Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkum a vývoj 

Pracovníci Výzkumného energetického centra se věnují širokému okruhu odborných témat, která v obecné rovině souvisí s transformací energií, jejich využíváním a působením na životní prostředí. 

Energetické audity a studie

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) standardně provádíme dle vyhlášky č. 78/2013 Sb

Projekce

Projekční činnost je jednou z hlavních činností skupiny ENERGETICKÉ SLUŽBY. Zaměřujeme se na projekční činnost v energe-tice a jsme schopni poskytovat kompletní projekční služby od předprojektové přípravy, přes vypracování projektů všech stupňů včetně inženýrské činnosti, až po výkon autorského a technického dozoru energetických celků a systémů.

Monitoring obnovitelných zdrojů

V roce 2010 bylo ve Výzkumném energetickém centru vybudováno dispečerské pracoviště pro monitorování fotovoltaických elektráren. Dispečerské centrum zajišťuje našim zákazníkům celoroční dohled nad elektrárnami, který umožňuje odhalování poruchových stavů, organizace servisních zásahů a reporting provozu elektráren. Našimi zákazníky jsou majitelé solárních parků nejrůznějších technologií.

Monitoring a optimalizace energií

Systém ENERGOGUARD byl vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností našich energetických auditorů, kteří zpracovávají energetické audity a technicko-ekonomické studie větších i menších subjektů.

Provozní měření v energetice

VEC je autorizovanou a akreditovanou laboratoří v oblasti měření emisí znečišťujících látek z energetických a technologických zdrojů. Jedná se zejména o koncentrace plynných a tuhých emisí v odpadních plynech, včetně vzduchotechnických a vztaž-ných veličin odpadního plynu. Výzkumné energetické centrum je tak držitelem dvou osvědčení.

Bezpečnost paliv a technologií

Od počátku systematického vědeckého studia výbuchů plynných a prachových disperzí se pro stanovení výbuchových para-metrů používaly zařízení o objemu do 20-L a výbuchové parametry se stanovovaly za standardních zkušebních podmínek.

Zkušebna kotlů

Pro potřeby výzkumu, vývoje a typových zkoušek v oblasti tepelně-energetických zařízení určených především pro vytápění vnitřních prostor vybudovalo Výzkumné energetické centrum moderní zkušební laboratoř (zkušebna). Zkušebna splňuje nej-přísnější požadavky v oblasti zkoušení kotlů, kamen, krbových vložek a dalších obdobných tepelných zařízení a je stále rozšiřo-vána a doplňována novou přístrojovou technikou, která umožňuje zvětšovat paletu zkoušených zařízení.

Zplyňování

Divize zplyňování se zabývá výzkumem v oblasti přeměny tuhých paliv na různé druhy energií (zejména teplo a elektřinu). V současnosti lze jako palivo využívat vedle dřevní biomasy či uhlí také alternativní paliva na bázi vytříděných složek komunálních odpadů či dále nevyužitelných druhů agromateriálů.

Edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE

Životním posláním Smokemana je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena jak pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti.