Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CEET, Centrum energetických a environmentálních technologií je vysokoškolským ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava, který vznikl 1. 1. 2021 sloučením čtyř univerzitních výzkumných ústavů - Centra nanotechnologií (CNT), Výzkumného energetického centra (VEC), Centra ENET (CENET) a Institutu environmentálních technologií (IET).

V roce 2021, tedy hned v prvním roce svého fungování, se CEETu podařilo obhájil své pevné místo v organizační struktuře VŠB-TUO a s významným více než 25% podílem vědeckého výkonu stanul na samé špičce v celouniverzitním srovnání. 
Naší vizí je vybudování uznávaného výzkumného centra zaměřeného na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
Naším společným jmenovatelem je energetická transformace, tedy téma prolínající se nejrůznějšími oblastmi našeho života od dopravy přes průmysl až po životní prostředí. 
Prostřednictvím výzkumu a vývoje chceme nabídnout moderní technologie a metody, díky nimž dokáže Česká republika zvládnout a úspěšně dokončit energetickou transformaci, tedy přechod od fosilních paliv k využívání čisté energie. Mimořádně důležitým cílem našeho programu je vedle zmíněné transformace také energetická soběstačnost a surovinová nezávislost na zemích s nestabilním geopolitickým prostředím. Uplatnění uvedených principů musí v praxi směřovat k zajištění rovnováhy politických opatření, technologických možností a ekonomických očekávání.

CEET je díky složení svých vědeckých týmů, ve kterých se na více než 200 vědců věnuje základnímu, základnímu orientovanému i aplikovanému výzkumu, zcela unikátní a dokáže tak energetickou problematiku řešit skutečně komplexně. Stejně jako celý svět i my hledáme bezemisní zdroje, nicméně dalším důležitým požadavkem je nalézt taková řešení, která nevedou k vytváření dalšího odpadu a nároků na skládkování. Současně se věnujeme i problematice snižování již vzniklých znečišťujících látek jak v odpadních plynech a ovzduší, tak i ve vodách. Jedna z prioritních surovin, se kterou v rámci vědy a výzkumu počítáme, je vodík. S jeho pomocí chceme například zajistit částečně energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost pro některé z regionů.

Vize CEET

CEET směřuje k vybudování uznávaného vysokoškolského ústavu VŠB-TUO zaměřeného na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky, který je otevřen ke spolupráci na řešení aktuálních i strategických projektů na národní i mezinárodní úrovni. 

Mise CEET

CEET je vysokoškolským ústavem Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti nízkouhlíkové a udržitelné energetiky a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Nabízí sdílení svého unikátního laboratorního zázemí s fundovanými odborníky pro výzkum, vývoj a vzdělávání studentů všech stupňů studia a je otevřen spolupráci s partnery z veřejného sektoru, aplikační sféry, univerzitami a výzkumnými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni.

Strategie CEET

Veškeré aktivity CEET jsou koordinovány pro naplnění priorit od krajské až po mezinárodní úroveň v souladu se strategickými dokumenty s velkým důrazem na spolupráci výzkumné a aplikační sféry.

Naše hodnoty

 • Odvaha inovovat
  Je nám vlastní zvídavost a snaha posouvat věci dál, za obzor současného poznání. Jsme živou laboratoří, kde získané poznatky rozvíjíme a podrobujeme zkoumání a ověřování pro použití v praxi. Máme odvahu hledat netradiční řešení aktuálních i budoucích výzev. 
 • Získávat kvalitou
  Usilujeme o výjimečnost ve všem, co děláme a děláme to, v čem můžeme být nejlepší. Kvalita je pro nás nejenom cílem, ale i způsobem, jak pracujeme. Snažíme se o maximální přínos ve vztahu ke studentům, zaměstnancům i partnerům. Diverzita a dostupnost.
 • Tým dokáže víc
  Rozmanitost týmů je silnou stránkou našeho centra. Týmová spolupráce a sounáležitost založená na vzájemném respektu a otevřenosti je to, co spojuje naše centrum v jedinečný organizmus. Vyžadujeme od sebe navzájem dodržování morálních a etických zásad chování.
 • Vědomí odpovědnosti
  Cítíme se být nedílnou součástí širší společnosti. Chceme být vzorem zodpovědného chování a pozitivně tak ovlivňovat svět kolem nás. Věříme v transformativní sílu vědění a vědomí. 
 • Opora a stabilita
  Jsme oporou pro zaměstnance i studenty a spolehlivým partnerem. Vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj osobností, ve kterém se rodí a rozvíjejí inovativní myšlenky a nápady. Vzdělávání pro praxi se stalo nedílnou součástí naší pracovní kultury.