Skip to main content
Skip header

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023

Moravskoslezský kraj

Code Title Start year End year
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon 2022 2023
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023