Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj česko-norské spolupráce v oblasti energetiky
Kód
7F16024
Předmět výzkumu
Rozvoj kvalitních odborníků na poli energetiky je v době neustále rostoucí potřeby po teple a elektřině nutností. Předložený projekt se zaměřuje na spolupráci mezi VŠB – Technickou univerzitou Ostrava (ČR) a Univerzitou aplikovaných věd Oslo (N) v oblasti specifikých oblastí energetiky obou zemí. Hlavním cílem je vzájemné doplnění znalostí a zkušeností mezi oběma instituty a zejména pak navázání spolupráce a prohloubení bilaterálních vztahů s perspektivou vzniku nových výzkumných týmů a spoluřešení budoucích projektů. Řešení projektu bude spočívat v krátkodobých stážích doktorandu a postdoktorandů tematicky zaměřených rozdílné přístupy ČR a Norska k výrobě elektřiny a tepla (uhelná a jaderná energetika ČR a vodní energie v Norsku). Grant by konkrétně podpořil semináře, exkurze do elektráren a přednášková odpoledne pro vzájemné sdílení zkušeností a znalostí ve vztahu k danému tématu. S ohledem na charakter obou partnerů (univerzitní pracoviště) budou diskuse v rámci společných akcí směřovány zejména na implementaci moderních vědeckých přístupů v oblastech energetiky do univerzitní výuky a možnosti rozvoje vzdělávání a VaV v energetice. Vyslaným stážistům bude umožněno srovnat energetické systémy obou zemí a definovat možnosti pro budoucí vědecko-výzkumnou spolupráci. Vedle transferu poznatků a zkušeností bude výstupem projektu také určitá profesionalizace Ph.D. studentů v podobě stáže na zahraničním pracovišti, která v posledních letech začíná být prakticky nezbytnou součástí studia. V případě úspěšnosti tohoto projektu, by mohla být zahájena tradice krátkodobých či dlouhodobých výměnných studijních či pracovních pobytů studentů na partnerských univerzitách, či výzkumných centrech, které k dotyčným univerzitám náleží.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Zahraniční granty
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zahraniční granty
Řešitel
Zpět na seznam