Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analyzátor forem uhlíku

OC/EC analyzátor je unikátní přístroj, který lze využít pro stanovení koncentrace vybraných forem uhlíku (organický uhlík, elementární uhlík, uhlík vázaný v karbonátech) v tuhém vzorku. Přístroj lze vhodně využít jako podpůrný nástroj pro identifikaci původu znečištění prachovými částicemi.

Analyzátor forem uhlíku
Poloprovozní spalovna odpadů

Poloprovozní spalovna odpadů

Kontinuálně pracující rotační pec (kapacita 20 kg/h) s navazující dospalovací komorou s podpůrnými plynovými hořáky. Rotační pec umožňuje tepelné zpracování materiálů při teplotě do 800 °C, resp. dospalovací komora zajišťuje ohřev na teplotu 1150 °C. Součástí technologie je monitoring složení surových i ošetřených spalin. Základní spalinové složky jsou analyzovány kontinuálně (CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O, SO2 a CxHy), komplexnost emisního rozboru je navíc zabezpečena sestavami pro diskontinuální odběr (TZL, těžkých kovů a dalších složek včetně PAH, PCB a PCDD/F). Kromě výzkumu spalovacích procesů je možno rotační pec využít ke studiu čištění spalin a studiu kalcinačních pochodů anorganických materiálů.

Skenovací transmisní elektronový mikroskop

Skenovací elektronový mikroskop umožňuje při využití požadované detekce (pomocí sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů nebo pomocí skenovací transmisní elektronové mikroskopie) snímat a generovat informace z povrchů vodivých a nevodivých materiálů včetně chemické analýzy pomocí energiově disperzního spektrometru. Kombinací skenovacího elektronového mikroskopu a mikroskopie etomových sil s využitím unikátní zobrazovací techniky “Correlative Probe and Electron Microscopy“ systém umožňuje simultánně charakterizovat povrchy zkoumaných vzorků a získat tak informace o jejich topografii.

Skenovací transmisní elektronový mikroskop
Fischer-Tropsch syntézní jednotka

Fischer-Tropsch syntézní jednotka

Syntézní jednotka pro konverzi syntetického plynu na kapalná, uhlovodíková paliva. Jednotka využívá katalytické syntézy na povrchu kuličkových katalyzátorů (na bázi kovů), pomocí které je schopna konvergovat plyn bohatý na H2 a CO na uhlovodíkové řetězce. Jednotka tak produkuje alternativní kapalné palivo o vysoké výhřevnosti.

Bezpilotní letouny (UAV)

Drony je možno vybavit nejrůznější senzorovou a analytickou technikou. Například přístroj Fidas Frog umožňuje měření koncentrací prachových částic. Zařízení je schopno měřit současně PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP i počet částic a jejich velikostní distribuci v rozmezí velikosti 0.18 - 100 µm. Dron lze osadit také zařízením Scentroid flying laboratory DR1000 a umožňuje použití až 5 senzorů pro monitorování současně. Zařízení je vybaveno senzory pro detekci VOC, NH3, NO, NO2 a SO2 a senzory pro měření PM1, PM2.5 a PM10. Drony osázené touto senzorovou technikou lze vhodně použít pro horizontální a vertikální monitoring kvality ovzduší. V rámci projektu i-AIR Region byla sledována možnost použití dronové techniky pro monitoring znečištění pocházející z lokálního vytápění.

Bezpilotní letouny (UAV)
Torefikační jednotka

Torefikační jednotka

Zařízení slouží k nízkoteplotní pyrolýze biomasy (do teploty 320 °C) a umožňuje snížení obsahu kyslíku ve hmotě, nárůst obsahu uhlíku a zvyšuje hydrofobní vlastnosti. Jednotka se skládá z násypky s podavačem, torefikačního reaktoru se šnekovým dopravníkem, rozdělovače, výsypky a kondenzátoru. Uvnitř reaktoru je šnekový dopravník, který posunuje materiál, je možno dávkovat sypký materiál i pelety. Lze zpracovat 0,5-2 kg biomasy za hodinu dle typu biomasy. Pyrolýzní plyn i kondenzát je analyzován chromatograficky.

Superkritická fluidní extrakce

Zařízení slouží k extrakci zejména nepolárních látek z různých matric s využitím CO2 v superkritickém stavu. Pro extrakci je možno použít teploty až do 240°C, tlak až 690 bar s průtokem CO2 až 400 ml/min. Extrakce může probíhat ve 4 nezávisle řízených reaktorech o objemu 5 ml až 1 L. Zařízení je možné využívat pro extrakce látek ze vzorků životního prostředí, z potravinářských a farmaceutických produktů a rovněž je využíváno pro řadu dalších aplikací, zejména pro zmenšování velikosti částic biologicky aktivních látek (léčiv), nebo přípravu polymerů, jejich modifikaci, impregnaci a přípravu polymerních pěn.

