Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stanovení účinnosti katalyzátorů pro katalytickou oxidaci VOC, selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem, katalytický rozklad N2O.

Stanovení fotokatalytické aktivity polovodičových materiálů podle mezinárodní normy ISO 22197-1 – Degradace NO.

Stanovení účinnosti adsorbentů v plynné a kapalné fázi.

Posouzení deaktivace katalyzátorů.

Stanovení účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytickou rozklad metanolu (v kapalné fázi), katalytickou redukci CO2 (v kapalné i v plynné fázi).

Poloprovozní spalovací zkoušky odpadů s online analýzou znečišťujících látek CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 s možností odběru vzorků pro zajištění analýzy  HCl, HF, těžkých kovů a PCDD/F.

Pyrolýzní zkoušky paliv, biomasy, odpadů a jiných materiálů.

Ověřovací zkoušky produkce bioplynu při mokrém, polosuchém nebo suchém procesu anaerobní digesce.

Testy anaerobní digesce – (ko)fermentace.