Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Tereza Bajcarová
Název: P: Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na CdS/g-C3N4
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Zdeněk Zikmund
Název: Výroba syntézního plynu pomocí suchého reformování uhlovodíků
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Vojtěch Rajnoch
Název: Anaerobní digesce v modelovém anaerobním reaktoru s přídavkem biocharu
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Tereza Valová
Název: Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství

Bakalářské práce

Absolvent: Jan Baďura
Název: Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
Absolvent: Pavel Ovčáčík
Název: Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality

2019

Disertační práce

Absolvent: Ing. Miroslava Edelmannová
Název: Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
Absolvent: Ing. Tereza Bilková
Název: Katalytický rozklad NO
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
Absolvent: Ing. Svatopluk Michalik
Název: Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
Absolvent: Ing. Veronika Blahušková
Název: Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a paliva v průmyslu
Absolvent: Ing. Nela Ambrožová
Název: Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Lucie Jarolímová
Název: Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
Vedoucí práce: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Dominika Marková
Název: Studium transportních jevůs využitím metody rezonance povrchových plazmonů
Vedoucí práce: Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Tomáš Kiška
Název: Katalyzátor Co3O4 promotovaný cesiem na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Denisa Čižíková
Název: Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství

Bakalářské práce

Absolvent: Adéla Vocetková
Název: Zrychlená aerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
Odborný konzultant: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Studijní program: Chemie a technologie životního prostředí
Absolvent: Aneta Davidová
Název: Zrychlená suchá anaerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
Odborný konzultant: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Studijní program: Chemie a technologie životního prostředí

2018

Disertační práce

Absolvent: Ing. Ladislav Svoboda
Název: Příprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
Absolvent: Ing. Michaela Topinková
Název: Modifikování hydratačních dějů alkalicky aktivovaných pojiv
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a paliva v průmyslu
Absolvent: Ing. Jaroslav Lang
Název: Příprava fotokatalyzátorů na bázi TiO2 svyužitím titanylsulfátu
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Nanotechnologie

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Vladimír Polášek
Název: Využití strusek z výroby oceli v elektrické obloukové peci a z pánvové metalurgie
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Absolvent: Tepelná technika a keramické materiály
Absolvent: Bc. Jakub Starostka
Název: Analýza vztahu mezi optickými/ elektronovými/ texturními/ strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Monika Nogolová
Název: Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
Absolvent: Bc. Tomáš Glac
Název: Zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   
Absolvent: Bc. Kristýna Plánková
Název: Využití mikrovlnného ohřevu ke zpracování odpadu
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství

Bakalářské práce

Absolvent: Nikola Klasová
Název: Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
Vedoucí práce: Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
 
Absolvent: Tereza Bajcarová
Název: Fotokatalytický rozklad N2O vpřítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
Vedoucí práce: Ing. Martin Reli, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
 
Absolvent: Lukáš Lasota
Název: Spalování zemního plynu ve spalovací peci na odpad
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a keramické materiály
   
Absolvent: Zdeněk Zikmund
Název: Suché reformování uhlovodíků
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
   

2017

Disertační práce

Absolvent: Ing. Marcel Šihor
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
   

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Jana Fojtášková
Název: Extrakce surového kaprolaktamu
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Environmentální a chemické inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Martina Šindlářová
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Absolvent: Gabriela Klimšová
Název: Možnosti zpracování odpadů ze stravovacích zařízení metodou anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   
Absolvent: Tomaš Kiška
Název: Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
   
Absolvent: Dominika Marková
Název: Příprava a charakterizace nanostruktur grafitizovaného C3N4 a TiO2 pro rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
   
Absolvent: Lucie Jarolímová
Název: Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
Vedoucí práce: Ing. Ivana Troppová, Ph.D.
   

2016

Disertační práce

Absolvent: Ing. Romana Švrčinová
Název: Zpracování jemnozrnných odpadů z metalurgie a energetiky
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a paliva v průmyslu
   

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Marek Solný
Název: Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech TiO2 dopovaného různým obsahem ceru
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   
Absolvent: Bc. Ondřej Smolen
Název: Analýza dlouhodobých trendů znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
Vedoucí práce: RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   
Absolvent: Bc. Zuzana Fedičová
Název: Vyhodnocení atmosférické depozice těžkých kovů v Ostravsko-Karvinské aglomeraci s využitím biomonitoringu mechů
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Tomáš Prostějovský
Název: Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Absolvent: Aneta Smýkalová
Název: Aplikace procesu pyrolýzy při zpracování vybraných potravinářských odpadů
Vedoucí práce: Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
   
Absolvent: Tomáš Glac
Název: Výzkum procesu suché anaerobní digesce v poloprovozních podmínkách
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   
Absolvent: Ondřej Kořenek
Název: Analýza dat z imisního monitoringu Věřňovice
Vedoucí práce: RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
   
Absolvent: Radka Plačková
Název: Analýza emise volatilních látek rostlinami a selekce vhodných druhů pro výsadbu v městských aglomeracích znečištěných regionů
Vedoucí práce: Mgr. Martina Vráblová
   

2015

 

Disertační práce

Absolvent: Ing. Žaneta Chromčáková
Název: Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Lenka Kuboňová
Název: Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program: Nanotechnologie
   

Diplomové práce

Absolvent: Ing. Draštíková Veronika
Název: Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Miroslava Edelmannová
Název: Vliv metody přípravy oxidu zinečnatého na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Barbora Dračáková
Název: Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkrityckých tekutin
Vedoucí práce: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Kristýna Plánková
Název: Přímé stanovení kovů v popílku ze spalování odpadu metodou AAS
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
   
Absolvent: Lukáš Polách
Název: Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
Vedoucí práce: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
   
Absolvent: Nicolle Kulíšková
Název: Letová měření znečištění ovzduší s využitím UAV
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Absolvent: Helena Majevská
Název: Fyzikální a chemické metody čištění odpadních vod s obsahem kyanidů
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
   
Absolvent: Eva Samcová
Název: Kombinace pozemních a letových měření atmosférického aerosolu
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Absolvent: David Šimek
Název: Možnosti stabilizace vápenných solí a aktivního uhlí jako produktu spalování nebezpečných odpadů
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   

2014

 

Disertační práce

Absolvent: Ing. Petra Matějková
Název: Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a paliva v průmyslu
   

Diplomové práce

Absolvent: Ing. Tereza Bílková (Taušková)
Název: Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Nela Ambrožová
Název: Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství í
   
Absolvent: Ing. Klára Vágnerová
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Marie Natšinová
Název: Příprava a charakterizace zlatých nanočástic a studium jejich katalytické aktivity
Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kratošová
Studijní program: Nanotechnologie
   

Bakalářské práce

Absolvent: Radka Nováková
Název: Možnosti stabilizace tuhých produktů po spalování nebezpečných odpadů
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Grafitizovaný C3N4: syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností
(Graphitic C3N4: synthesis and study of physicochemical properties)
Ing. Aneta Smýkalová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Disertační

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytická produkce vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti fotokatalyzátorů g-C3N4 modifikovaných grafenem
(Photocatalytic generation of hydrogen from water-methanol mixture in presence of graphene modified g-C3N4 photocatalysts)
Bc. Petr Fridrich prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Výroba vodíku reformováním uhlovodíků s CO2
(Hydrogen production by dry remorming of hydrocarbons)
Jiří Hrbáč Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická generace vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti vermikulitů
(Photocatalytic hydrogen generation from water-methanol solution in the presence of vermiculites)
Bc. Eva Kunzová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Fotokatalyzátory na bázi grafitického nitridu uhlíku pro odstraňování farmaceutických přípravků z vod
(Graphitic carbon based photocatalysts for removal of pharmaceutical formulations from waters)
Ing. Sandra Losertová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
(Nanostructured heterogeneous catalysts based on TiO2, CeO2 and CuO for catalytic oxidation of volatile organic compounds)
Bc. Barbora Ptáčková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
(Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field)
Bc. Petra Cichoňová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Vývoj metody pro průkaz a stanovení kofeinu, nikotinu a jejich metabolitů metodou LC-MS/MS
(Method development for identification and quantification of caffeine, nicotine ant their metabolites by LC-MS/MS method)
Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Degradace léčiv a pesticidů v akvaponickém systému
(Degradation of drugs and pesticides in the aquaponic system)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytické odstraňování vybraných farmaceutických přípravků z vod
(Photocatalytic removal of selected pharmaceuticals from waters)
Bc. Jitka Kozelská prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava a testování sorbentů z křídlatky japonské pro odstraňování xenobiotik z povrchové a odpadní vody
(Preparation and testing of sorbents from Reynoutria japonica for removal of xenobiotics from surface water and wastewater)
Ing. Tereza Motúzová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Effect of C3N4 preparation method and platinum modification on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Jan Baďura prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence photocatalysts based on CdS/g-C3N4)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků
(Hydrogen production using dry reforming of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová
Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích
(Factors affecting photocatalytic properties of TiO2 based materials in environmentally important reactions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
(Preparation and characterization of graphitic C3N4 a BiIO4 based nanocomposites for photocatalysis)
Bc. Kateřina Mančíková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the BiIO4/g-C3N4 nanokomposites.)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation and characterization of oxides based on Ti, La and N by using pressurized hot and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
(Recycling of the waste polymers using thermochemical and catalytic processes)
Ing. Denisa Čižíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová
Stanovení stopových množství organických látek v biologickém materiálu s využitím mikrovlnného reaktoru k přípravě vzorků
(Determination of trace amounts of organic substancs in biological material using microwave reactor for sample preparation)
Bc. Hana Vjatráková Mgr. Pavel Buček, Ph.D. Diplomová
Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů
(Study of transport phenomena using the surface plasmon resonance method)
Ing. Dominika Marková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
(Photo Catalytic Reduction of CO2 to Modified TIO2)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
(Study connective capabilities of solid residues from the waste incineration)
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocomposites)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
(Monitoring water quality in systems of intensive agricultural production)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu
(Preparation and characterization of g-C3N4 a BiVO4 based nanocomposite for photocatalysis)
Bc. Tereza Valová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Suché reformování uhlovodíků
(Dry reforming reactions of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská
Vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů
(Particle size distribution of Al2O3 – SiO2 raw materials influence on functional properties of shape ceramic products)
Bc. Martin Bača prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
(Analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped nanomaterials and its photocatalytic activity)
Bc. Jakub Starostka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
(Waste biomass treatment using the microwave pyrolysis)
Bc. Kristýna Plánková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová
Využití strusek z výroby oceli v elektrické obloukové peci a z pánvové metalurgie
(Slag utilization from steel production in electric arc furnace and from ladle metallurgy)
Bc. Vladimír Polášek prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Modifikování hydratačních dějů alkalicky aktivovaných pojiv
(Modification of hydration processes of alkali activated binders)
Ing. Michaela Topinková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Příprava fotokatalyzátorů na bázi TiO2 s využitím titanylsulfátu
(Preparation of the photocatalysts based on TiO2 using titynylsulphate)
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační
Příprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu
(Preparation of Semiconductor Nanomaterials and their Applications for Photocatalysis)
Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
(Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská
Příprava a charakterizace nanostruktur grafitizovaného C3N4 a TiO2 pro rozklad oxidu dusného
(Preparation and characterization of g-C3N4 a TiO2 nanostructures for decomposition of nitrous oxide)
Ing. Dominika Marková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Regenerace pracího oleje
(Wash oil regeneration)
Bc. Zdeněk Janděl Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Extrakce surového kaprolaktamu
(Extraction of a crude caprolactam)
Ing. Jana Vaštyl Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Studium degradace pracího oleje
(Study of degradation of wash oil)
Bc. Ľubica Pavlíková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Diplomová
Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Studying the effectiveness of wastewater treatment in coking plant ArcelorMittal Ostrava Inc.)
Bc. Daniela Mařádková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza emise volatilních látek rostlinami v měnících se podmínkách prostředí
(Analysis of Emission of Volatile Compounds in Plants in Changing Environment Conditions)
Radka Plačková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Tomáš Prostějovský prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
(Photocatalytic degradation of nitrogen oxide on various amount of cerium doped TiO2 thin films )
Bc. Marek Solný prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Objemová stabilita metalurgických strusek
(Volume stability of metallurgical slag)
Ing. Monika Hawliczková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Zpracování jemnozrnných odpadů z energetiky a metalurgie
(The Treatment of the Fine Granular from the Metallurgy and Energetics Industry)
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktivace C-materiálů působením činidel na přírodní bázi.
(Activation of C-materials using agents based on natural substances.)
Bc. Daniela Mařádková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zpracování dehtových úsad z koksárenských provozů
(Processing options tar deposits from coke operations.)
Bc. Jan Křištof Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation of nanostructured TiO2 for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lukáš Polách Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
(Preparation of nanostructured titanium and cerium-based oxides by using pressurized and supercritical fluids)
Bc. Barbora Skurčáková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Tenkovrstvé povrchy keramických materiálů
(Thin layer surface of ceramics materials )
Ing. Barbora Janíková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Vliv metody přípravy ZnO na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Effect of ZnO preparation method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspensions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
(Influence of semiconductor materials on photocatalytic reactions)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metody zkoušení vlastností tvarových žárovzdorných keramických výrobků
(Methods for the testing of the properties of shaped refractory materials)
Bc. Olga Kyvalská prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Aplikace žárovzdorných keramických materiálů v kyslíkovém konvertoru
(Ceramic refractory materials applied in basic oxygen furnace)
Ing. Karel Soukal prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím různých sol-gel technik.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 thin films prepared by various sol-gel techniques)
Bc. Klára Vágnerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Příprava a vlastnosti nanočástic ZnO
(Preparation and properties of ZnO nanoparticles)
Bc. Monika Wojtalová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Influence of titanium dioxide modification by cerium on the photocatalytic decomposition of ammonium hydroxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
(Hydroceramic as Alternative Low Energy Binder System)
Ing. Petra Matějková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační
Materiály na bázi TiO2 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Metals Modified TiO2 Based Materials for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava tenkých vrstev oxidu titaničitého a jejich charakterizace.
(Preparation of the titanium dioxide thin films and their characterization. )
Ing. Monika Hawliczková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
(Photocatalytic decomposition of N2O over ZnS nanoparticles immobilized on montmorillonite )
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
(Influence assessment of changes of raw water quality on treatment process at water plant Ostrava-Nová Ves)
Bc. Kateřina Weissová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Příprava core-shell nanočástic CdS a ZnS a jejich fotokatalytické vlastnosti
(Preparation of core-shell nanoparticles ZnS a CdS and their photocatalytic properties)
Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Řízení množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže v závislosti na koncentraci amoniakálního a dusičnanového dusíku
(Controlling of amount of air delivered to activation tank in dependence on concentration of ammonium and nitrate nitrogen )
Bc. Leona Zhánělová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Mikrovlnný ohřev a reakce vybraných polyaromátů
(Microwave heating and reactions of selected polyaromatic hydrocarbons)
Ing. Barbora Marcinčinová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů
(Preparation of CdS and ZnS nanoparticles in the presence of cationic surfactants)
Bc. Monika Wojtalová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals (Pt, Pd and Au) on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatylatický rozklad fenolu v přítomnosti montmorillonitu a nanočástic ZnS
