Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální nabídku vypsaných témat disertačních prací najdete zde.

Současně jsou vypsána následující témata:

Program: Chemické a environmentální inženýrství

Název práce: Katalytické odstraňování dusíkatých polutantů

Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Anotace:

Oxidy dusíku (N2O, NO, NO2) a NH3 patří mezi významné znečišťující látky. Řada současných technologií pro snižování těchto látek v odpadních plynech je ekonomicky náročná, případně vyžaduje přítomnost redukčního činidla (amoniak, močovina, uhlovodíky), které může vést k emisím dalších znečišťujících látek (emise nezreagovaného NH3). Proto je žádoucí vyvíjet a testovat nové metody snižování emisí těchto složek.

Předmětem práce bude experimentální studium katalytického rozkladu oxidů dusíku bez použití redukčního činidla a/nebo oxidace NH3 na katalyzátorech s obsahem vybraných přechodných kovů a popis fyzikálně-chemických vlastností katalyzátorů dostupnými analytickými technikami (chemická analýza, rentgenová difrakce, fyzikální sorpce dusíku, teplotně programovaná desorpce a redukce atd.). Cílem práce bude posouzení účinnosti a stability studovaných materiálů, objasnění mechanizmu probíhajících reakcí a vztahů mezi vlastnostmi katalyzátorů a jejich aktivitou a selektivitou a optimalizace metody přípravy katalyzátorů.


Program: Chemické a environmentální inženýrství

Název práce: Možnosti anaerobní kofermentace bioodpadů nebo energetické biomasy s odpadní nebo cíleně pěstovanou biomasou řas.

Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Specialista: Ing. Jiří Rusín. Ph.D.

Anotace:

Řasy se jeví jako slibný zdroj biomasy pro výrobu biopaliv. Řasy lze relativně snadno anaerobně rozložit za vzniku bioplynu a hnojiva, ale vysoký obsah vody snižuje celkovou efektivitu procesu. Budou zkoumány možnosti a procesy získávání biomasy řas například i s využitím odpadních plynů z průmyslových procesů. Popsány budou procesy předúpravy zelené hmoty řas s cílem zvýšené rozložitelnosti v procesu anaerobní digesce. Budou zhodnoceny teoretické výhody a nevýhody kofermentace řas s bioodpady nebo konvenční energetickou biomasou. Proveden bude alespoň jeden experiment kontinuální produkce biomasy řas s návazným zpracováním anaerobní digescí. Vsádkovými testy digesce bude ověřena kinetika produkce bioplynu z řas. (Semi)kontinuálními procesy bude ověřena kofermentace řas s vybranými druhy bioodpadů nebo energetické biomasy. Dle možností bude ověřena i (semi)kontinuální monofermentace řas. Zhodnocena bude praktická využitelnost a přínosy spoluzpracování řas v bioplynových stanicích.