Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101087143 Electron Beam Emergent Additive Manufacturing – EBEAM 2024 2028
TS01030175 Udržitelná katalytická syntéza atmosférického uhlíku a zeleného vodíku na lehké alkoholy 2024 2028
TS01030208 Kryogenní procesy v energetice 2024 2028
101130717 Jednoatomové fotokatalyzátory vylepšené pomocí fotonického skleněného reaktoru s vlastním pohonem pro výrobu pokročilých technologií biopaliv (GlaS-A-Fuels) 2024 2027
MSCA Fellowships CZ na VŠB-TUO 2.0 2024 2027
Twinning excelence v řízení a výzkumu pro zelenou energii a chemikálie pomocí katalýzy jednoatomových částic (MERGE) 2024 2027
FW10010383 Aplikace nízkoteplotního plazmatu za účelem redukce plynných emisí 2024 2026
SS07010272 Výzkum vhodných a nevhodných postupů vytápění pevnými palivy 2024 2026
SS07020007 Vývoj "environment friendly" systému antikorozní povrchové úpravy zařízení dopravní infrastruktury 2024 2026
SS07020061 Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopelet 2024 2026
TS01020054 Hybridní multipalivový systém o výkonu 20 a 50 kW 2024 2026
Circular solutions for keeping food waste out of Central Europe's schools 2024 2026
ExPEDite: Enabling Positive Energy Districts through a Planning and Management Digital Twin 2024 2026
Inovativní technologie eliminace emisí amoniaku z odpadního vzduchu pomocí fotochemické oxidace 2024 2026
Modernizace infrastruktury ENREGAT 2024 2026
TQ03000511 Inovativní katalyzátory pro domácí spalovací stacionární zdroje 2024 2025
Katalýza materiálů s látkovou přeměnou pro udržitelnou akumulaci tepla v budovách 2024 2025
2024 - M-EKIS Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2024 2024
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
TN02000025 Národní centrum pro energetiku II 2023 2028
TN02000051 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století 2023 2028
90256 Energy Waste Recovery and Gas Treatment - kopie 2023 2026
CZ.11.04.02/00/23_003/0000008 Rozvoj technického vzdělávání - přeshraniční spolupráce 2023 2026
LM2023056 Energy Waste Recovery and Gas Treatment 2023 2026
TH82020004 Samouzdravující se keramický kompozit vyztužený vlákny 2023 2026
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
CZ.05.01.03/10/22_020/0001332 Vybudování laboratorních kapacit pro stanovení mikroplastů v pitné, povrchové a odpadní vodě a v sedimentech a čistírenských kalech 2023 2025
TK05010075 Komplexní vodíková bezpečnost v Moravskoslezském kraji 2023 2025
TK05010184 Metodika odběru H2 při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TM04000021 Dlouhodobá akumulace tepelné energie v přechlazené látce 2023 2025
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny 2023 2025
CLEAN AIR, Senzory pro Mělník 2023 2024
AIR PAU benzo(a)pyren na hranici 2023 2024
Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj 2023 2024
Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Ústecký kraj 2023 2024
Lokální senzorová síť ve Velké Bystřici 2023 2024
138848 SENZAIR - Senzorové sítě pro monitoring 2023 2024
148411 TOP_AIR Nižní Lhoty 2023 2024
154443 KRNOV SmartON sítě pro znečištění ovzduší 2023 2024
156466 TOP AIR Ostrava Hrabová 2023 2024
TITSMZP207 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynůve stavebním sektoru České republiky 2023 2024
Single Atom-Based Nanohybrid Photocatalysts for Green Fuels 2022 2025
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024
GA22-12925S Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek 2022 2024
TK04020140 Mikrokogenerační zdroj s využitím technologií spalování biomasy a ORC 2022 2024
TK04020181 Výzkum distribuce Hg v mokré metodě odsíření spalin 2022 2024
3202100004 Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby 2021 2024
GF21-24268K Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 2021 2024
LIFE20PRE/FI/000006 Harmonizing reliable test procedures representing real-LIFE air pollution from solid fuel heating appliances 2021 2024
QK21010300 Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu 2021 2024
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024
LIFE18 IPE/SK/000010 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2020 2027
SS02030031 Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší 2020 2026
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024