Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení
Kód
TJ02000327
Předmět výzkumu
Předmětem řešení projektu bude výzkum silničního prachu (street dust) za účelem identifikace charakteru částic a jejich původu. Výsledky budou použity pro posouzení uvolňování částic z komunikace – vyhodnocení charakteru povrchu, drsnosti, stupně poškození a stáří vozovky a dále určení účinnosti odstranění hrubozrnných částic čistícími procesy. Posouzení vlivu bez srážkových dní na charakter složení PM10 včetně vlivu zimní údržby. Výstupy tohoto projektu budou využity v rámci městské samosprávy, pro zavedení nápravných opatření (výsadba zeleně, úprava povrchu komunikací, interval údržby pozemních komunikací aj.) v daných lokalitách, vedoucích ke snížení resuspenze a současně navržení opatření pro snížení abraze částic v závislosti na typu pozemní komunikace. Určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduší ve vybraných lokalitách. Zlepšení kvality života obyvatel žijících v blízkosti silnic. Statutární město Ostrava je v tomto případě modelové město, výsledky projektu budou zobecněny pro další využití v jiných lokalitách nejen Moravskoslezského kraje. Výsledky identifikace budou využity pro nápravné opatření. Posouzení a vyhodnocení účinnosti odstraňování částic dostupnou čisticí technikou a zjištění, které částice jsou odolné vůči těmto procesům odstraňování. Návrh možnosti odklonu dopravy z problematických míst (doporučení pro samosprávu města). Nově budou výsledky z identifikace využity pro návrh nápravných opatření - strojní čištění se samosběry, tlakové mytí kropícími vozy. Určení četnosti výjezdů, změna tlakového mytí s použitím chemických činidel vycházejících ze znalosti charakteru částic. Návrhy opatření na dopravní využití městských zón.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zéta - Program TAČR (od 2017)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam