Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

je vědecko-technickým pracovištěm Centra ENET, Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava určeným ke studiu procesů sypkých hmot. V laboratoři jsou řešeny úkoly z oblasti procesů zpracování (výroba, třídění, zdrobňování), skladování (sila, zásobníky, vynášení) a dopravy sypkých hmot. Těžištěm práce realizačního týmu jsou unikátní a praxí ověřené metody posuzování mechanicko – fyzikálních a geometrických vlastností sypkých hmot, ze kterých vychází fundované posouzení výchozího stavu inženýrského zadání. Technický postup spočívá v hledání optimální relace mezi vlastnostmi sypké hmoty, geometrickými tvary inženýrského díla, aplikovanými materiály a optimálního průběhu zákonitostí probíhajících v sypkých hmotách při výrobě, dopravě a skladování. Hlavním cílem laboratoře je dosažení spolehlivé funkce zařízení a specifikace možných rizik.

Výzkum a měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Tým laboratoře sypkých hmot se prioritně zabývá měřením mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot, které jsou důležitými vstupními parametry do metod FEM, DEM, či CFD. Dále se tyto naměřené hodnoty využívají k návrhu dopravní a skladovacích zařízení. Hlavním výzkumem úkolem a náplní laboratoře je rozklíčovat základní principy a chování partikulárních hmot.

Matematické modelování pohybu sypkých hmot metodou diskrétních prvků (DEM)

Výzkumný tým se zabývá zkoumáním dynamického toku sypkých hmot po dopravních trasách a ve skladovacích či úpravnických zařízeních. Důležitou podmínkou využití DEM metod při návrhu a optimalizaci těchto zařízení je výzkum vlastností sypkých hmot, které jsou vstupními hodnotami a jsou využity pro validaci a kalibraci výpočetní metody.

Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování

Tým laboratoře sypkých hmot se zabývá návrhem, diagnostikou a optimalizací dopravních, upravnických a skladovacích zařízení za pomocí nejnovějších metod.

Výzkum a měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Matematické modelování pohybu sypkých hmot metodou diskrétních prvků (DEM)

Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování