Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Anaerobní digesce a vývoj technologie až do poloprovozního měřítka

Rotační bubnový bioreaktor

Anaerobní bioreaktor

Přenosný analyzátor bioplynu

Analyzátor vlhkosti

Bubnový laboratorní plynoměr

Set pro stanovení produkce methanu

Katalytické a fotokatalytické čištění plynů - příprava a testování katalyzátorů

Experimentální jednotka pro testování katalyzátorů v mikroměřítku

Experimentální jednotka pro katalytickou oxidaci a adsorpci VOC

Jednotka pro testování fotokatalyzátorů v kapalné fázi

Jednotka pro testování fotokatalyzátorů v plynné fázi

Chemisorpční analyzátor

Vysokotlaká laboratorní linka pro práci s podkritickými a superkritickými tekutinami

Experimentální jednotka pro testování průmyslových katalyzátorů

Zařízení pro nanášení vrstev

Ultrazvuková čistička

Kelvinova sonda

Plynový chromatograf s TCD/FID

Plynový chromatograf s termální desorpcí a MS

Plynový chromatograf s BID/TCD

Pulzní fotoelektrický spektrometr

FT infračervený spektrometr

Pyrolýza až do poloprovozního měřítka včetně komplexní analýzy pyrolýzních produktů

Laboratorní vsádkový mikrovlnný pyrolýzní reaktor

Laboratorní vsádkový pyrolýzní reaktor

Kontinuální pilotní pyrolýzní jednotka na zpracování biomasy

Automatický Karl Fisher titrátor

Plynový chromatograf s TCD/FID detektory

Plynový chromatograf s TCD/FID/MS

Plynový chromatograf s FID a autosamplerem

Spalování odpadů v pilotní jednotce včetně komplexní analýzy spalin

Kontinuální poloprovozní spalovna odpadů

Zařízení na úpravu vzorků (mlýny, drtiče, váhy)

FT infračervený spektrometr

Analyzátor organického a fázového uhlíku

Elementární analyzátor C, H, S, N

Poloautomatický kalorimetr

Termogravimetrický analyzátor

Analytické služby

Plynový chromatograf s BID/TCD

Termogravimetrický analyzátor

Pulzní fotoelektrický spektrometr

Atomový absorpční spektrometr

Povrchové plasmonové rezonanční zobrazování

Rentgenový fluorescenční spektrometr

Rentgenový práškový difraktometr

FT infračervený spektrometr

Kapalinový chromatograf s UV-VIS a fluorescenční detekcí

Chemisorpční analyzátor

Plynový chromatograf s FID/TCD/MS

Plynový chromatograf s TCD/FID

Fyzisorpční aparatura pro měření objemovou metodou

Automatický heliový pyknometr

UV/VIS spektrofotometr

Elementární analyzátor C, H, S, N

Kelvinova sonda

Analyzátor organického a fázového uhlíku

Poloautomatický kalorimetr

Chlazená odstředivka

Mikrovlnný reaktor

FT infračervený spektrometr pro pevné a kapalné vzorky

Iontový chromatograf s vodivostní detekcí

Skenovací elektronový mikroskop