Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum nanotechnologií (CNT) je součástí vysokoškolského ústavu Centra energetických a environmentálních technologií (CEET). Zajišťuje výuku v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Nanotechnologie v českém i anglickém jazyce. V rámci výuky je samozřejmostí zapojení studentů do řešení projektů a praktických požadavků průmyslových podniků. Mezi hlavní směry výzkumu Centra nanotechnologií patří syntéza a charakterizace nanomateriálů a jejich kompozitů, aplikace nanotechnologií a pokročilých materiálů a jejich environmentální bezpečnost, nanofyzika magnetooptika, plazmonika a spintronika a molekulární modelování a simulace. Centrum disponuje špičkovým moderním vybavením, spolupracuje s průmyslem, tuzemskými i zahraničními univerzitami a ústavy. Nabízí služby akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

FOTO_BudovaN.jpg

Historie Centra nanotechnologií začíná vznikem Centrální analytické laboratoře (CAL), která byla založena na Vysoké škole báňské v roce 1992 pod vedením prof. RNDr. Zdeňka Weisse, DrSc. Laboratoře byly vybaveny v té době vysoce sofistikovanými laboratorními přístroji v rámci evropského projektu Phare a hlavní náplní bylo poskytování servisních služeb VŠB-TUO a zákazníkům z průmyslové, obchodní i legislativní sféry. V roce 1997 byly služby laboratoře akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a tato akreditace je dodnes udržována a rozvíjena.

V roce 2005 se stala ředitelkou ústavu prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., která pokračovala v dosavadní činnosti ústavu a zároveň naplnila vizi zakladatele vybudováním základů Centra nanotechnologií, které vzniklo 1. 2. 2007 přeměnou VÚCHEM. Od této chvíle se ústav zaměřuje zejména na výzkum v oblasti přípravy, charakterizace a aplikace nanomateriálů, přičemž původní náplň týkající se servisní, vývojové a výzkumné činnosti v oblasti chemické, fázové a strukturní analýzy zůstala zachována a je rovněž dále rozvíjena.

Výzkum v oblasti nanotechnologií dále podpořil vznik studijního programu v oboru Nanotechnologie, který byl připraven v úzké spolupráci s Institutem fyziky na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Po úspěšné akreditaci také doktorského studijního programu v roce 2012 již toto studium ukončilo několik studentů.

V roce 2010 se stal ředitelem ústavu prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., který rozvíjel činnosti, na jejichž základech Centrum nanotechnologií vzniklo, a zároveň budoval nové příležitosti pro mladé vědce a výzkumníky, např. podporou doktorského studijního programu v oboru Nanotechnologií pod dvojím vedením, tzv. „double degree“ studium ve spolupráci s vysokými školami ve Francii, USA a Kanadě.

Následující významnou ředitelkou Centra nanotechnologií byla prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D., která nastartovala řadu spoluprací v ČR, ale i zahraničí a zasloužila se o to, aby se CNT společně s dalšími třemi centry sdružilo pod značkou CEET. Pro CNT také zajistila strategické zapojení do projektů Refresh a Národních center kompetence.

K 1. 1. 2021 došlo ke spojení vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií s Institutem environmentálních technologií, Výzkumným energetickým centrem a Centrem energetického využití netradičních zdrojů energie za vzniku nového vysokoškolského ústavu Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).

Od 1. 3. 2024 byla do funkce ředitelky výzkumného centra Centra nanotechnologií jmenována prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.

Rok 2023

Vánoční večírek

CNT2023

Teambuilding - Hrabyně

Teambuilding2023

Rok 2021

CNT_FOTO zaměstnanců