Skip to main content
Skip header

Certified methodology

2020

ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ and Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro určení environmentální zátěže PM10 pocházející z dopravy na základě analýzy silničního prachu. 2020. [Detail]

2019

RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika pro identifikaci markerů ze spalování odpadů (plastů) v popelu a v pevné usazenině ze spalinových cest. 2019. [Detail]

2018

RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika identifikace sazí/char a nedopalu. 2018. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Jan NEDĚLNÍK. Metodika hodnocení kvalitativních znaků kompostu s přídavkem biouhlu. 2018. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. METODIKA PRO IDENTIFIKACI MARKERŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOPALIV V PEVNÉ USAZENINĚ ZE SPALINOVÝCH CEST. 2018. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. METODIKA PRO IDENTIFIKACI MARKERŮ ZE SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV V PEVNÉ USAZENINĚ ZE SPALINOVÝCH CEST. 2018. [Detail]

2017

SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Lukáš PILAŘ, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Metodika stanovení stupně oxidace Hg0 / Hg2 na katalytických vrstvách ve spalinách z velkých a středních energetických zdrojů na poloprovozním zařízeni. 2017. [Detail]

2014

KOVAĽ, Lukáš. Metodika stanovenia zmáčavosti kusových vzoriek uhlia. 2014. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš. Využití on-line analýzy obrazu pro aglomeraci/flokulaci/koagulaci a sedimentaci částic v technologii vod. 2014. [Detail]
HARTMANN, Silvie and Lukáš KOVAĽ. Metodika pro stanovení nitrifikační inhibice aktivovaného kalu. 2014. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Silvia BIELESZOVÁ. Metodika pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší na základě diagnostických poměrů markerů. 2014. [Detail]

2013

ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Metodika manuálního odběru spalin pro stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK and Pavel KOLAT. Metodika testu sorbční kapacity sorbentů v suché aditivní metodě na modelovém zařízení z fluidní vrstvou ve dvou ložích. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Pavel KOLAT. Metodika odběru spalin pro semikontinuální stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Ota VACULÍK, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Metodika měření rychlostního pole vzdušiny a koncentračního pole TZL v koksárenské hasicí věži pro optimalizaci procesu snižování emisí TZL. 2013. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Stanislav HONUS, Pavel KOLAT and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení emisních limitů při kombinovaném spalování odpadu a základního paliva. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování dřeva ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování uhlí ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení forem Fe v emisích a imisích. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Adéla MATLOCHOVÁ, Ondřej DUTKO and Naďa RAPANTOVÁ. Odstranění organických látek z kontaminovaných vod metodou vsádkové sorpce s využitím sorpčních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček. 2013. [Detail]
LACNÝ, Zdenek and Daniela PLACHÁ. Stanovení alkoholů metodou plynové chromatografie s detektorem FID. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou headspace/GC/MS. 2013. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC and Kamil KOLARČÍK. Metodika pro přípravu energetických pelet z biomasy a čistírenských kalů. 2013. [Detail]

2012

KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení ligninu v rostlinné biomase. 2012. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Dominika DOLNÍČKOVÁ and Jarmila DROZDOVÁ. Metodika stanovení nedopalu v popílcích využitím barevných parametrů CIElab. 2012. [Detail]
ZECHNER, Vojtěch, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK and Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika stanovení kyselinotvorného a neutralizačního potenciálu pro odpady z těžební činnosti mineralogickou fázovou analýzou. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení "black carbon" (BC) v TSP metodou pyrolýzní chromatografie s hmotnostní detekcí Py-GC/MS. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stabilní frakce huminových kyselin metodou analytické pyrolýzy Py-GC/MS. 2012. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení black carbon v ovzduší optickou metodou. 2012. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Metodika pro přípravu energetických pelet z bylinné biomasy. 2012. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení reakční kinetiky energetických uhlí termogravimetrickou analýzou. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana and Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro stanovení monosacharidů v biomase metodou GC/MS. 2012. [Detail]

2011

RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Libor OBAL. Metodika stanovení fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích MIKROENVI. Ostrava: Státní energetická inspekce ČR, uzemní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Helena RACLAVSKÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů s vysokým obsahem huminových látek. 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů na bázi jílových minerálů. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2011. [Detail]
HOMOLA, Vladimír and Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika pro statistické zpracování dat k identifikaci anomálií škodlivin v životním prostředí. 2011. [Detail]
ŠKROBÁNKOVÁ, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Martina KUČEROVÁ. Metodika pro stanovení respirační inhibice aktivovaného kalu. 2011. [Detail]
MĚCHOVÁ, Lucie, Konstantin RACLAVSKÝ and Helena RACLAVSKÁ. Využití spektrofotometrických metod pro stanovení nespáleného uhlíku v produktech spalování. 2011. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Pavel KOLAT. Metodika k měření a vyhodnocování účinnosti kotlů nepřímou metodou. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalijící komunální odpad - ustálený výkon technologie. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalující komunální odpad - odstavení a nájezd technologie. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2011. [Detail]