Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

2020

ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ a Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro určení environmentální zátěže PM10 pocházející z dopravy na základě analýzy silničního prachu. 2020. [Detail]

2019

RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika pro identifikaci markerů ze spalování odpadů (plastů) v popelu a v pevné usazenině ze spalinových cest. 2019. [Detail]

2018

RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika identifikace sazí/char a nedopalu. 2018. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Jan NEDĚLNÍK. Metodika hodnocení kvalitativních znaků kompostu s přídavkem biouhlu. 2018. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. METODIKA PRO IDENTIFIKACI MARKERŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOPALIV V PEVNÉ USAZENINĚ ZE SPALINOVÝCH CEST. 2018. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. METODIKA PRO IDENTIFIKACI MARKERŮ ZE SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV V PEVNÉ USAZENINĚ ZE SPALINOVÝCH CEST. 2018. [Detail]

2017

SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Lukáš PILAŘ, Zuzana VÁVROVÁ a Radim FOJTŮ. Metodika stanovení stupně oxidace Hg0 / Hg2 na katalytických vrstvách ve spalinách z velkých a středních energetických zdrojů na poloprovozním zařízeni. 2017. [Detail]

2014

KOVAĽ, Lukáš. Metodika stanovenia zmáčavosti kusových vzoriek uhlia. 2014. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš. Využití on-line analýzy obrazu pro aglomeraci/flokulaci/koagulaci a sedimentaci částic v technologii vod. 2014. [Detail]
HARTMANN, Silvie a Lukáš KOVAĽ. Metodika pro stanovení nitrifikační inhibice aktivovaného kalu. 2014. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Silvia BIELESZOVÁ. Metodika pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší na základě diagnostických poměrů markerů. 2014. [Detail]

2013

ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK a Oto PUMPRLA. Metodika manuálního odběru spalin pro stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK a Pavel KOLAT. Metodika testu sorbční kapacity sorbentů v suché aditivní metodě na modelovém zařízení z fluidní vrstvou ve dvou ložích. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK a Pavel KOLAT. Metodika odběru spalin pro semikontinuální stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Ota VACULÍK, Michal STÁŇA a Oto PUMPRLA. Metodika měření rychlostního pole vzdušiny a koncentračního pole TZL v koksárenské hasicí věži pro optimalizaci procesu snižování emisí TZL. 2013. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Stanislav HONUS, Pavel KOLAT a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení emisních limitů při kombinovaném spalování odpadu a základního paliva. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování dřeva ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování uhlí ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení forem Fe v emisích a imisích. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Adéla MATLOCHOVÁ, Ondřej DUTKO a Naďa RAPANTOVÁ. Odstranění organických látek z kontaminovaných vod metodou vsádkové sorpce s využitím sorpčních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček. 2013. [Detail]
LACNÝ, Zdenek a Daniela PLACHÁ. Stanovení alkoholů metodou plynové chromatografie s detektorem FID. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou headspace/GC/MS. 2013. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC a Kamil KOLARČÍK. Metodika pro přípravu energetických pelet z biomasy a čistírenských kalů. 2013. [Detail]

2012

KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení ligninu v rostlinné biomase. 2012. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Dominika DOLNÍČKOVÁ a Jarmila DROZDOVÁ. Metodika stanovení nedopalu v popílcích využitím barevných parametrů CIElab. 2012. [Detail]
ZECHNER, Vojtěch, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika stanovení kyselinotvorného a neutralizačního potenciálu pro odpady z těžební činnosti mineralogickou fázovou analýzou. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení "black carbon" (BC) v TSP metodou pyrolýzní chromatografie s hmotnostní detekcí Py-GC/MS. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stabilní frakce huminových kyselin metodou analytické pyrolýzy Py-GC/MS. 2012. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení black carbon v ovzduší optickou metodou. 2012. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Metodika pro přípravu energetických pelet z bylinné biomasy. 2012. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení reakční kinetiky energetických uhlí termogravimetrickou analýzou. 2012. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana a Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro stanovení monosacharidů v biomase metodou GC/MS. 2012. [Detail]

2011

RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Libor OBAL. Metodika stanovení fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích MIKROENVI. Ostrava: Státní energetická inspekce ČR, uzemní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů s vysokým obsahem huminových látek. 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů na bázi jílových minerálů. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2011. [Detail]
HOMOLA, Vladimír a Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika pro statistické zpracování dat k identifikaci anomálií škodlivin v životním prostředí. 2011. [Detail]
ŠKROBÁNKOVÁ, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Martina KUČEROVÁ. Metodika pro stanovení respirační inhibice aktivovaného kalu. 2011. [Detail]
MĚCHOVÁ, Lucie, Konstantin RACLAVSKÝ a Helena RACLAVSKÁ. Využití spektrofotometrických metod pro stanovení nespáleného uhlíku v produktech spalování. 2011. [Detail]
KADLEC, Zdeněk a Pavel KOLAT. Metodika k měření a vyhodnocování účinnosti kotlů nepřímou metodou. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA a Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalijící komunální odpad - ustálený výkon technologie. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA a Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalující komunální odpad - odstavení a nájezd technologie. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2011. [Detail]