Skip to main content
Skip header

Certified methodology

ALEXA, Petr, Radim UHLÁŘ, Stanislav LICHOROBIEC and Václav DOMBEK. Metodika pro detekci výbušnin (pomocí rychlých neutronů). 2022. [Detail]
FUSEK, Martin, Jan FAMFULÍK, Jakub ŠMIRAUS, Michal RICHTÁŘ, Michal ŠOFER, Miroslav VACULÍK and Pavel RAŠKA. Ověřování jízdních vlastností zásahových požárních vozidel HZS ČR. 2021. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA and Iveta MARTAUSOVÁ. Nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi jílových minerálů. 2015. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA, Adam BUREČEK and Iveta MARTAUSOVÁ. Využití organicky modifikovaných jílových minerálů při dynamické sorpci. 2015. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Šárka TOMISOVÁ and Alena TILKOVÁ. Stanovení B a Be metodou ICP-AES v tuhých palivech. 2013. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Martina MIROŠOVÁ and Alena TILKOVÁ. Stanovení Mo metodou AAS-GF v tuhých palivech. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Adéla MATLOCHOVÁ, Ondřej DUTKO and Naďa RAPANTOVÁ. Odstranění organických látek z kontaminovaných vod metodou vsádkové sorpce s využitím sorpčních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček. 2013. [Detail]
LACNÝ, Zdenek and Daniela PLACHÁ. Stanovení alkoholů metodou plynové chromatografie s detektorem FID. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou headspace/GC/MS. 2013. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Roman GABOR, Jana SEIDLEROVÁ and Jiří KUBEČKA. Imobilizace polutantů nebezpečných odpadů. 2012. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Helena RACLAVSKÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů s vysokým obsahem huminových látek. 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů na bázi jílových minerálů. 2011. [Detail]
LACNÝ, Zdenek, Hana OTOUPALÍKOVÁ and Vlastimil MATĚJKA. Stanovení oxidů dusíku při fotokatalytické přeměně. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Šárka TOMISOVÁ. Metodika pro stanovení nízkých koncentrací As, Sb, Se, a Sn metodou AES – ICP. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Šárka TOMISOVÁ. Stanovení boru v materiálech se silikátovou matricí. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Stanovení Mo v materiálech se silikátovou matricí. 2010. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. Ostrava: Magistrát města Ostravy, ZU OVA, 2009. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. MMO, ZUOVA, 2009. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Šárka TOMISOVÁ. Stanovení Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Ti, V a Zn metodou ICP-AES. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana, Jana MATELOVÁ and Zdenek LACNÝ. Stanovení spalného tepla. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana, Zdenek LACNÝ and Jana MATELOVÁ. Stanovení S a halogenů spalováním v kalorimetrické bombě. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana and Zdenek LACNÝ. Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek, Jana MATELOVÁ and Daniela PLACHÁ. Stanovení chloridů v pevné fázi. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých halogenovaných organických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých halogenovaných organických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých aromatických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých aromatických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Analýza plynů chromatografickými metodami. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek and Daniela PLACHÁ. Stanovení PCB. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení PCB. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků - GC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků - GC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek and Daniela PLACHÁ. Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Zdenek LACNÝ. Stanovení nehalogenovaných organických uhlovodíků metodou plynové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek and Daniela PLACHÁ. Stanovení nehalogenovaných organických uhlovodíků metodou plynové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana and Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků metodou HPLC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana and Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků metodou HPLC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve vodách a vodných výluzích. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Fe, Mn, Cl, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Z, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Tl, Pb, Bi, Th a U v zeminách, sedimentech, tuhých odpadech a palivech, stavebních a silikátech. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2007. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení P, S, Cl, K, Ca, Ti, Fe, Mn, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba a Pb v kapalných a pastovitých odpadech a v olejích metodou XRFS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2007. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb a Zn metodou plamenové AAS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení As, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Sb, Se a Sn metodou elektrotermické atomizace AAS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení As Sb, Se metodou těkavých hydridů. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení Hg analyzátorem AMA 254. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Martina NOVÁČKOVÁ. Metoda atomové emistní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Spektrometrické stanovení fluoridů v pevných vzorcích. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie