Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́
Kód
SS01010257
Předmět výzkumu
Projekt má dva základní cíle: A: Tvorbu metodických návodů schválených orgánem státní správy pro odběr vzorků hornin a jejich laboratorní analýzy, zaměřených na sledování potenciální kontaminace prostředí azbestem nejen při těžbě a úpravě hornin v lomech, ale také při ražbě tunelů a tvorbě zářezů pro liniové stavby tak, aby při těchto činnostech nedocházelo k negativním dopadům na životní prostředí a k ohrožení zdraví osob. B: Vybudování informačních nástrojů – specializované mapy rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu a internetového znalostního portálu azbestů – které uživatelům umožní přístup k základním informacím o problematice azbestu v horninách.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam