Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina Příprava materiálů a zhodnocování odpadů se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrkuturovaných materiálů (např. oxidů kovů, uhlíkatých materiálů) v různých makroskopických formách, zejména pro fotokatalytický a katalytický rozklad organických polutantů v životním prostředí a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. Nanostrukturované prášky, tenké vrstvy či monolity jsou připravovány nejen využitím známých konvenčních metod, ale jsou vyvíjeny a optimalizovány i nové nekonvenční postupy přípravy či zpracování (např. s využitím superkritických a podkritických tekutin). Studium příprav a jejich optimalizace spočívá ve formě základního výzkumu, kdy je sledován vliv jednotlivých kroků přípravy či zpracování či vliv vstupní suroviny/chemického prekursoru na fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného materiálu, a v jejich důsledku na fotokatalytickou či katalytickou účinnost. V rámci laboratoře jsou rovněž připravovány uhlíkaté sorbenty či uhlíkaté kvantové tečky využitím mikrovlnné pyrolýzy či hydrotermálně, které jsou charakterizovány prostřednictvím fyzisorpce. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, vedle poznatků z oblasti materiálového inženýrství jsou významně využívány poznatky z oblasti anorganické chemie, fyzikální chemie, fyziky a chemie pevných látek, fotochemie, organické technologie, environmetálního a chemického inženýrství.

Výzkumné činnosti

 • Příprava foto/katalyticky aktivních práškových/granulovaných materiálů metodami sol-gel bez i s templátem, termální hydrolýzou, srážením, spolusrážením a impregnací.
 • Příprava foto/katalyticky aktivních tenkých filmů (tloušťky řádově desítky až stovky nanometrů) deponovaných na různých typech nosičů (keramických pěnách, skle, Si destičkách) metodami sol-gel a dip-coating.
 • Příprava uhlíkatých materiálů/adsorbentů (biouhlu, aktivního uhlí) z odpadní rostlinné a živočišné biomasy či polymerního odpadu pomocí mikrovlnné pyrolýzy.
 • Příprava materiálů (ve formě prášků, tenkých vrstev, monolitů/aerogelů) na bázi nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů nekonvenčním přístupem - využitím superkritických tekutin, přehřátých rozpouštědel a podkritické vody.
 • Zhodnocení odpadní rostlinné a živočišné biomasy na přírodní produkty s přidanou hodnotou pomocí extrakce superkritickým oxidem uhličitým, přehřátými rozpouštědly či podkritické vody.
 • Zhodnocení polymerního odpadu na energeticky využitelné složky pomocí nízkoteplotního mikrovlnného zpracování.
 • Testování katalytické účinnosti vyvíjených nanostrukturovaných materiálů v oxidaci VOC a Cl-VOC.
 • Testování sorpční kapacity vyvíjených uhlíkatých adsorbentů v sorpci VOC.
 • Texturní charakterizace pevných látek, včetně nízkopovrchových (<1m2/g)  (tj. stanovení specifického povrchu pórů, distribuce velikosti mikropórů, mesopórů a makropórů) pomocí fyzisorpce dusíku, argonu či kryptonu při 77 K nebo 87 K.

Základní vybavení

 • Vysokotlaká laboratorní linka (do 400 bar a 300°C) pro práci s podkritickou vodou a superkritickými alkoholy, vybavená vysokoteplotními patronami různých objemů.
 • Vysokotlaká laboratorní linka (do 1000 bar a 150°C) pro práci se superkritickým oxidem uhličitým, případně obohaceným alkoholy, vybavená patronami různých objemů.
 • Laboratorní mikrovlnné aparatury pro pyrolýzní experimenty.
 • Laboratorní potřeby a míchačky pro přípravy vzorků.
 • Zařízení pro nanášení tenkých vrstev.
 • Pece na sušení a kalcinace vzorků.
 • Vysokotlaký lis.
 • Ultrazvuková čistička.
 • Optovláknový mikroskop NanoCalc (Ocean Optics) na měření tloušťky tenkých vrstev.
 • Optovláknový UV-VIS spektrometr DH-mini + Flame (Ocean Optics) s kyvetou i ponornou sondou pro měření optických vlastností kapalných vzorků.
 • Přístroj 3 Flex (Micromeritics) pro měření aktivního povrchu a distribuce velikosti pórů materiálů pomocí fyzisorpce inertních plynů za nízkých teplot.

Poskytované služby

 • Příprava různých makroskopických forem foto/katalyticky aktivních nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů využitím podkritických a superkritických tekutin i konvenčně kalcinací.
 • Příprava uhlíkatých adsorbentů z různých odpadních materiálů a její optimalizace.
 • Stanovení specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek fyzisorpcí dusíku i dalších plynů, realizované na plně automatizovaném fyzisorpčním zařízení s vakuem až do p/p0=10-9. Interpretace naměřených výsledků.
 • Testování foto/katalytické aktivity nanostrukturovaných materiálů a sorpční kapacity adsorbentů a jejich korelace s mikrostrukturou materiálů.

Členové výzkumné skupiny

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
Ing. Ivana Troppová, Ph.D.
Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
Ing. Adéla Šlachtová
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.

Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7310

Publikační a vědecká činnost

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava monolitického katalyzátoru na bázi TiO2 a CeO2 krystalizací v podkritické vodě
(Preparation of monolithic catalyst based on TiO2 and CeO2 by using subcritical water crystallization)
Bc. Michal Zym Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava aktivovaných uhlíkatých materiálů vícestupňovou mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of activated carbon-based materials by multistage microwave pyrolysis of waste animal´s bones for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Karolína Gorzolková Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
(Nanostructured heterogeneous catalysts based on TiO2, CeO2 and CuO for catalytic oxidation of volatile organic compounds)
Bc. Barbora Ptáčková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste animal bones for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Markéta Ostřanská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik
(Microwave pyrolysis of waste scrap tyres)
Bc. Dominika Habermannová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
(Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field)
Ing. Petra Cichoňová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste scrap tyres for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Karolína Gorzolková Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation and characterization of oxides based on Ti, La and N by using pressurized hot and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
(Study of preparation of nanostructured Ti and Zr-based oxides by using pressurized and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Ivana Troppová, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation of nanostructured TiO2 for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lukáš Polách Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
(Preparation of nanostructured titanium and cerium-based oxides by using pressurized and supercritical fluids)
Bc. Barbora Skurčáková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava tenkých vrstev oxidu titaničitého a jejich charakterizace.
(Preparation of the titanium dioxide thin films and their characterization. )
Ing. Monika Hawliczková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh chemicko-inženýrských úloh: Stanice sdílení tepla
(Proposal of chemical-engineering task: Station of heat transfer)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh chemicko-inženýrských úloh - Filtrace a Sušení
(Proposal of chemical-engineering tasks - filtration and drying)
Bc. Julie Kadurová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Využití termogravimetrie při studiu pyrolýzy
(Usage of Thermogravimetry in the Pyrolysis Monitoring)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. Bakalářská