Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
3202100004 Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby 2021 2024
GF21-24268K Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 2021 2024
LIFE20PRE/FI/000006 Harmonizing reliable test procedures representing real-LIFE air pollution from solid fuel heating appliances 2021 2024
QK21010300 Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu 2021 2024
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023
22030137 Low carbon technologies 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023803 Vývoj sporáku na tuhá paliva s keramickým obkladem a regulací teploty pro pečení Smart Heat 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
EG20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
EG20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
EG20_321/0024308 Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory 2021 2022
FW03010351 Technologie nízkoemisního lokálního topidla spalující biomasu pro domy s téměř nulovou spotřebou energie 2021 2022
FW03010612 Bateriové úložiště s garantovanou životností minimálně 25 tisíc cyklů a rychlostí vybíjení/nabíjení až 3C pro rodinné domy, průmysl, elektromobilitu a aplikaci v rámci komunitní energetiky 2021 2022
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni 2021 2022
04414/2021/ŽPZ Provoz IIS - Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší 2021 2021
RPP2021/47 Experimentální studium chemických syntéz 2021 2021
Simulated dry deposition of nanomaterials and assessment of its influence on plants using nuclear methods 2021 2021
LIFE18 IPE/SK/000010 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2020 2027
SS02030031 Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší 2020 2026
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013 Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
EF19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
SS01010121 Analýza skutečného provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
TK03030198 Výzkum a vývoj procesů konverze koksárenského plynu na vodík a alternativní palivo 2020 2023
8J20FR038 Vývoj inteligentních materiálů pro aditivní výrobu vysoce výkonných systémů 2020 2022
CZ.01.1.0 2/0.0/0.0 /19_262/ 0020128 Krbová vložka nové konstrukční platformy s pyrolýzním spalováním 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019993 Technologie pro optimální termické zpracování automobilových odpadů 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
EG19_262/0019973 Spalovací zařízení na pelety s akumulační funkcí zdravého sálavého tepla a automatickou regulací hoření 2020 2022
EHP-CZ-MOP-2-013 Mobility of joint doctoral studies in the field of ellipsometry of advanced nanostructures 2020 2022
GA20-09914S Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce 2020 2022
NFP304010U698 Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky 2020 2022
NFP304010Y352 Inovace pro zdroje energie 2020 2022
SS01020432 Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí 2020 2022
1191100073 Moderní ekologická doprava na VEC 2020 2021
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019748 Elektromobilita na VEC 2020 2021
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič 2020 2021
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023
TK02010156 Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv 2019 2023
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015493 Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů 2019 2022
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST) 2019 2022
EF18_069/0010049 Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností 2019 2022
EG17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
EHP-CZ-ICP-1-013 Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University 2019 2022
FV40040 Kontinuální rafinace kaprolaktamu 2019 2022
FV40307 Inteligentní hybridní tepelný zdroj o výkonu do 100 kW 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022
LM2018098 ENREGAT - Energetické využití odpadů a čištění plynů 2019 2022
TH04020180 Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu. 2019 2022
TH04030008 ELTRIS - Eliminace trichloretylenu z výroby síranu amonného 2019 2022
TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy 2019 2022
TN01000007 Národní centrum pro energetiku 2019 2022
8J19UA041 Vývoj fotokatalyzátorů na bázi nanostrukturovaných vrstevnatých podvojných hydroxidů pro fotokatalyktickou redukci oxidu uhličitého v přítomnosti UV (UVC UVA) záření 2019 2021
8JPL19020 Využití katalyzátorů k redukci emisí škodlivin ze spalování odpadní biomasy 2019 2021
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633 SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami. 2019 2021
GA19-15199S Nanostruktury grafitizovaného nitridu uhlíku dopovaného nekovovými prvky pro fotokatalytické reakce 2019 2021
PDI/APM/2018/1/00029/U/001 Environmental Safety of Biosolids in the Circular Economy - EnviSafeBio 2019 2021
TH04010239 Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky 2019 2021
TJ02000031 Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN 2019 2021
TJ02000157 Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence 2019 2021
TJ02000327 Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení 2019 2021
TJ02000333 Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů. 2019 2021
TK02020099 Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda – voda, s progresivním autonomním energetickým managementem 2019 2021
EF17_049/0008419 Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a energetického využití odpadů 2018 2023
EF16_019/0000853 IET-Excelentní výzkum 2018 2022
UIA03-123 CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities 2018 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012430 Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001 2018 2021
EG17_107/0012424 ORC jednotka malého výkonu se speciálními expandéry 2018 2021
TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů 2018 2021
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664 Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO 2017 2022
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022
Multifunkční sp2 nanouhlíky v kompozitech pro průmyslové i medicínské aplikace 2017 2022
FV20020 Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy) 2017 2021