Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci CEET se podílí na výuce studentů ve studijních programech napříč téměř všemi fakultami VŠB-TUO a v rámci všech tří stupňů studia. Zároveň se podílí na vedení a konzultacích bakalářských, diplomových a disertačních prací. Studenti mají v laboratořích CEET k dispozici moderní přístrojovou techniku a výuka v praktických cvičeních vhodně doplňuje teoretické poznatky v celé řadě předmětů. Ve velké míře jsou studenti také zapojeni do řešení projektů a praktických požadavků průmyslových podniků, což jim pomáhá získat zkušenosti v široké škále odvětví a výrobních činností.

Studijní programy

Chemické a environmentální inženýrství

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství se zaměřuje na práci  s chemicko-inženýrskými metodami, na modelování a výpočty chemických, potravinářských a dalších technologických procesů, s laboratorními a provozními experimenty a s výpočetní technikou a informačními technologiemi. Studovat jej můžete v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském typu studia.

Chemická metalurgie

Doktorský studijní program Chemická metalurgie je moderní výzkumně orientován zejména na chemické aspekty procesů přípravy, získávání a recyklace kovových materiálů a charakterizaci těchto materiálů, dále také na studium dalších anorganických materiálů a jejich vlastností v pevné a kapalné fázi. 

Metalurgická technologie

Doktorský studijní program Metalurgická technologie zaštiťuje problematiku výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, jejich tváření a odlévání, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. 

Nanotechnologie

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Dále můžete pokračovat v navazujícím magisterském a poté doktorském studiu.

Tepelná technika a paliva v průmyslu

Cílem studia doktorského studijního programu Tepelná technika a paliva v průmyslu je vědecká výchova odborníků, kteří jsou schopni tvůrčím způsobem řešit vědecko-výzkumné problémy v oblasti tepelné techniky, energetiky, chemie paliv, keramických materiálů zejména pro vysoké teploty a materiálového a energetického využití odpadů. Absolvent dokáže samostatně identifikovat a formulovat vědecký problém, navrhnout a rozpracovat metodu řešení a realizovat teoretické, experimentální, výpočtové nebo simulační činnosti směřující k vyřešení problému.

Školitelé doktorských studijních programů

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Adsorpční procesy, polymerní nanokompozity, uhlíkaté nanomateriály, materiály s antimikrobiálními účinky, organická chemie, chemie životního prostředí, chromatografie, hmotnostní spektrometrie

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Studium vlastností sorbentů na bázi uhlíkové pěny
Příprava polymerních membrán pro čištění odpadních vod
Příprava polymerních nanokompozitů s antimikrobiálními účinky
Příprava skafoldů na bázi přírodních polymerů

Kontakt:
e-mail:

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Chemické inženýrství


Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Chemická recyklace odpadních plastů katalytickou pyrolýzou v přítomnosti strukturovaných katalyzátorů
Výzkum odbourávání perzistentních polutantů z čistírenských kalů při jejich různém technologickém zpracování s cílem dalšího využití kalů v zemědělství
Výzkum transformace těžce využitelných odpadních látek biologického původu bohatých na biogenní prvky na látky huminové a jim příbuzné
Katalytické odstraňování dusíkatých polutantů
Možnosti anaerobní kofermentace bioodpadů nebo energetické biomasy s odpadní nebo cíleně pěstovanou biomasou řas
Intenzifikace biologického čištění odpadních vod cílená na snížení obsahu prioritních látek
Aplikace chemicky modifikovaného biouhlu a pyro-oleje generovaného z digestátu do procesu anaerobní digesce

Kontakt:
e-mail:

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Heterogenní fotokatalýza v plynné a kapalné fázi, Fyzikálně-chemické vlastnosti nanostrukturovaných fotokatalyzátorů, Kinetika a mechanismus fotochemických reakcí, Chemické inženýrství

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Fotokatalyzátory s heteropřechodem pro fotokatalytickou generaci vodíku
Fotokatalytické reakce pro ochranu životního prostředí
Přeměna CO2 na užitečné chemikálie fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů

Kontakt:
e-mail:

doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Výzkum a vývoj fotoaktivních nanokompozitů. Výzkum nanovlákenných materiálů, Testování ochranných vlastností hydrofobních a fotokatalytických vrstev, Charakterizace nanomateriálů z hlediska struktury pomocí RTG difrakční analýzy, Studium optických vlastností pomocí UV-VIS a DRS (difúzněreflektanční)spektrofotometrie.


Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Výzkum a vývoj fotoaktivních nanokompozitů na bázi jílových minerálů modifikovaných fotoaktivními nanočásticemi 
Výzkum nanovlákenných materiálů modifikovaných antibakteriálními činidly či fotoaktivními nanočásticemi pro medicínské účely 
Interakce nanomateriálů s živými organismy
Testování ochranných vlastností hydrofobních a fotokatalytických vrstev na bázi siloxanů obsahujících fotoaktivní nanočástice pro kamenné povrchy
Charakterizace nanomateriálů z hlediska struktury pomocí RTG difrakční analýzy

Kontakt:
e-mail:

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Materiálové inženýrství, organická technologie, environmentální a chemické inženýrství


Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Příprava nanokompositů využitím přetlakových a superkritických tekutin pro fotokatalytické aplikace
Transformace různých tuhých odpadů na uhlíkaté adsorbenty mikrovlnnou pyrolýzou a jejich studium
pro snižování znečištění ovzduší

Kontakt:
e-mail:

doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:
Molekulární modelování s využitím silových polí, jílové minerály, struktura fotokatalytických nanokompozitů, nanokompozitů typu vodivý polymer/jílový minerál, adsorbentů


Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Molekulární modelování adsorpce na povrchově modifikovaných adsorbentech
Strukturní kompatibilita krystalických látek

Kontakt: 
e-mail:

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.

Působnost ve vědních oborech:
Hodnocení vlastností připravených nanompozitů, např. s obsahem fotoaktivního TiO2 nebo magnetických oxidů železa, a jejich využití při ochraně životního prostředí


Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Využití autotrofních organismů k hodnocení znečištění nanočásticemi
Studium stability funkčních nanokompozitů

Kontakt:
e-mail:

prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:

 

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Příprava a modifikace nanokompozitů na bázi nitridu uhlíku: fotokatalytická a baktericidní aktivita
Desintegrace a exfoliace nanočástic kavitačním vysokoenergetickým kapalinovým paprskem CWJM
Nukleace fotosenzitivních nanočástic a jejich modifikace různými zdroji záření
Příprava sorpčních nanostruktur s fotokatalytickou regenerací


Kontakt:

e-mail:

doc. Dr. Ing. Michal Lesňák

Působnost ve vědních oborech:

 

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Aplikace metody SPRi

 
Kontakt:
e-mail:

prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:

 

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Aplikace částic nanokovů ve vodivých polymerech pro aplikace v energetice
Nanoporézní uhlík pro kostní skafoldy
Membránové kompozity s nanovlákny pro baterie
Biokompatibilní hydroxyapatitová keramika a její kompozity s biogenní složkou

Kontakt:
e-mail:

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Působnost ve vědních oborech:

 

Nabízená témata disertačních prací na AR 23/24:
Vývoj a chemická modifikace nových dvoudimenzionálních materiálů na bázi grafenu pro aplikace v energetice a katalýze
Depoziční a chemická příprava materiálů pro účinnou transformaci solární energie

 

Kontakt:
e-mail: