Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina Průmyslová chemie se zaměřuje na zpracování odpadních materiálů termickými procesy v redukčním prostředí. Laboratoř lze rozdělit od dvou sekcí.
První sekce je úzce spojena se zpracováním odpadní biomasy, a to za účelem výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou – výroba „super pelet“ procesem torrefikace, výroba „bio uhle“ pyrolýzou či výroba sorbentů na bázi aktivního uhlí pomocí karbonizace. Biomasu zpracováváme jak vsádkově v laboratorním měřítku, tak i na kontinuálním poloprovozu. Samozřejmostí je i analýza těchto tuhých produktů, včetně vznikajících plynů a kapalin.
Druhá sekce zpracovává odpadních polymerních materiálů pomocí katalytické pyrolýzy. Jde o tzv. chemickou recyklaci, jejíž účelem je z polymerů získat opět monomer, či látku chemicky blízkou, kterou je možné využít pro opětovnou výrobu tohoto polymeru. Část polymerních materiálů, které není možné chemickou recyklací zpracovat, či jiné odpady např. z organických výrob, pak za pomocí komerčních i vlastních katalyzátorů reformujeme na vodík.

Laboratoř poskytuje také analytický servis v oblasti analýzy tradičních i alternativních paliv, zbytků po spalování a některých parametrů spalin. Analytické přístroje umožňují stanovit tepelně technické parametry potřebné pro hodnocení palivového a energetického potenciálu různých materiálů a zjistit fyzikální a chemické vlastnosti produktů spalování, pyrolýzy a určení chemického složení nejen paliv a odpadních materiálů.


Výzkumné činnosti

 • Termické zpracování odpadních materiálů za účelem likvidace, recyklace, ale i tvorby produktů s vyšším potenciálem – vodík, sorbenty, či jiné chemické substance.
 • Výroba sorbentů z odpadních uhlíkatých materiálů pro aplikace adsorpce polutantů ze vzduchu a vody.
 • Termické zpracování materiálů za přítomnosti katalyzátoru (katalytická pyrolýza).
 • Hodnocení termochemických vlastností tuhých spalitelných odpadů.
 • Tvorba vhodných vsázek odpadních produktů do spalovacích pecí na odpad.
 • Optimalizace procesu energetického využití odpadů v poloprovozním a provozním měřítku.

Základní vybavení

 • Kompletní zařízení pro zpracování pevných, i kapalných odpadů, které podle druhu odpadu umožňuje nastavit různé alternativy a vedení celého procesu zpracování.
 • Modul redukčních procesů – vertikální nebo horizontální pyrolýzní reaktor pro termické zpracování materiálů.
 • Modul katalýzy – katalytický reaktor s řízeným ohřevem pro rozklad vznikajících nebezpečných látek (dehtů), případně úpravu složení vznikajících produktů.
 • Modul plazmových procesů – elektrický napáječ s plazmovým reaktorem, generující nerovnovážné plazma („Glid Arc“).
 • Mikrovlnný reaktor o výkonu až 1 kW pro termické zpracování pevných a kapalných materiálů.
 • Laboratoř je vybavena plynovými chromatografy pro analýzu plynných a kapalných produktů.
 • Laboratoř pracuje v součinnosti s laboratoří analýzy paliv, kde dochází k charakterizaci vstupních a výstupních materiálů.
 • Termogravimetrický analyzátor TGA 701.
 • Poloautomatický kalorimetr AC 600.
 • Elementární analyzátor CHSN628.
 • Přístroj na stanovení celkového organického uhlíku RC612.

Poskytované služby

 • Materiálové a energetické bilance termického zpracování biomasy, odpadů, nebezpečných odpadů a jiných materiálů.
 • Analýza plynných a kapalných produktů ze zpracování odpadních materiálů.
 • Analýza obsahu vody pomocí KF titrace.
 • Stanovení obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku a popela v pevných a kapalných vzorcích.
 • Stanovení hodnoty spalného tepla a výhřevnosti pevných vzorků.
 • Stanovení základního prvkového složení (C, H, N, S) pevných vzorků.
 • Stanovení forem uhlíku v pevných vzorcích metodou řízeného spalování v přesných teplotních krocích.

Členové výzkumné skupiny

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Dr.-Ing. Amer Inayat
Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
Ing. Kateřina Klemencová, Ph.D.
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Ing. Jana Strakošová
Mgr. Rozálie Wdówková


Kontakt na vedoucího výzkumné skupiny

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7330
mobil: 00420 608 917 261

Graphical_abstract_01

graphical_abstract_04

graphical_abstract_05

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Výroba aromátů a lehkých olefinů katalytickou pyrolýzou odpadních polyolefinů
(Production of aromatics and light olefins by catalytic pyrolysis of waste polyolefines)
Bc. Taťána Barvíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Výroba vodíku reformováním uhlovodíků s CO2
(Hydrogen production by dry remorming of hydrocarbons)
Bc. Jiří Hrbáč Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků
(Hydrogen production using dry reforming of hydrocarbons)
Ing. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
(Recycling of the waste polymers using thermochemical and catalytic processes)
Ing. Denisa Čižíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Suché reformování uhlovodíků
(Dry reforming reactions of hydrocarbons)
Ing. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská
Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
(Waste biomass treatment using the microwave pyrolysis)
Ing. Kristýna Plánková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Extrakce surového kaprolaktamu
(Extraction of a crude caprolactam)
Ing. Jana Vaštyl Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová