Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní informace

Název projektu Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF)
Číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/01­.0036
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 – 2013
Prioritní osa 2. Regionální VaV centra
Oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra
Datum zahájení realizace 01/2010
Datum ukončení realizace 03/2014


Výstavba Centra INEF byla financována z poskytnuté dotace ve výši 170 825 205,– Kč, z čehož příspěvek EU činil 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu činil 15 %.

Popis projektu

Účelem projektu Centrum INEF bylo rozšíření VaV kapacit pracoviště VEC na úroveň špičkového regionálního výzkumného a vývojového centra, a to prostřednictvím podpory inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv (zejména biomasy) v menších decentralizovaných jednotkách, a vývoje nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

Technologický pavilon

Investičním cílem projektu bylo rozvinout výzkumný potenciál VEC prostřednictvím vybudování technologického pavilonu pro zajištění průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento cíl byl dosažen výstavbou třípatrového objektu s centrální zkušebnou a čtyřmi laboratořemi, které byly vybaveny moderní přístrojovou technikou a měřicími systémy pro energetické technologie. Stěžejní technologií v tomto pavilonu je zplyňovací jednotka s výrobou kapalných biopaliv procesem Fischer-Tropsch. Tímto bylo vytvořeno odpovídající zázemí pro realizaci vývojových cílů projektu.

Udržitelnost

Další rozvoj výzkumné infrastruktury a odborného týmu byl zajištěn prostřednictvím projektu Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth (LO1403) realizovaného v rámci Národního programu udržitelnosti (NPU I, MŠMT). Projekt byl v rámci závěrečného oponentního řízení ohodnocen oponentní radou výsledkem „V“ – vynikající výsledky - výsledky mezinárodního významu.

Řešení projektu podpořilo stabilitu Centra, jeho posílené uznání odbornou komunitou i komerčním sektorem. Vznikl rozsáhlý výsledkový soubor, v němž prim hrají aplikační výsledky s potenciálem rychle, stabilně a kvalitně se etablovat v tržním prostředí. Zároveň Centrum potvrdilo svoji otevřenost a připravenost poskytovat škálu odborných služeb, nabídku smluvního výzkumu a účast na projektech výzkumu a vývoje v rozmanitých (i mezinárodních) konsorciích, s mezioborovým přesahem a s dopadem nejenom na akademickou sféru, průmysl, ale rovněž na státní správu a veřejnou samosprávu.

Řízení projektu

Výkonný ředitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, e-mail: 

Administrátor: Ing. Jan Koloničný, Ph.D., e-mail: 

Manažer výzkumu a vývoje: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., e-mail:  

OPVAVPI