(Photocatalytic decomposition of phenol in the presence of montmorillonite and ZnS nanoparticles)
Bc. Jakub Matys prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
(Evalution of quality of silica brick for coke furnaces)
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Návrh složení a ověření funkčních vlastnosti glazur a engob na bázi oxidu železitého z odpadních kalů
(Composition proposal and evolution of properties glazes and engobes on the base iron oxide from waste sludge)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Příprava mezofázové smoly
(Preparation of mesophase pitch)
Ing. Pavla Pejcelová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Diplomová
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek
(Preparation of the Nanocomposites of ZnS and CdS on Montmorillonite and Their Utilization for Photoreduction and Photooxidation of Selected Compounds)
Ing. Ondřej Kozák prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytická degradace vybraných látek ve vodách
(Photocatalytical degradation of selected compounds in water)
Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce ČOV Heřmanice II. na systém aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací
(Reconstruction of WWTP Heřmanice II for system of activation with nitrification and simultaneous denitrification )
Bc. Kateřina Weissová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Stanovení dusičnanů na odtoku z ÚČOV Ostrava pomocí sondy NITRATAX
(Determination of nitrate at output of WWTP in Ostrava using NITRATAX sensor)
Bc. Leona Zhánělová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Stanovení organických látek ve vodách pomocí GC a SPME
(Determination of organic compounds in water using GC and SPME)
Bc. Jan Straka, DiS. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Vliv reduktantu na výtěžek fotokatalytické redukce CO2
(Influence of reductant on CO2 photocatalytic reduction yield)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Příprava a využití nanočástic ZnS a CdS pro fotokatalytický rozklad fenolu ve vodných roztocích
(Preparation and Utilization of ZnS and CdS Nanoparticles for Photocatalytic Dissociation of Phenol in Aquatic Solutions)
Ing. Petra Horínková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu
(Study of sorption of mercury ions on montmorillonite)
Bc. Marcela Motáková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Tvorba solidifikační směsi popílku a odprašků z výroby oceli
(Development of solidification mixture of fly ash and waste dust from steel production)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Termická stabilita pojiv na bázi metalurgických strusek
(Thermic Stability of Binders on the Basis of Metallurgical Slags)
Ing. Lucie Drongová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odpady ve zdravotnických zařízeních a jejich dopady na životní prostředí
(Wastes from Health-care Facilities and Their Environment Impact)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.
(Detemination of chemical oxygen demand by a semimicromethod. )
Bc. Jakub Matys prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Úprava vody pro hemodialýzu
(Water treatment for hemodialysis)
MUDr. Michal Ptáček prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Zplyňování s katalytickým štěpením dehtu.
(Gasification with catalytic tar decomposition.)
Bc. Petr Juřica Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Zpracování vedlejších produktů z výroby koksu
(Processing of Co-Products from Coke Production )
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek
(Light - weight Materials based on the Metalurgical Slags)
Bc. Petr Parák prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Turbidimetrické stanovení síranů ve vodách
(Turbidimetric determination of sulphate in water)
Ing. Jana Serenčíšová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého
(Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2
(Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency)
Bc. Iveta Polzerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Studium a vývoj směsných bentonitových pojiv
(Studium a vývoj směsných bentonitových pojiv)
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Chemická aktivace uhlíkatých látek
(Chemical activation of carbonaceous materials)
Lucie Černochová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. Bakalářská
Materiálové využití odpadních plastů
(Waste Plastic Materials Utilization )
Bc. Michal Huf prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Bakalářská
Sorpce arzenu na fylosilikátech
(Sorption of arsenic on phyllosilicates)
Ing. Zuzana Grelová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Sorpce rtuti na fylosilikátech
(Sorption of mercury on phyllosilicates )
Bc. Marcela Motáková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Stanovení celkového fosforu ve vodách
(Determination of total phosphorus in water)
Simona Zienčová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Bakalářská
Žárovzdorné keramické materiály v sekundární metalurgii oceli
(Refractory Materials in Secondary Metallurgy of Steel)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Použití odpadních písku z plavení kaolínu v cihlářské výrobě
(Waste Sands from Clay Washing Utilization in Production of Brick)
Ing. Petra Szlaur prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Sorpce vybraných látek na interkalovaném montmorillonitu
(Sorption of selected compounds on intercalated montmorillonite)
Bc. Jarmila Žůrková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Diplomová
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Výzkum vybraných vlastností lehčených materiálů na bázi metalurgických strusek
(Selected Properties of Light – Weight Materials on The Basis of Metallurgy Slag Researched)
Bc. Sabina Herzánová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační