers.

Offered services

 • Physicochemical characterization of solids (biomass, biowaste, digestate).
 • Chemical characterization of gases (biogas, natural gas).
 • Feedstock preparation and pre-treatment (crushing, hydrolysis, acidification).
 • Downscale of industrial plants anaerobic (co)digestion process.
 • Testing of industrial process parameters (loading, retention time, mixing).
 • Assessment of additives (trace elements, buffering, enzymes, microorganisms).

Research team

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D.
Ing. Basinas Panagiotis, Ph.D.
Ing. Petra Wojnarová
Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Jiří Jureček

Contact

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328

Digesce1 čtverec

Digesce čtverec

Digesce3 čtverec

Conference paper

PLATOŠOVÁ, Daniela, Jiří RUSÍN and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Dlouhodobé laboratorní ověření psychrofilní anaerobní digesce zbytků jídel. In: TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, Hustopeče, Česko. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2019. p. 1-10. ISBN 978-80-85990-33-1. [Detail]
GEMBALOVÁ, Lucie, Karel KLOUDA, Jiří RUSÍN, Adrian PRYSZCZ and Markéta WEISHEITELOVÁ. Biochar - Ecological Product and Its Application in Environmental Protection. In: 2017 Asia-Pacific Engineering and Technology Conference (APETC 2017). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2017. p. 22-31. ISBN 978-1-60595-443-1. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Výzkum anaerobní digesce v Institutu environmentálních technologií. In: Odpady - Luhačovice 2013 : XXI. Mezinárodní kongres a výstava : 9.-12. září 2013 : sborník přednášek, bulletin kongresu a výstavy. Luhačovice: Joga, 2013. p. 36-42. ISBN 978-80-904356-7-4. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN, Kateřina CHAMRÁDOVÁ and Karel OBROUČKA. Výzkum vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů s využitím silážních vaků. In: Odpadové fórum 2012 : symposium. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2012. p. 1-6. ISBN 978-80-85990-20-1. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kamil DROBNÝ, Karel OBROUČKA and Patrik CIESLAR. Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu. In: Odpadové fórum 2011, 6. ročník česko-slovenského symposia, Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2011. p. 1-17. ISBN 978-80-85990-18-8. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN and Karel OBROUČKA. Modelová anaerobní kofermentace hovězí kejdy s vybranými druhy potravinářských odpadů. In: Odpadové fórum 2011, 6. ročník česko-slovenského symposia, Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-85990-18-8. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Karel OBROUČKA and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Porovnání výsledků laboratorní a poloprovozní anaerobní digesce. In: Odpadové fórum 2011, 6. ročník česko-slovenského symposia, Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2011. p. 1-8. ISBN 978-80-85990-18-8. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Kateřina STEPKOVÁ, Jiří RUSÍN, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Roman KUČA and Karel OBROUČKA. Model anaerobic co-fermentation of oily waste water from the ediable oil production with bovine liquid. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. p. 95-100. ISBN 978-80-248-2208-2. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN, Karel OBROUČKA and Barbora GRYCOVÁ. Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky. In: Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2010. p. 1-8. ISBN 978-80-85990-12-6. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN and Karel OBROUČKA. Modelová anaerobní koferementace odpadu z výroby bramborových lupínků a odpadu z výroby instantních polévek s hovězí. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2010. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2010. p. 88-93. ISBN 978-80-904354-1-4. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina and Jiří RUSÍN. Model verification of anaerobic cofermentation processes of beefy slurry with beet-sugar cuttings and with brewing commodities. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. p. 127-130. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Kateřina CHAMRÁDOVÁ and Jiří RUSÍN. Modelová anaerobní kofermentace hovězí kejdy s lihovarskými a pivovarskými odpady. In: Odpadové forum 2007. Praha 2007: PetroChemProgress Praha, 2009. p. 3215-3222. ISBN 978-80-02-01894-0. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN, Karel OBROUČKA and Barbora GRYCOVÁ. Porovnání vlivu přídavku kukuřičné siláže a zrna ječmene k hovězí kejdě při modelové kofermentační výrobě bioplynu. In: Recyklace odpadů XIII, VŠB-TU Ostrava 2009. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. p. 117-121. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
RUSÍN, Jiří and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Modelová anaerobní kofermentace hovězí kejdy s G-fází. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2009 : 10.-11.9.2009, Dolní Kounice. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2009. p. 103-108. ISBN 978-80-904354-0-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Roman KUČA, Michaela MICHNOVÁ, Jiří RUSÍN and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Výzkum vlastností a využití digestátu z procesu anaerobní kofermentace organických odpadů. In: Odpadové fórum 2008 : sborník přednášek. 2. díl, Systémové otázky, sanace zátěží, odpadní vody, vývěsky. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2008. p. 4250-4253. ISBN 978-80-02-02012-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Využití modelových a poloprovozního fermentoru ke studiu procesů anaerobní kofermentace zemědělských a dalších organických odpadů. In: Sborník konference "Výstavba a provoz bioplynových stanic". Construction and operation of biogas plants.. Třeboň: ČOV, 2008. p. 115-122. ISBN 978-80-254-0422-5. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN and Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Modelové ověření procesů anaerobní kofermentace hovězí kejdy s dalšími organickými odpady. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008 : sborník přednášek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 77-82. ISBN 978-80-248-1817-7. [Detail]
RUSÍN, Jiří and Karel OBROUČKA. Návrh matematického modelu optimalizace vsázky do bioplynové stanice. In: Sborník konference "Výstavba a provoz bioplynových stanic". Construction and operation of biogas plants.. Třeboň: ČOV, 2007. p. 146-151. ISBN 978-80-254-0422-5. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Budování laboratoře anaerobních procesů v Centru environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava. In: Sborník konference Výstavba a provoz bioplynových stanic. Construction and operation of biogas plants. 25 až 27. 10.2007, Třeboň.. Třeboň: ČOV, spol. s.r.o., Břidlice 175, Třeboň, 2007. p. 143-145. ISBN 978-80-254-0422-5. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN and Pavel JUREČKA. Experimentální ověření možnosti zvýšení výroby bioplynu úpravou složení vsázky. In: Odpadové fórum 2006. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2006. p. 3164-3171. ISBN 80-02-01792-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN and Pavel JUREČKA. Experimentální ověření možnosti zvýšení výroby bioplynu úpravou složení vsázky. In: Odpadové fórum 2006. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2006. p. 3164-3171. ISBN 80-02-01792-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN and Pavel JUREČKA. Vliv skladby vstupní směsi na efektivnost anaerobního procesu. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada vědeckovýzkumných ústavů.. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 183-208. ISBN 80-248-0972-9. [Detail]