Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Čištění odpadních plynů katalytickými procesy

Čištění odpadních plynů katalytickými procesy

Katalyzátory jsou látky hojně využívané nejen ve výrobním průmyslu, ale také v oblasti čištění odpadních plynů. Z důvodu zvyšujících se nároků na emisní limity je třeba vylepšovat v současné době běžně používané katalyzátory a studovat a vyvíjet katalyzátory nové.

Další informace

V rámci problematiky čištění plynů katalytickými procesy se zabýváme:

 • Výzkumem katalyzátorů pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx, N2O) přímým katalytickým rozkladem a selektivní katalytickou redukcí NOx amoniakem.
 • Výzkumem katalyzátorů pro snížení emisí amoniaku selektivní katalytickou oxidací.
 • Výzkumem heterogenních katalyzátorů pro oxidaci toxických a chlorovaných VOC z plynné fáze (např. dichlormethanu, perchlorethylenu, formaldehydu/methanolu, případně jiných).
 • Studiem vlivu přípravy a použitých prekursorů kovů na klíčové fyzikálně-chemické vlastnosti vyvíjených katalyzátorů.
 • Testováním katalytické aktivity, selektivity a stability připravených katalyzátorů.
 • Studiem mechanismu a kinetiky katalytických reakcí.
 • Přenosem dat z laboratorního do většího měřítka a designem nosičové formy katalyzátoru.
 • Korelací experimentálních výsledků s molekulárním modelováním.

Čištění odpadních plynů fotokatalytickými procesy

Jednou z nejžádanějších strategií pro snižování emisí CO2, jehož produkce je spojena s problémem globálního oteplování, je přeměna CO2 na jiné, užitečnější chemikálie nebo produkty na bázi paliva. Jednou z možností, jak toho dosáhnout je fotokatalýza, při které se během reakce využívá k aktivaci katalyzátoru energie fotonů ze světelných zdrojů. Fotokatalyticky lze odstraňovat i další polutanty jako N2O, NOx či VOC.

Další informace

Výzkum je zaměřen na následující oblasti:

 • Výzkum fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti různých fotokatalyzátorů.
 • Fotokatalytické odstraňování N2O a NOx v reaktorech s různou geometrií.
 • Fotochemické odstraňování VOC v plynné fázi.
Čištění odpadních plynů fotokatalytickými procesy
Čištění odpadních plynů sorpčními procesy

Čištění odpadních plynů sorpčními procesy

Sorbenty vedle jejich schopnosti odstranit znečišťující látku z odpadního plynu či vody umožňují i znovu-využití znečišťující látky její cílenou desorpcí z povrchu sorbentu jeho regenerací. Navíc sorbenty bývají často vyráběny z odpadních materiálů, čímž dochází k redukci a zužitkování zejména tuhých odpadů. Z těchto důvodů je vývoj nových typů sorbentů, studium nových technologických postupů zpracování tuhých odpadů vedoucích mimo jiné k výrobě sorbentů a studium využití sorbentů pro čištění odpadních plynů nedílnou součástí výzkumu s orientací na ochranu životního prostředí.

Další informace

V rámci výzkumu se zabýváme:

 • Studiem možnosti využití biomasy, živočišných zbytků a ropného koksu zpracovaných pyrolýzou jako sorbentů pro těkavé organické látky (VOC).
 • Cílenou přípravou sorbentu s optimalizovanou strukturou.
 • Výzkumem adsorpce Hg a dalších těžkých kovů na pevných sorbentech ve spalinách ze spalování fosilních paliv.
 • Studiem sorpce těkavých organických látek (VOC).
 • Korelací experimentálních výsledků s molekulárním modelováním.
 • Přenosem dat z laboratorního do většího měřítka.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je důležitým krokem v koloběhu vody v přírodě. Z důvodu udržení přirozené rovnováhy životního prostředí je třeba odpadní vody před jejich návratem do přírodního cyklu řádně vyčistit. Tento proces probíhá v několika stupních, během nichž jsou odtraňovány pevné částice, organické látky i chemické znečištění.

Další informace

V rámci výzkumu se zabýváme:

 • Vývojem analytických metod pro stanovení perzistentních a potenciálně nebezpečných látek ve vodách.
 • Výzkumem úpravy a čištění odpadních vod s využitím biologických metod – biosorpce, mikrobiální rozklad.
 • Výzkumem úpravy a čištění odpadních vod s využitím fyzikálních metod – adsorpce, rozklad UV zářením, využití mikrovlnného záření.
 • Výzkumem úpravy a čištění odpadních vod s využitím chemických metod.
Čištění odpadních vod