Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon 2022 2023
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22030137 Low carbon technologies 2021 2023

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024