Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Před deseti lety proběhla kolaudace budovy, ve které sídlí Institut environmentálních technologií.

Institut environmentálních technologií (IET) vznikl transformací malého celoškolského pracoviště Centrum environmentálních technologií. Impulzem byla získaná finanční podpora projektu OP VaVpI „Institut environmentálních technologií“, řešeného společně s Ostravskou univerzitou v letech 2011-2013 pod vedením prof. Ing. Karla Obroučky, CSc. V rámci tohoto projektu byl vybudován výzkumný pavilon, kde nyní centrum sídlí, a na konci roku 2013 bylo dokončeno jeho vybavení přístroji a technologickými celky pro výzkum v oblasti energetického využití odpadů a ochrany životního prostředí.

stavba_IETMINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

IET_caasova_osa

Během deseti let naší existence jsme řešili 73 výzkumných projektů za více než 450 mil. Kč a desítky projektů smluvního výzkumu za 29 mil. Kč. Výstupem z těchto projektů bylo celkem 327 článků v impaktovaných časopisech, 48 aplikovaných výsledků, 12 patentů a 72 závěrečných studentských prací. Podařilo se nám navázat spolupráci s desítkami průmyslových partnerů v rámci kolaborativního a smluvního výzkumu. 

V rámci společných projektů a výzkumné činnosti spolupracujeme s řadou nejen českých, ale i zahraničních univerzit.

Vedle výzkumu a spolupráce s průmyslem přispívá IET také ke vzdělávací činnosti VŠB-TUO, a to nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také v rámci vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Na konci roku 2022 tvořilo IET 10 laboratoří, v nichž je zaměstnáno 85 lidí (téměř 60 FTE) – z toho 8 profesorů, 4 docenti, 54 VaV pracovníků a 19 THP pracovníků.

skupinovka_IET

Cesta k úspěchu je někdy trnitá, ale máte-li kolem sebe ty správné lidi, jde všechno mnohem lépe.


Jsme excelentním pracovištěm

V roce 2022 se nám podařilo publikovat 72 článků v impaktovaných časopisech, z toho 69 článků v časopisech zařazených do oborového kvartilu Q1 a Q2 dle WoS. Velkým úspěchem je, že z publikovaných článků je 16 článků v 1. decilu.

Na konci roku 2022 byla schválena finanční podpora Velké výzkumné infrastruktury ENREGAT pro roky 2023 – 2026.

Splnili jsme indikátory nastavené pro úspěšné splnění projektů „Institut environmentálních technologií – Excelentní výzkum (IET – EV)“ a „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů (SPOLUPRÁCE)“ financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 
A za to patří velké díky...

... všem zaměstnancům IET za jejich práci a odhodlání - během přípravy i řešení výzkumných projektů, navazování nových spoluprací, prezentací výsledků na domácích i zahraničních konferencích, psaní publikací,

... všem vedoucím výzkumných týmů za to, že dokáží své kolegy motivovat, vést a jít příkladem,

... prof. Lucii Obalové, která pro nás, své zaměstnance, dělá maximum, je vždy ochotná naslouchat, poradit, nasměrovat a je tou nejlepší ředitelkou, jakou jsme mohli mít.

Seznamte se s našimi vedoucími a excelentními pracovníky

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

prof. Mark Hermann Rümmeli

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.

RNDr. Marta Valášková, DSc.

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Dr.-Ing. Amer Inayat

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.

Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.