Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů
Kód
TA04020723
Předmět výzkumu
Cílem projektu je identifikace problému dosažení předpokládaných emisních limitů Hg na jednotlivých energetických zdrojích spalujících fosilní paliva v ČR, návrh technického a ekonomického řešení dosažení předpokládaného budoucího emisího limitu rtuti vzniklé ze spalování fosilních paliv. Budou provedena měření na stávajících zdrojích s ohledem na určení koncentrace Hg0 (plynná rtuť atomární), Hg2+ (plynná rtuť oxidovaná) a HgP (vázaná rtuť plynná s částicemi tuhými jako je popílek, případně spalitelná část hořlaviny v popílku) ve spalinách. Projekt bude následně řešen na poloprovozním zařízení, kde bude zkoumán vliv reálně dostupných metod, především SCR (Selektivní katalytická redukce), na spalinách reálného zdroje. Výsledkem řešení projektu bude technická dokumentace úprav stávajících zařízení či předběžná dokumentace nových zařízení určených pro eliminaci emisí rtuti.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam