Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
TN02000025 Národní centrum pro energetiku II 2023 2028
TN02000051 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století 2023 2028
90256 Energy Waste Recovery and Gas Treatment - kopie 2023 2026
CZ.11.04.02/00/23_003/0000008 Rozvoj technického vzdělávání - přeshraniční spolupráce 2023 2026
LM2023056 Energy Waste Recovery and Gas Treatment 2023 2026
TH82020004 Samouzdravující se keramický kompozit vyztužený vlákny 2023 2026
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
CZ.05.01.03/10/22_020/0001332 Vybudování laboratorních kapacit pro stanovení mikroplastů v pitné, povrchové a odpadní vodě a v sedimentech a čistírenských kalech 2023 2025
TK05010075 Komplexní vodíková bezpečnost v Moravskoslezském kraji 2023 2025
TK05010184 Metodika odběru H2 při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TM04000021 Dlouhodobá akumulace tepelné energie v přechlazené látce 2023 2025
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny 2023 2025
CLEAN AIR, Senzory pro Mělník 2023 2024
AIR PAU benzo(a)pyren na hranici 2023 2024
Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj 2023 2024
Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Ústecký kraj 2023 2024
Lokální senzorová síť ve Velké Bystřici 2023 2024
138848 SENZAIR - Senzorové sítě pro monitoring 2023 2024
148411 TOP_AIR Nižní Lhoty 2023 2024
154443 KRNOV SmartON sítě pro znečištění ovzduší 2023 2024
156466 TOP AIR Ostrava Hrabová 2023 2024
TITSMZP207 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynůve stavebním sektoru České republiky 2023 2024
Single Atom-Based Nanohybrid Photocatalysts for Green Fuels 2022 2025
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024
GA22-12925S Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek 2022 2024
TK04020140 Mikrokogenerační zdroj s využitím technologií spalování biomasy a ORC 2022 2024
TK04020181 Výzkum distribuce Hg v mokré metodě odsíření spalin 2022 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027350 Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru 2022 2023
EG20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
EG21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon 2022 2023
3202100004 Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby 2021 2024
GF21-24268K Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 2021 2024
LIFE20PRE/FI/000006 Harmonizing reliable test procedures representing real-LIFE air pollution from solid fuel heating appliances 2021 2024
QK21010300 Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu 2021 2024
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023
22030137 Low carbon technologies 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023803 Vývoj sporáku na tuhá paliva s keramickým obkladem a regulací teploty pro pečení Smart Heat 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
EG20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
EG20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
LIFE18 IPE/SK/000010 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2020 2027
SS02030031 Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší 2020 2026
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013 Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
EF19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
SS01010121 Analýza skutečného provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
TK03030198 Výzkum a vývoj procesů konverze koksárenského plynu na vodík a alternativní palivo 2020 2023
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023
TK02010156 Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv 2019 2023
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
EF17_049/0008419 Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a energetického využití odpadů 2018 2023