Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Anaerobní digesce a vývoj technologie až do poloprovozního měřítka

Rotační bubnový bioreaktor

Anaerobní bioreaktor

Přenosný analyzátor bioplynu

Analyzátor vlhkosti

Bubnový laboratorní plynoměr

Set pro testy biochemického metanového potenciálu

Katalytické a fotokatalytické čištění plynů - příprava a testování katalyzátorů

Experimentální jednotka pro testování katalyzátorů v mikroměřítku

Experimentální jednotka pro katalytickou oxidaci a adsorpci

Jednotka pro testování fotokatalyzátorů v kapalné fázi

Experimentální jednotka pro testování průmyslových katalyzátorů

Jednotka pro testování fotokatalyzátorů v plynné fázi

Poloprovozní zařízení pro odstraňování těkavých organických látek a amoniaku z proudu odpadního vzduchu

Chemisorpční analyzátor

Vysokotlaká laboratorní linka pro práci s podkritickými a superkritickými tekutinami

Zařízení pro nanášení vrstev

Ultrazvuková čistička

Kelvinova sonda

Plynový chromatograf s TCD/FID

Plynový chromatograf s termální desorpcí a MS

Plynový chromatograf s BID/TCD

Pulzní fotoelektrický spektrometr

FT infračervený spektrometr

TOC analyzátor

Jednotka pro TPD techniky s GC/FID analyzátorem

Termochemické procesy až do poloprovozního měřítka včetně komplexní analýzy produktů z těchto procesů

Laboratorní vsádkový mikrovlnný pyrolýzní reaktor

Laboratorní vsádkový pyrolýzní reaktor

Kontinuální pilotní pyrolýzní jednotka na zpracování biomasy

Plazmový procesní modul s klouzavým obloukovým výbojem pro odstraňování VOC

Jedno/dvoustupňová testovací aparatura pro termo-katalytickou pyrolýzu

Automatický Karl Fisher titrátor

Plynový chromatograf s TCD/FID detektory

Plynový chromatograf s TCD/FID/MS

Plynový chromatograf s FID a autosamplerem

Spalování odpadů v pilotní jednotce včetně komplexní analýzy spalin

Kontinuální poloprovozní spalovna odpadů

Zařízení na úpravu vzorků (mlýny, drtiče, váhy)

Termogravimetrický analyzátor

Analyzátor organického a fázového uhlíku

Elementární analyzátor C, H, S, N

Poloautomatický kalorimetr

Zařízení pro sledování stability objemu odpadu

Lis pro stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v ohybu

Analytické služby

Plynový chromatograf s BID/TCD

Termogravimetrický analyzátor

Pulzní fotoelektrický spektrometr

Atomový absorpční spektrometr

Povrchové plasmonové rezonanční zobrazování

Rentgenový fluorescenční spektrometr

Rentgenový práškový difraktometr

FT infračervený spektrometr

Kapalinový chromatograf s UV-VIS a fluorescenční detekcí

Chemisorpční analyzátor

Plynový chromatograf s FID/TCD/MS

Plynový chromatograf s TCD/FID

Fyzisorpční aparatura pro měření objemovou metodou

Automatický heliový pyknometr

UV/VIS spektrofotometr

Elementární analyzátor C, H, S, N

Kelvinova sonda

Analyzátor organického a fázového uhlíku

Poloautomatický kalorimetr

Chlazená odstředivka

Mikrovlnný reaktor

Iontový chromatograf s vodivostní detekcí

Kapalinový chromatograf s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-TQ)

Zařízení pro odběr plynných vzorků

FTIR analyzátor pro pevné a kapalné vzorky

Skenovací elektronový mikroskop