Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné energetické centrum (VEC) při VŠB – TUO je specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC bylo od roku 2002 do roku 2020 samostatným vysokoškolským ústavem. Od roku 2021 je nově součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).

 Jedním z principů fungování VEC je systematické budování partnerských vztahů s podniky a provádění výzkumných činností pro potřeby průmyslové praxe.

Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, emisí škodlivin (včetně kontinuálního měření koncentrace rtuti) a posuzování provozních parametrů energetických technologií.

 • Zlepšování technické úrovně energetických zařízení
  • zkoumání charakteristik spalovacích procesů a technologií,
  • zvyšování energetické účinnosti transformací energií a zařízení,
  • omezování negativních dopadů spalování paliv na životní prostředí.
 • Využití alternativní paliv, OZE a odpadních energií
  • charakterizace a procesy využívání tuhých alternativních paliv (TAP),
  • VaV zařízení pro využívání TAP,
  • využití biomasy pro kogeneraci, fotovoltaická výroba el. energie,
  • výroba kapalných biopaliv II. generace syntézou Fischer-Tropsch.
 • Bezpečnost v energetice a průmyslu
  • identifikace rizik souvisejících s použitím alternativních pa­liv,
  • modelovací nástroje pro oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem,
  • analýza a experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti, určení výbuchových parametrů,
  • problematika nanočástic,
  • resilience společnosti a energie.
 • Vodíková energetika
  • problematika palivových článků,
  • provozní charakteristiky produkce vodíku díky OZE,
  • skladování a opětovné využití vodíku,
  • komplexní vodíkové infrastruktury pro domy a dopravu,
  • akumulace vodíku a jeho využití pro řízení sítí.
 • Spolupráce s průmyslovými partnery
  • zpracování energetických studií (TES), auditů (EA), posudků (EP) a průkazů energetické náročnosti budov (PENB),
  • monitorování a optimalizaci energií (EnergoGuard), energetický management,
  • monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard),
  • komplexní projekční a konstrukční činnosti v energetice,
  • Akreditované měření emisí, autorizované zkoušky kotlů,
  • poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001.

Kontakty

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Tel: 597 324 285
e-mail:
web: ceet.vsb.cz/vec

Zázemí VEC a pracovníků

Výzkumné energetické centrum využívá pro svou činnost tři budovy. První budova VEC 1 slouží v současné době jako sídlo vedoucích pracovníků. V zadní části objektu je umístěna laboratoř a menší zkušebna s velínem, který je využíván jako operátorské stanoviště pro zplyňovací jednotku umístěnou na krytém dvorku. Druhá budova VEC 2 byla postavena v průběhu roku 2005. Velkou část této budovy zaujímá zkušebna energetických zařízení.

V roce 2012 byla realizována přístavba pavilonu VEC 3, která tvoří zázemí pro experimentální výzkum technologií pro zplyňování biomasy včetně výroby kapalných paliv II. generace, pro inovaci zařízení uplatitelných v oblasti decentralizované výroby tepla a elektřiny (kogenerace) a pro výzkum a vývoj v oblasti výbuchových vlastností prachových disperzí, hořlavých kapalin a par.