Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zplyňovač zemědělské fytomasy
Kód
QJ1510342
Předmět výzkumu
Zemědělství je producentem fytomasy cíleně pěstované za účelem energetického využití a zároveň je také producentem „odpadů“ na její bázi. Je zároveň také spotřebitelem energií pro technologie sušení a také spotřebitelem energií v provozech. Je také důležitým a z hlediska strategického významným potenciálním dodavatelem paliv, ale ve srovnání s fosilními palivy je jeho vliv neoprávněně omezován. Ve srovnání s některými průmyslovými obory je zemědělství méně výnosné a také je díky závislosti na přírodních a klimatických podmínkách méně stabilní. Tyto vlivy staví zemědělce do nevýhodných strategických pozic z hlediska dlouhodobého a trvale udržitelného rozvoje. Cílem projektu je podpořit využití zemědělské produkce a zemědělských vedlejších produktů pro široké spektrum energetických technologií. Rovněž umožnit zemědělcům snadnější využití různých druhů fytomasy pro vlastní energetické využití v různých zemědělských výrobnách (sušení, topení).Cílem je zlepšit podmínky pro uplatnění zemědělské produkce a vedlejších produktů v energetickém využití a postupně a systematicky vytvářet podmínky pro náhradu stávajících technologií (např. bioplynových stanic) technologiemi s celkovou vyšší energetickou výtěžností. Hlavním novým prvkem této technologie bude univerzální fluidní zlyňovací a spalovací generátor, který bude řešen jako vícepalivový systém, který bude určen jako zdroj vysokopotenciální energie ve formě generátorového plynu (někdy též nazývaný syngas, dřevoplyn apod.) a/nebo také jako zdroj spalin o vysoké teplotě nad 800 oC. Toto řešení umožní nasazení zplyňovacího generátoru/ohniště pro aplikace jako přídavného ohniště ke stávajícím uhelným, plynovým a i biomasovým kotlům na specifická paliva. Dále pak umožní využití daného zařízení ve spojení s tepelnými motory při výrobě elektrické energie a to jak pro vlastní obchodní potřeby producenta biomasy nebo pro potřeby jiného podnikatelského subjektu. Výsledkem projektu bude prototyp generátoru o výkonu v rozmezí 200 až 1000 kW tepelného příkonu, který bude základním pilotním projektem pro rozvinutí technologie do typové řady. Technologie má široký potenciál napříč zemědělstvím, průmyslem a komunální sférou, přičemž základním a nosným činitelem je zemědělství, jakožto nositel palivové základny dané technologie. Komplexnost projektu spočívá ve spojení výrobního podniku a výzkumné základny.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Kategorie
Obecná forma
Typ
Komplexní udržitelné systémy v zemedělství
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam