Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci Výzkumného energetického centra se věnují širokému okruhu odborných témat, která v obecné rovině souvisí s transformací energií, jejich využíváním a působením na životní prostředí. Mezi oblasti, které jsou primárním předmětem zájmu, patří:

 • Zlepšování technické úrovně energetických zařízení
  • zkoumání charakteristik spalovacích procesů a technologií,
  • zvyšování energetické účinnosti transformací energií a zařízení,
  • omezování negativních dopadů spalování paliv na životní prostředí.
 • Využití alternativní paliv, OZE a odpadních energií
  • charakterizace a procesy využívání tuhých alternativních paliv (TAP),
  • VaV zařízení pro využívání TAP,
  • využití biomasy pro kogeneraci, fotovoltaická výroba el. energie,
  • výroba kapalných biopaliv II. generace syntézou Fischer-Tropsch.
 • Bezpečnost v energetice a průmyslu
  • identifikace rizik souvisejících s použitím alternativních pa­liv,
  • modelovací nástroje pro oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem,
  • analýza a experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti, určení výbuchových parametrů,
  • problematika nanočástic.
 • Vodíková energetika
  • problematika palivových článků,
  • provozní charakteristiky produkce vodíku díky OZE,
  • skladování a opětovné využití vodíku,
  • komplexní vodíkové infrastruktury pro domy a dopravu,
  • akumulace vodíku a jeho využití pro řízení sítí.
 • Spolupráce s průmyslovými partnery
  • zpracování energetických studií (TES), auditů (EA), posudků (EP) a průkazů energetické náročnosti budov (PENB),
  • monitorování a optimalizaci energií (EnergoGuard), energetický management,
  • monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard),
  • komplexní projekční a konstrukční činnosti v energetice,
  • Akreditované měření emisí, autorizované zkoušky kotlů,
  • poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001.

Unikátním rysem centra je především jeho odborná provázanost mezi jednotlivými výzkumnými programy. V oblasti výzkumu zplyňování se jedná o špičkově vybavené pracoviště, které jako jediné v ČR umožňuje provádět experimentální výzkum výroby kapalných biopaliv syntézou Fischer-Tropsch v přímé návaznosti na zplyňovací technologii. Jedinečný je také výzkum procesu zplyňování agropaliv při přechodu mezi autotermním a alotermním režimem.

Řešení problematiky emisí znečišťujících látek z plošných zdrojů kategorie REZZO 3 je významné z hlediska provádění emisních bilancí. Centrum má autorizovanou zkušebnu pro testování zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva. Měrné emise ze spalovacích zkoušek jsou zde vyhodnocovány a předávány k dalšímu využití ČHMÚ (centrum je jediným původcem těchto dat v rámci ČR).

Z hlediska výbuchové ochrany je centrum jediným pracovištěm, které se této otázce věnuje komplexně zejména s ohledem na výzkum hybridních směsí. Řešení takto specifických projektů vyžaduje spolupráci na mezinárodní úrovni, která je v podmínkách ČR naprosto výjimečná.

Jednotlivé výzkumné týmy dosáhly ve svých oblastech zřetelných výsledků, a to jak v rozsáhlé spolupráci s českými průmyslovými subjekty, tak zahraničními.