Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci projektu jsou řešeny tři výzkumné programy:

  1. Výzkum a vývoj nejlepších dostupných technologií pro vytápění
  2. Zplyňování biomasy pro kogeneraci a výrobu kapalných biopaliv II. generace
  3. Bezpečnost paliv a technologií

Výzkum a vývoj nejlepších dostupných technologií pro vytápění (Spalování)

Vedoucí výzkumného projektu: Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Cílem tohoto programu je napomoci formou vybudování výzkumné základny výrobcům zařízení pro vytápění, která spalují tuhá paliva, zvláště pak biomasu, k jejich inovaci pro splnění zpřísněných požadavků na tyto zdroje znečišťování.

Vybudovaná výzkumná základna umožní výrobcům detailní pochopení podstaty spalovacího procesu a celého spalovacího zařízení jako jednoho celku s komínem a topným systémem. Výzkum a popis jednotlivých parametrů umožní odhalení oblastí s potenciálem pro optimalizaci a inovaci. Inovace výrobků se bude věnovat převážně primárním opatřením pro snižování environmentálních dopadů, ale bude také zkoumat možnosti uplatnění sekundárních opatření. Vzájemná kooperace pracovníků centra a výzkumných pracovníků výrobců při inovaci nových moderních výrobků umožní okamžité aplikace ve výrobě. Zvýšená pozornost pak bude věnována inovačním možnostem v oblasti snižování emisí jemného prachu PM10 a PM2.5 produkovaných při spalování tuhých paliv, zejména biomasy.

Dalším cílem aktivity bude návrh metodiky pro stanovení emisních faktorů znečišťujících látek. Bude provedena validace v současnosti používaných metodik a následně navržena jejich inovace. Cílem je zvýšení důvěryhodnosti získaných dat.

Zplyňování

Vedoucí výzkumného projektu: Ing. Karel Borovec, Ph.D.
Hlavním cílem tohoto programu je nabídnout výrobcům možnost výzkumu a inovací částí jejich plánovaných zplyňovacích a následných technologií pomocí experimentálního výzkumného a zkušebního zařízení na jedné z nejvyšších technologických úrovní.

Technickým přínosem tohoto programu bude ujasnění rozsahu splnění kvalitativních podmínek složení plynu vyrobeného z biomasy pro využití v různých energetických aplikacích (spalovací turbína, palivový článek, kapalná biopaliva), nabízející vyšší účinnost termochemické konverze a lepší provozní vlastnosti, včetně procesů výroby kapalných biopaliv II. generace. 

Bezpečnost paliv a technologií

Vedoucí výzkumného projektu: Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Hlavním cílem programu je vytvoření výzkumné kapacity, která v přímé vazbě s ostatními programy projektu bude schopna identifikovat a řešit problémy související s bezpečností výroby, skladováním, přepravou a využíváním paliv včetně paliv netradičních, kombinovaných nebo připravovaných z odpadu či obnovitelných zdrojů. Program bude zaměřen jak na chování paliv jako takových (požárně-bezpečnostní charakteristiky, fyzikální a biologická nebezpečnost atd.), tak na proces jejich transformace a využití (nebezpečnost meziproduktů a produktů spalování, procesní bezpečnost při transformaci paliv a výrobě energie a další).

Program bude zaměřen přednostně na energetiku, avšak bude k dispozici i pro další průmyslové sektory, pracující s nebezpečnými látkami, například pro chemický a metalurgický průmysl.

Při řešení bude kladen důraz na nově se objevující rizika, jako jsou například:

  • rizika vznikající při vodíkových technologiích,
  • při transformaci a využívání biopaliv,
  • při spoluspalování různých materiálů,
  • energetické využití odpadu atd.,
  • rizika často se vyskytující (transport a skladování paliv, malé zdroje energie, apod.),
  • rizika významného rozsahu, spadající potenciálně do kategorie závažných havárií, tedy přesahující svými dopady hodnoty uvedené v zákonu č. 59/2006 Sb.

Inovace budou zahrnovat jak technická, tak organizační řešení.

OPVAVPI