Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina Úprava a analýza vod je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblasti čištění vod, včetně analytického stanovení kvality povrchových a odpadních vod. Předmětem výzkumu v oblasti čištění vod jsou především adsorpční procesy, bioremediační procesy, fotokatalytické rozklady a membránové děje. Výzkum provádíme na modelových roztocích i reálných vodách v laboratorních aparaturách, s využitím materiálů (sorbentů, katalyzátorů) připravovaných s ohledem na odstraňované látky (zejména léčiva a pesticidy). Poskytujeme řešení také pro průmyslové aplikace. V oblasti analytické disponujeme přístrojovým vybavením pro stanovení kovů, iontů, organických polutantů a biologicky aktivních látek, u nichž sledujeme také jejich vzájemné interakce a vliv na organismy přítomné ve vodách (zejména bakterie a rostliny).

Laboratoř poskytuje také analytický servis pro základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru oblastí. Jedná se například o průkaz/stanovení stopových množství polutantů (pesticidů, léčiv, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů aj.) v různých druzích vod, dále o identifikaci látek vznikajících při fotokatalytických rozkladech, nebo o detekci látek při studiu membránových procesů. Laboratoř se rovněž zaměřuje na analytickou koncovku při výzkumu zpracování odpadních materiálů.

Výzkumné činnosti

 • Analýza vzorků pomocí HPLC-MS, GC-MS, AAS, UV-VIS, ED-XRF, SPRi.
 • Výzkum v oblasti čištění odpadních vod.
 • Testování sorpce z roztoků.
 • Měření a výpočty distribuce dob zdržení.
 • Studium interakcí molekul.
 • Rozklad v mikrovlnném poli.
 • Výzkum metod detekce polutantů v povrchových a podzemních vodách.
 • Studium propustnosti rigidních membrán pro polutanty přítomné ve vodě.

Základní vybavení

 • AAS contrAA® 700 s grafitovou kyvetou.
 • UV-VIS spektrofotometr Specord 250+.
 • ED-XRF spektrometr SPECTRO Xepos.
 • Surface Plasmon Resonance imaging HORIBA OpenPlex.
 • Mikrovlnná pec Milestone Ethos Up.
 • Shimadzu UHPLC Nexera XR LC-20AD XR, detektory UV-VIS + fluorescence.
 • MS/MS QTRAP 6500+
 • GC/MS Agilent
 • Surface Plasmon Resonance Imaging HORIBA OpenPlex

Poskytované služby

 • Přímá analýza pevných vzorků AAS.
 • Analýza kovů AAS plamenem a kyvetou: Ag, Al, As, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr(VI), Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn.
 • Testování účinnosti čistíren odpadních vod.
 • Rozbory povrchové a odpadní vody se zaměřením na léky, pesticidy, a jiné.
 • Stopové analýzy vybraných látek.
 • Orientační zhodnocení ekotoxicity vzorků.

Členové výzkumné skupiny

Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Ing. Kateřina Smutná, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Jan Bednárek, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Kuchyňa
Mgr. Anna Gavlová
Ing. Tereza Motúzová
Ing. Adam Hruška
Mgr. Jana Vaněková
Ing. Lucie Řepecká


Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

Mgr. Martina Vráblová. Ph.D.
e-mail: 
Tel.:    00420 597 32 7311

Publikační a vědecká činnost

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Monitoring mikropolutantů procházejících ČOV a testování metod pro jejich odstranění
(Monitoring of micropollutants passing through WWTPs and testing methods for their removal)
Bc. Filip Skotnica Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odbourávání mikropolutantů z vody v hydroponickém systému
(Degradation of micropollutants from water in the hydroponic system)
Bc. Natálie Řehová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Studium interakce huminových kyselin s léčivy a pesticidy
(Study of the interaction of humic acids with pharmaceuticals and pesticides )
Ing. Petra Cichoňová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová
Vliv technologie zpracování čistírenských kalů na obsah perzistentních látek
(The influence of sewage sludge processing technology on the content of persistent substances)
Ing. Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vývoj metody pro průkaz a stanovení kofeinu, nikotinu a jejich metabolitů metodou LC-MS/MS
(Method development for identification and quantification of caffeine, nicotine ant their metabolites by LC-MS/MS method)
Ing. Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Degradace léčiv a pesticidů v akvaponickém systému
(Degradation of drugs and pesticides in the aquaponic system)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Stanovení stopových množství organických látek v biologickém materiálu s využitím mikrovlnného reaktoru k přípravě vzorků
(Determination of trace amounts of organic substancs in biological material using microwave reactor for sample preparation)
Bc. Hana Vjatráková Mgr. Pavel Buček, Ph.D. Diplomová
Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů
(Study of transport phenomena using the surface plasmon resonance method)
Ing. Dominika Marková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
(Monitoring water quality in systems of intensive agricultural production)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza emise volatilních látek rostlinami v měnících se podmínkách prostředí
(Analysis of Emission of Volatile Compounds in Plants in Changing Environment Conditions)
Radka Plačková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská