Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jednotlivé výzkumné týmy dosahují ve svých oblastech zřetelných výsledků jak v široké spolupráci s průmyslovými subjekty České republiky, tak i ve spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi.

Tato partnerství zahrnují různé formy spolupráce:

 • společné výzkumné projekty,
 • mobility výzkumný pracovníků do zahraničí i do aplikační sféry (především junior researcher a Ph.D. studenti),
 • společné publikace či jiné typy výsledků,
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů, aj.

Mezinárodní spolupráce

Společná spolupráce Centra INEF se zahraničními institucemi: 

 • Program ERA-NET, projekt EN-PME-TEST (Common European method for the determination of particulate matter emissions of solid fuel burning appliances and boilers) – celoevropský projekt, mezi jehož hlavní cíle patří výměna zkušeností z měření prachu z malých zdrojů a především pak vytvoření jednotné evropské metodiky. Na projektu spolupracuje 16 institucí z 10 evropských států. 2011–2014
 • COST Action TD1204 Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA) – Spolupráce s IOM Edinburgh (UK) a Karolinska Institut Stockholm (Švédsko)
 • Spolupráce s EU-VRi (The European Virtual Institute for Integrated Risk Management) v projektu nanoSTAIR
 • Spolupráce na problematice socioekonomických analýz nebezpečných chemických látek v rámci směrnice REACH: Vrije Universiteit Amsterdame (NL), INERIS (Francie)
 • ETPIS – European Technology Platform on Industrial Safety -spolupráce v projektu SAFERA
 • CEN TC 352 Nanotechno­logy – příprava technických norem pro nanotechnologie. Koordinátor: AFNOR (Francie)
 • Aktivity v Joint Expert Group on Transboundary Accidents, UNECE
 • Aktivity v OECD Steering Group on NATECH (Natural hazard induced chemical accidents)
 • Evropský projekt EU EUCOSH – EU China occupational health and safety
 • Projekt Transfer nejlepších technologií v oblasti energetických zdrojů, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Podpora lokálního vytápění biomasou, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 – spolupráce s Institutem ekologie průmyslových území Katowice
 • Projekt COACH BioEnergy, reg. č. 1CE013P3, OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa – spolupráce na řešení projektu se 14 výzkumnými institucemi z regionu střední Evropa
 • Projekt Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků, OP přeshraniční spolupráce SR-ČR – spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině
 • Projekt Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa: E2BEBIS Enviromental and Economic Benefit from Biochar clusters in the Central area, realizace projektu s osmi partnery z Itálie, Slovinska, Slovenska, Polska a Česka
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z.o.o., Výzkum zplyňování biomasy Miscanthus. Katovice, Polsko, 2011

Spolupráce se soukromou sférou

 • Romotop, spol. s r.o. – Krbová kamna se sníženou produkcí prachu, 2009–2013, a Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací, 2017–2019
 • MCAE Systems, s.r.o. – Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku, 2018–2020
 • Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. – Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívající nanotechnologie, 2018–2020
 • UNIKASSET, spol. s r.o. – Technologie využití odpadního tepla vznikajícího při likvidaci odpadů z čištění vod, 2018–2020
 • OZM Research, s.r.o. – Vývoj obvodu pro měření skutečné iniciační energie kapacitního výboje, 2017–2019
 • Vyncke, s.r.o. – Technologie chlazeného roštu pro spalování tuhých alternativních paliv v decentralizo­vaných energetických zdrojích, 2017–2020
 • BENEKOVterm s.r.o. – Nízkoemisní ostrovní zdroje tepla na tuhá paliva do 500 kW, 2017–2020
 • IVITAS, a.s. – Moderní práškový hořák, 2011–2014
 • Vítkovice Power Engineering a.s. – Výzkum a vývoj separačního dochlazovače paroplynové směsi za separačním parogenerátorem, 2011–2013
 • Temex, spol. s r.o. – Snižování emisí TZL z energoplynu za vysokých teplot, 2009–2012
 • AXIOM s.r.o. – Výzkum zplyňování agropelet, 2011
 • Klimakom s.r.o. – Analýza vysokomolekulárních kondenzujících látek a metody jejich snižování, 2011
 • NWT a.s. – Výzkum termochemické konverze vlhké dřevní štěpky v alotermním generátoru, 2012
 • GB Consulting – Analýza energetického využití kalů, oleje a fixního uhlíku pro produkci tepla, 2012
 • MA Servis s.r.o. – Posouzení tuhého alternativního paliva a možností jeho využití pro termochemickou konverzi, 2013
 • Laskin invest, a.s. – Návrh úprav zplyňovacího zařízení na dřevní štěpku pro využití v systému kogenerované výroby elektřiny a tepla, 2013
 • BPS Projekt – Analýza vhodnosti využití zplyňovacího zařízení se souproudým generátorem pro výrobu elektrické energie a tepla, 2013
 • OPOP spol. s r.o. – Teplovodní kotel H450 EKO, 2012
 • PONAST, spol. s r.o. – Teplovodní automatický kotel na biopaliva o výkonu 80–100 kW, 2012
 • Severočeské doly a.s. – Příprava, provedení a vyhodnocení spalovací zkoušky s uhlím o2 o průměrné výhřevnosti 17,6 MJ/kg z produkce Dolu Bílina (SD a.s.) na automatických kotlích EKOEFEKT 24 a 48 kW a to v režimu samostatného spalování.
 • Schiedel, s.r.o. – Spolupráce při přípravě a realizaci odborného školení pro montážní a kominické firmy
 • Cech kamnářů České republiky – Spolupráce při přípravě a realizaci odborného semináře pro kamnáře z Cechu kamnářů České republiky.
 • NanoTrade s.r.o. – Spolupráce při stanovení potenciálu kapalného aditiva pro snížení emisí SO2 a stanovení jeho vlivu na spalovací proces, 2012
 • FLEX-O-EUROPE s.r.o. – Kvantifikace vlivu aditiva na spalování uhlí, 2013
 • KVS EKODIVIZE, a.s. – KVS typ 9114 – Spolupráce při ověření vhodnosti použití filtru pro snížení emisí v souladu s rakouskou normou, 2012
 • Bosch Termotechnika s.r.o. – Spolupráce při optimalizaci parametrů automatického kotle G221
 • ŽDB GROUP a.s. Závod VIADRUS – Spolupráce při optimalizaci parametrů na kotlích U26B a U26, 2013
 • ČEPRO a.s., – Expertní pomoc při řešení environmentálních havárií zahrnující vypracování projektu asanačních prací na likvidaci ropných havárií ve formě supervize, 2012–2013
 • ČEPS a.s. – Konzultační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 2013 – 2014

OPVAVPI