Superkritická fluidní extrakce
Výbuchový autokláv 1000 l

Výbuchový autokláv 1000 l

Zařízení sloužící pro analýzu experimentálních faktorů ovlivňujících určení výbuchových parametrů. Dále slouží k výzkumu modelovacích nástrojů využitelných v oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem, experimentálnímu ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti, vytváření bezpečnostní databáze výbuchových parametrů. Zařízení zároveň splňuje podmínky evropských norem pro stanovení výbuchových charakteristik prachových disperzí, plynů a par kapalin.

Elektrický nízkotlaký kaskádový impaktor (ELPI+)

ELPI+ je velice sofistikovaný přístroj, který lze použít pro odběr reálného vzorku prachových částic v rozsahu velikosti od 17 nm do 10 µm a/nebo využít elektronický záznam z tohoto měření. Přístroj lze použít pro studium distribuce prachových částic ve vnějším i vnitřním prostředí. Přístroj byl také vhodně použit pro studium prachových částic, které vznikají při opotřebení brzdových destiček či při použití speciálních nanonátěrů vnitřních prostorů budov.

Elektrický nízkotlaký kaskádový impaktor (ELPI+)
Jednotky pro testování katalytického čištění odpadních plynů

Jednotky pro testování katalytického čištění odpadních plynů

Jednotky pro testování katalyzátorů v průtočném režimu jsou určené pro studium aktivity, selektivity a stability katalyzátorů heterogenních reakcí probíhajících v plynné fázi. Jednotky jsou využitelné pro základní výzkum i testování průmyslových katalyzátorů, výzkum kinetiky a deaktivace katalyzátorů. Jsou vybaveny analytickou koncovkou umožňující analýzu vstupní a výstupní reakční směsi (FTIR spektrometr, IR analyzátor N2O, NO a NH3, GC/MS, GC/FID, GC/TCD). Lze je využít pro studium katalytického rozkladu N2O, NO, katalytické oxidace VOC, CO, NH3 a selektivní katalytické redukce NOx. Dále je možná charakterizace čerstvých i použitých katalyzátorů teplotně programovatelnými technikami.

Mísič polymerních hmot

Mísič polymerních hmot, známý rovněž jako extruder, je využíván pro přípravu polymerů a polymerních kompozitů a nanokompozitů. Pracuje v teplotním rozsahu až do 350 °C a tlaku až 200 bar, objem extruderu pro zpracování polymeru je 7 ml. Připravené kompozity mohou být dále lisovány do tenkých filmů pomocí hydraulického lisu s teplotou až do 350 °C. Pro charakterizaci připravených polymerů a polymerních nanokompozitů je dále možno využít zařízení pro termogravimetrii a diferenční skenovací kalorimetr, gelovou permeační chromatografií, rentgenovou difrakční analýzu aj.

Mísič polymerních hmot
Jednotka organického Rankinova cyklu o výkonu 7 kWe

Jednotka organického Rankinova cyklu o výkonu 7 kWe

Mikrokogenerační zdroj pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla. Jako expanzní stroj je využívána buď jednostupňová protitlaká turbína založená na koncepci točivé redukce, nebo přímo vyvinutý expandér vyrobený technologií 3D tisku. Na zdroji jsou realizovány zkoušky s různými chladivy. Účelem je optimalizace tepelného oběhu pro snížení vlastní spotřeby energie a zlepšení energetické účinnosti systému při nižších teplotách zdroje odpadního tepla.

Experimentální metody termické analýzy

Přístroj TGA/DSC2 od firmy Mettler Toledo je používán pro metody termogravimetrické analýzy (TGA) a diferenciální skenovací kalorimetrii (DSC) ke stanovení chemických a fyzikálních vlastností a energetických parametrů materiálu v závislosti na teplotě v přesně regulované atmosféře. TGA metoda byla například využita pro studium katalytického účinku draslíků na termickou degradaci biomasy.

Experimentální metody termické analýzy
Fotokatalytické reaktory s analýzou plynné fáze a měřením fotoproudu testovaných fotokatalyzátorů

Fotokatalytické reaktory s analýzou plynné fáze a měřením fotoproudu testovaných fotokatalyzátorů

Soubor vsádkových reaktorů pro výzkum procesů čištění odpadních plynů fotokatalytickými postupy. Určeno pro studium účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytickou redukci CO2 (v kapalné i plynné fázi), fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytické štěpení vody v přítomnosti methanolu a odbourávání methyl-terc-butyletheru (MTBE) z vody. Rovněž lze provádět výzkum kinetiky fotokatalytických reakcí a pokročilých oxidačních procesů. Lze testovat fotokatalyzátory ve formě prášků, tenkých filmů a nanesených na nosiči pro reakce v plynné i kapalné fázi. Součástí je průtočná jednotka pro testování fotokatalyticky aktivních materiálů pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197. Plynné vzorky jsou analyzovány plynovým chromatografem s bariérově ionizačním detektorem. Pro charakterizaci fotoelektrických vlastností polovodičových fotokatalyzátorů je k dispozici fotoelektrický spektrometr a pro určení výstupní práce elektronů Kelvinova sonda.

