Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Prakticky a badatelsky orientovaný program vzdělávání odborného personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství na polsko-českém pomezí 2016 2019

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GC14-35327J Fotokatalytická redukce CO2 2014 2016

Ministerstvo obrany

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro efektivní kogenerační výrobu elektrické energie a tepla 2017 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič 2020 2021
CZ.11.4.1200.00.016_0260001075 i-AIR REGION 2018 2020
Elektromobilita v česko-polském příhraničí 2018 2019
CZ.3.22/3.3.04/13.03613 Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP 2013 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny 2023 2025
EG20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
EG21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
EG20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
EG20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
EG20_321/0024308 Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
EG17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022
EG17_107/0012463 Optimalizace toku energií mezi vysokokapacitním energetickým úložištěm napájené solárními články a distribuční sítí 2018 2020
EG15_019/0004681 Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem 2017 2019
EG15_019/0004771 Torifikace 2017 2019
Výzkum a vývoj nového alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu metodou mokré separace a provedení spalovací zkoušky 2017 2018
FR-TI2/484 Výzkum a vývoj integrované kompresorové jednotky pro plnění vozidel zemním plynem 2010 2012

Ministerstvo zemědělství

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
QJ1510342 Zplyňovač zemědělské fytomasy 2015 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
8JPL19020 Využití katalyzátorů k redukci emisí škodlivin ze spalování odpadní biomasy 2019 2021
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022
LO1404 Trvale udržitelný rozvoj Centra ENET 2015 2019
ED2.1.00/19.0389 Rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET 2015 2015
Rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET 2015 2015
CZ.1.07/2.3.00/45.0006 Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky 2014 2015
CZ.3.22/3.3.04/13.04175 Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí 2014 2014
CZ.1.07/2.2.00/28.0256 Středoevropský energetický institut 2013 2016
CZ.1.07/2.3.00/35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky 2012 2014
CZ.1.07/2.4.00/31.0026 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe 2012 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0077 Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí 2011 2014
EE.2.3.20.0075 Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zrdojů v oblasti nových technologií v energetice - VŠB-TU O 2011 2014

Ministerstvo životního prostředí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006890 Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - IIS 2018 2020
08_2013_IP58_WASTEHEAT Waste heat recovery for PC boilers (WASTEHEAT) 2015 2015

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
04414/2021/ŽPZ Provoz IIS - Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší 2021 2021
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023
07149/2020/ŽPZ Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší 2020 2020
08181/2018/RRC Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku 2018 2019
Sofistikovaný systém pro zajištění bezpečnosti energetické platformy měst 2017 2017

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon 2022 2023
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
SS01020432 Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí 2020 2022
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
TH04020180 Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu. 2019 2022
TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy 2019 2022
TN01000007 Národní centrum pro energetiku 2019 2022
TH04010239 Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky 2019 2021
TJ02000031 Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN 2019 2021
TJ02000157 Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence 2019 2021
TJ02000327 Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení 2019 2021
TJ02000333 Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů. 2019 2021
TK02020099 Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda – voda, s progresivním autonomním energetickým managementem 2019 2021
TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů 2018 2021
TH03010453 Vývoj inovativního pneumatického dopravního systému 2018 2020
TK01020101 Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů 2018 2020
TH02020183 Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru. 2017 2020
TH02020191 Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy 2017 2020
TH02030120 Termické zpracování zbytků po suché fermentaci 2017 2020
TH02030922 Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích 2017 2020
TH02030925 Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu 2017 2020
TH02020032 Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů 2017 2019
TH02010028 Inovativní vývoj děliče pro efektivní analýzu sypkých hmot 2016 2019
TA04021078 VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů 2015 2017
TH01020426 Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni 2015 2017
TA04020723 Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů 2014 2017
TA04031780 AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel 2014 2017
TA03011158 Inovativní řešení zařízení zatížených abrazivitou 2013 2015
TA02020004 Výzkum fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích 2012 2015
Duplicita s 36821 Využití hydroenergetického potenciálu vodárenských soustav 2012 2014
TA02020006 Využití hydroenergetického potenciálu vodárenských soustav 2012 2014

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22030137 Low carbon technologies 2021 2023

VŠB - TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj výkonově škálovatelného balančního systému pro zvýšení účinnosti nabíjení a řízení akumulačních soustav. 2014 2017

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
7F16024 Rozvoj česko-norské spolupráce v oblasti energetiky 2017 2017

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024
PDI/APM/2018/1/00029/U/001 Environmental Safety of Biosolids in the Circular Economy - EnviSafeBio 2019 2021
Mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností v oblasti dopravních procesů sypkých materiálů 2017 2017

Český báňský úřad

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ABCBU 54-07 Stanovení kritérií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídicích a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků. 2007 2009