Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CEETe_nazev_budova

logo_EU

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer“
je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013

Projekt CEETe byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Předmětem překládaného záměru je vybudování centra pro poskytování služeb inovačního transferu a transfer technologií v oblasti udržitelné energetiky v souladu s požadavky na transformaci a odklon od tradičních uhelných zdrojů. Bude se jednat o centrum nové generace integrující výzkum, vývoj a tržní uplatnitelnost výsledků mezisektorové spolupráce s cílem napomoci všem průmyslovým subjektům, které budou energetickou transformací dotčeny, splnit cíle uhlíkové neutrality a Evropské zelené dohody.

Záměr CEETe – Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – explorer (dále také jen „CEETe“), je součástí integrovaného projektu CEET, což je ambiciózní projekt aplikovaného výzkumu technologií v energetice, jehož výstupem je vytvoření unikátního polygonu pro testování metod a technologií v oblasti moderní energetiky plně v souladu s principy cirkulární ekonomiky. CEETe je od začátku navrhováno v úzké spolupráci s potenciálními odběrateli plánovaných služeb podpůrné inovační infrastruktury tak, aby bylo v souladu s aktuálními trendy a potřebami aplikační sféry především z tradičních průmyslových oborů jako je energetika, metalurgie, strojírenství, doprava, ICT, odpadové a vodní hospodářství.

Název projektu Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – explorer naznačuje průkopnickou a mobilní povahu centra. Hlavním záměrem projektu je instalovat unikátní kombinaci technologií a metod na termochemickou konverzi alternativních paliv a způsobů pro akumulaci a distribuci energií pro zajištění energetické a surovinové soběstačnosti s možností nalezení okamžité kombinace nejvhodnějšího způsobu konverze a distribuce energie a zároveň nabízet modulární, škálovatelný – „LEGO Systém“. Kromě tradičního pojetí poskytování služeb inovační infrastruktury v oblasti energetiky pracuje také s vodním hospodářstvím. Využívá alternativní a obnovitelné zdroje energie (např. fotovoltaika, větrná elektrárna, tepelná čerpadla, technologie pro termochemickou konverzi energií), přičemž zapojuje do procesu přeměny energie vodíkové hospodářství. Procesy jsou řízeny sofistikovaným distribuovaným řídícím systémem.

Projekt je unikátní také způsobem svého vzniku. Staví na zkušenostech všech stávajících výzkumných center univerzity zaměřených na energetiku a díky tomu si může dovolit vytýčit tak ambiciózní cíl, kterým je vybudování klíčové infrastruktury pro tak náročný úkol jako je zásadní energetická transformace hospodářství.

CEETe

Klíčová aktivita č. 1

Návrh unikátního polygonu nové generace, kterým je silně aplikační centrum transferu technologií s oporou o následnou robustní vědecko-výzkumnou kapacitu budovanou jako hlavní projekt CEET zaměřený na celý rozsah výzkumu vč. základního výzkumu až po související společenskovědní kapacity v rámci zastřešujícího multioborového projektu REFRESH.

Klíčová aktivita č. 2

Integrace a modernizace stávajících kapacit výzkumné energetické infrastruktury Vysoké školy báňské – Technické univerzity k rychlejšímu vybudování navrženého polygonu Energetika 4.0. Tato aktivita zahrnuje spolupráci stávajících center univerzity a intenzifikaci jejich spolupráce v rámci jednotného zastřešujícího subjektu. Na této aktivitě se podílí Centrum využití netradičních zdrojů energie (CENET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Institut environmentálních technologií (IET) a Centrum nanotechnologií (CNT) s podporou dalších souvisejících VaV kapacit, především předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem IT4Innovations.

Koncepce projektu

Díky kombinaci známých technologií, z nichž některé jsou již na VŠB-TUO přítomny v rámci slučovaných výzkumných center, bude vyvinut unikátní modul v oblasti cirkulární ekonomiky v oblasti energetika, který je zamýšlen jako energeticky soběstačná jednotka na transformaci alternativních paliv na užitečné formy energie, včetně vodíkového hospodářství. Do projektu je již nyní zapojena řada průmyslových partnerů, díky čemuž by měla být nabídka služeb centra ušita na míru potenciálním klientům centra. Projekt bude mít díky svému přesahu řadu pozitivních externalit. Přirozenou součástí projektu bude všeobecná osvěta v oblasti cirkulární ekonomiky, energetického využití alternativních paliv, nakládání se srážkovou vodou a řízení energetických toků.

Hlavní cíl

Hlavním cílem předkládaného projektu CEETe je vybudování výzkumně-aplikační základny pro poskytování služeb technologického transferu a ověřování inovativních řešení při transformaci stávající energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkové energetiky.

Specifické cíle

  1. Vybudování unikátního objektu v souladu s principy udržitelné energetiky.
  2. Vybudování špičkově vybavené infrastruktury zahrnující všechna potřebná pracoviště energetické konverze.
  3. Vytvoření nabídky služeb inovačního a technologického transferu v oblasti moderní energetiky, zpracování alternativních paliv a jejich konverze k dalšímu využití.

Výše uvedené cíle předkládaného projektu CEETe jsou v souladu s cíli integrovaného projektu CEET, jehož posláním je podpora surovinové nezávislosti a energetického využití alternativních paliv, rozvoj energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR s využitím výsledků VaV, nových metod a prostředků v oblasti moderní energetiky 21. století a také komplexního multioborového zastřešujícího projektu REFRESH, který vnáší do agendy centra také společenskovědní rozměr.

HARMONOGRAM REALIZACE

termíny zahájení a ukončení projektu, etapizace, popis jednotlivých etap

Harmonogram realizace projektu byl vypracován ve spolupráci se všemi zapojenými profesemi, a tudíž by měl být realizovatelný a nemělo by docházet k zásadnějších změnám. Jednotlivé aktivity jsou naplánovány s rezervami, aby v případě drobných zdržení nemuselo být řešeno změnové řízení. Projekt je etapizován, počítá se s třemi etapami. Předpoklad zahájení realizace projektu je 30.11.2020, předpokládané zahájení fyzické realizace projektu: 1.9.2021, předpokládaný konec realizace projektu je 30.9.2023, po kterém bude zpracována závěrečná zpráva a podána závěrečná žádost o platbu.