Nanospider

Nanospider je moderní technologické zařízení pro tvorbu kvalitního nanovlákenného materiálu. Nanovrstvy a nanovlákna jsou připravovány metodou elektrostatického zvlákňování hladiny roztoku polymeru nebo taveniny. Pro tvorbu vláken se používá rotující válec, který je z části ponořen do roztoku polymeru. Válec se otáčí kolem své osy a zároveň se na jeho povrchu vytváří tenká vrstvička roztoku polymeru. V horní části rotačního pohybu válce, místa s nejmenší vzdáleností od kolektoru, se díky maximální intenzitě elektrického pole utvoří četná ohniska Taylorových kuželů, která následně vedou k procesu zvlákňování na horní části válce. Síť vláken po dopadu na kolektor nebo nosnou fólii po odpaření rozpouštědel ztuhne a vytváří pevné struktury.

Nanospider
Kalorimetrická komora

Kalorimetrická komora

Je využívána ke stanovení provozních parametrů lokálních topidel jako jsou krbová kamna, akumulační krby, sporáky, individuálně stavěná kamna, různé zářiče apod. Zejména se jedná o stanovení průběhu tepelného výkonu zařízení. Kalorimetrická komora je tepelně izolovaný prostor, ve kterém je umístěn zkoušený spotřebič. Princip měření spočívá v přivedení studeného vzduchu do komory, zároveň je z komory odváděn ohřátý vzduch a na základě tepelné bilance je vypočten okamžitý tepelný výkon spotřebiče. Průtok vzduchu komorou je udržován konstantní pomocí PID regulátoru a frekvenčně řízeného ventilátoru. Vnitřní povrch kalorimetrické komory je pokryt odrazivou fólií, která minimalizuje akumulaci tepelné energie do konstrukce komory.

Experimentální pyrolýzní jednotka

Pyrolýzní jednotka pro termické zpracování materiálu o výkonu do 250 kg.hod-1. Teplota zpracování materiálu je až 750°C, zařízení umožňuje rovněž nízkoteplotní pyrolýzu. Technologie je osazena senzory pro regulaci, monitoring procesu a stanovení energetické a materiálové bilance. Výzkumný stand je doplněn kontinuální analýzou produkovaného plynu CO, CO2, H2, CH4, N2, O2, CxHy. Tuhý zbytek a pyrolýzní olej je analyzován následně v laboratoři.

Experimentální pyrolýzní jednotka
Soubor bioreaktorů pro aerobní a anaerobní biologické procesy s monitoringem produkce a složení plynů

Soubor bioreaktorů pro aerobní a anaerobní biologické procesy s monitoringem produkce a složení plynů

Bioreaktory (fermentory) různých pracovních objemů (1 až 60 l) a různých konstrukcí jsou schopné pracovat v aerobním nebo anaerobním, vsádkovém nebo semikontinuálním režimu. Pomocí těchto reaktorů a návazných měřicích systémů jsou sledovány a optimalizovány procesy biochemické přeměny cíleně pěstované nebo odpadní biomasy či bioodpadů s cílem například zvýšit produkci bioplynu nebo zvýšit kvalitu kapalného či tuhého produktu (kompostu či digestátu). Pro měření složení bioplynu jsou využívány přenosné IČ/elektrochemické analyzátory a kontinuální procesní chromatografický (GC/TCD) analyzátor.

Litografie a depozice tenkých vrstev

Optický litograf umožňuje přímý zápis navrhované struktury s rozlišením až 300 nm a celkovou velikostí zapisovaného motivu až 10x10 cm. Po zápisu, je fotorezist vyvolán a může být pokryt tenkou vrstvičkou (v řádech jednotek či desítek nanometrů) v reaktoru depozice tenkých vrstev. Tento systém umožňuje naprašovaní tenkých kovových a dielektrických vrstev. Pro speciální aplikace a materiály je možné připravit tenké vrstvy kovů termální evaporací. Předností je možnost depozice až 4 různých materiálů během jednoho procesu, a to i s využitím depozice v reaktivní, atmosféře (kyslík, dusík). Depoziční aparaturu je možné osadit spektroskopickým elipsometrem a monitorovat a kontrolovat tak růstové procesy v reálném čase.

Litografie a depozice tenkých vrstev
Pádová trubka

Pádová trubka

Experimentální zařízení sloužící ke stanovení termokinetických vlastností práškových paliv a různých tuhých alternativních paliv. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány kinetickými parametry aktivační energií a před-exponenciálním faktorem a zejména průběhem vyhořívání částic. Experimentální zařízení, tzv. Pádová trubka, umožňuje nastavit požadované prostředí volbou teploty, koncentrace kyslíku a rychlosti proudění reakčního plynu v reakční komoře. Částice jsou zachycovány do kapalného dusíku.