Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro potřeby výzkumu, vývoje a typových zkoušek v oblasti tepelně-energetických zařízení určených především pro vytápění vnitřních prostor vybudovalo Výzkumné energetické centrum moderní zkušební laboratoř (zkušebna). Ta je umístěna ve dvou budovách – VEC2 a VEC3. Zkušebna splňuje nejpřísnější požadavky v oblasti zkoušení kotlů, kamen, krbových vložek a dalších obdobných tepelných zařízení a je stále rozšiřována a doplňována novou přístrojovou technikou, která umožňuje zvětšovat paletu zkoušených zařízení.

Zkušebna je koncipována univerzálně a umožňuje zkoušet zařízení spalující plynná, kapalná a také tuhá paliva do výkonu cca 300 kW. Aktuálně jsme schopni zkoušet veškeré typy teplovodních kotlů pro všechny typy paliv. Další oblastí je zkoušení zařízení pro lokální vytápění což představuje např. kamna na tuhá paliva, varné spotřebiče pro domácnost, krbová kamna a krbové vložky. Součástí zkušebních činností je také nabídka služeb v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti tepelných zařízení, ve kterém máme dlouholeté zkušenosti včetně podávání a řešení projektů se státní dotací. Tyto činnosti jsou částečně omezeny podmínkami udělené akreditace a autorizace.

Základním sledovaným parametrem všech zkoušených zařízeních je jejich účinnost. Tomuto parametru je podřízena naše činnost a promítá se do všech oblastí. Specializujeme se také na účinnost vlastního spalovacího procesu, tedy minimalizaci tvorby znečišťujících látek a minimalizaci ztrát nedopalem. Součástí vybavení zkušebny je kalorimetrická komora, která umožňuje stanovení průběhu tepelného výkonu lokálních topidel v čase.

Pro potřeby stanovení tepelného příkonu jsou obě budovy vybaveny vážícími mosty (tenzometrické váhy), na kterých jsou během testu spalovací zařízení umístěna. Spaliny jsou odváděny skrz měřicí úsek spalin do komínu přes vodní uzávěr nebo ředícím tunelem. Celý měřicí systém je vybudován a provozován s požadavkem na minimalizaci nejistoty měření dle nejnovějších technických možností. „Srdcem“ systému pro měření teplovodních kotlů je měřicí smyčka, ke které se připojují jednotlivá spalovací zařízení.

Dokladem úrovně zkušebny je akreditace Českého institutu pro akreditaci, na jehož základě je VEC akreditovanou zkušební laboratoří č. 1166.3 splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 s předmětem akreditace: „Měření emisí, zkoušení tepelně-energetických zařízení, měření dalších tepelně-technických veličin, teplot, tlaků, průtoku, vlhkosti a analýza vzorků v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci“. Zkoušky jsou prováděny v součinnosti s dalšími odděleními VEC, především s oddělením provozních měření.

VŠB-TU Ostrava je autorizovanou osobou č. 260 k činnostem při posuzování shody výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v aktuálním znění, pro vybrané stavební výrobky skupiny 10/5 Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění, s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva a tepelná čerpadla (jen teplovodní kotle a na pevná a kapalná paliva). Zároveň je VŠB-TU Ostrava notifikovanou osobou č. 2078 pro činnosti oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh na zařízení pro vytápění vnitřních prostor (harmonizované normy ČSN EN 12815:2002, ČSN EN 13229:2002, ČSN EN 13240:2002).

Výkonným pracovištěm AO 260 a NB 2078 je Výzkumné energetické centrum.

Zvláštní pozornost je věnována problematice emisí prachu a POP tvořících se při spalování tuhých paliv v malých zdrojích znečištění ovzduší. Pro stanovení koncentrací a emisních faktorů znečišťujících látek je využíván systém ředícího tunelu.

Výzkumné energetické centrum se podílelo na zahraničním projektu s názvem EN-PME-TEST, který se věnoval návrhu společného přístupu k měření emisí prachu z malých spalovacích zařízení. Část experimentálních měření byla realizována v naši zkušebně. Výsledná technická zpráva je k nahlédnutí zde: Status of PM emission measurement methods and new developments.

Výzkumné energetické centrum, zkušebna nabízí rovněž služby v oblasti analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv, tuhých alternativních paliv a tuhých zbytků po spalování. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1166.3 v rozsahu zkoušek: .=

  • Stanovení obsahu popela gravimetricky, stanovení obsahu hořlaviny – dopočtem
  • Stanovení obsahu vody gravimetricky
  • Stanovení obsahu prchavé hořlaviny gravimetricky
  • Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti
  • Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku analyzátorem CHN 628, stanovení kyslíku – dopočtem
  • Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou přídavným modulem CHN 628
  • Stanovení teplot tavitelnosti popela