Skip to main content
Skip header

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj

Code Title Start year End year
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027350 Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru 2022 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
HS7302223 Ing.Miroslav Jílek,Simha 2022 2023
EF19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TITSMZP207 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynůve stavebním sektoru České republiky 2023 2024
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023