Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Název projektu: Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Datum zahájení realizace: 04/2019
Datum ukončení realizace: 03/2022

Zaměření projektu

Největší podíl na znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci mají prachové částice, které působí na zdraví zdejších obyvatel buď přímo svými vlastnostmi, nebo přispívají ke zvýšení zdravotních rizik tím, že slouží jako nosiče dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi. Projekt se v této souvislosti zaměřuje na problematiku emisí tuhých znečišťujících látek ze spalovacích zařízení malého výkonu (převážně do 30kW) určených pro vytápění domácností. Emisní bilance na národní úrovni těmto zdrojům přisuzují cca třetinový podíl na celkových emisích prachu. Tyto bilance ovšem vycházejí z předpokladu, že spalovací zařízení je provozováno při jmenovitých podmínkách a že je v něm spalováno výrobcem doporučené palivo. Naše zkušenosti ukazují, že v převážné části topné sezóny je spalovací zařízení provozováno při sníženém výkonu a v tom případě podíl emisí prachu z domácností představuje cca 56%.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace výzkumu v oblasti opatření (technických a organizačních) pro snížení emisí prachu, a to prostřednictvím účinného mechanismu kontroly spalování nevhodných paliv (výzkumný cíl 1) a vhodné autodiagnostiky kotle pro sledování správného průběhu spalovacího procesu (výzkumný cíl 2). Ke splnění cílů přispěje řešitelský tým složený z výzkumných a technických pracovníků tří odborných pracovišť VŠB-TUO.

Aktivity projektu

Kromě samotné realizace výzkumného záměru je nedílnou součástí projektu rozvoj spolupráce s aplikační sférou za účelem získání podnětů pro lepší využitelnost výsledku projektu v praxi, zajištění zpětné vazby z experimentálního ověřování, vzájemného transferu znalostí a budoucí komercializace dosažených výsledků. V rámci projektu bude rovněž pořízena nezbytná výzkumná infrastruktura v podobě přístrojového vybavení pro měření emisí ve spalinách.

Personální zajištění projektu

Na realizaci projektu se budou podílet výzkumní a techničtí pracovníci tří center VaVpI působících při VŠB-TUO:

  • Výzkumné energetické centrum (VEC)
  • Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET)
  • Institut environmentálních technologií (IET)

Předně se jedná o tyto výzkumné pracovníky:

  • Ing. Jiří Horák, Ph.D. – hlavní řešitel (VEC)
  • Prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. – spoluřešitel (CENET)
  • Ing. Jiří Bílek, Ph.D. – spoluřešitel (IET)

Financování projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP VVV