Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Operační program  Výzkum a vývoj pro inovace

Projekt: Institut environmentálních technologií - IET
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0100, Prioritní osa 2 – Regionální výzkumná centra, doba řešení 2011-2013
Řešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Spoluřešitel: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
   
Projekt: Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
Číslo projektu: OP VaVpI, Výzva 3.2 CZ.1.05/2.1.00/19.0388, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Grantová agentura České republiky

Projekt: Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů
Číslo projektu:  21-24268K, doba řešení 2021-2023
Řešitel:  prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Dr. Urška Lavrenčič Štangar - University of Ljubljana
 
Projekt: Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce
Číslo projektu: 20-09914S, doba řešení 2020 - 2022
Řešitel: prog. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
 
Projekt: Nekonvenční příprava nanostrukturovaných oxidů kovů pomocí přetlakových a superkritických tekutin
Číslo projektu: 14-23274S, doba řešení 2014-2016
Řešitel: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
   
Projekt:     Strukturované katalyzátory s aktivní oxidovou vrstvou pro odstraňování plynných polutantů
Číslo projektu: 14-13750S, doba řešení 2014-2016
Řešitel: prof. Ing. František Kovanda, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spoluřešitelé: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., Ing. Květuše Jirátová, CSc. – ÚCHP AV ČR v.v.i
   
Projekt:    Nanostruktury na bázi garfitizovaného C3N4 pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného
Číslo projektu: 16-10527S, doba řešení  2016-2018
Řešitel: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
   
Projekt: Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
Číslo projektu: 17-20737S, doba řešení 2017-2019
Řešitel: prog. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Projekt: Oxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla
Číslo projektu: 18-19519S, doba řešení 2018 - 2020
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.  – Ing. Květa Jirátová CSc.
Projekt: Nanostruktury grafitizovaného nitridu uhlíku dopovaného nekovovými prvky pro fotokatalytické reakce
Číslo projektu: 19-15199S, doba řešení 2019-2021
Řešitel: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Ing. Josef Krýsa, Ph.D. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technologická agentura České republiky

Projekt: Eliminace trichloretylenu z výroby síranu amonného (zkráceně ELTRIS)
Číslo projektu: TH04030008, doba řešení 2019 - 2022
Řešitel: Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Spoluřešitel: Spolana a.s.
 
Projekt: Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení
Číslo projektu: TA01020959, doba řešení 2011-2014
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitel: Cernin s.r.o.
   
Projekt: Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií pro recyklaci hutních odpadů
Číslo projektu: TA02020777, doba řešení 2012-2014
Řešitel: Třinecké železárny a.s.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné
Číslo projektu: TA01020336, doba řešení 2011-2013
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Výzkum vysoko-sušinové (suché) anaerobní kodigesce organické frakce směsného komunálního odpadu s dalšími  bioodpady a vývoj (semi)kontinuálně pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování vsázky
Číslo projektu: Epsilon TH01030513, doba řešení 2015-2017
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitelé: Agro-Eko, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
   
Projekt: Rafinace surového kaprolaktamu
Číslo projektu: Epsilon TH01030104, doba řešení 2015-2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Milan Maxa- TECHEM CZ, a.s.
   
Projekt: Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu
Číslo projektu: Epsilon TH02010268, doba řešení 2017-2019
Řešitel: SMS CZ, s.r.o. - Ing. Petr Jirsa, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. – ing. Václav Veselý, CSc.
  doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Projekt: Výzkum a vývoj zařízení pro separaci amoniaku z koksárenských odpadních vod
Číslo projektu: Epsilon TH02030535, doba řešení 2017-2019
Řešitel: prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Spoluřešitelé: ZVU Engineering a.s. - Ing. Jan Mikulec, CSc.
Projekt: Aerobní – anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor
Číslo projektu: Epsilon TH03020064, doba řešení 2018 – 2020
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitelé: Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
DANE – ZAM s.r.o. - Marta Němcová

Institucionální rozvojové projekty VŠB - TUO

Projekt: Chladič spalin – investiční projekt
Číslo projektu: IRP126/2015, doba řešení 2015
Řešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Rozvoj mezinárodní spolupráce IET
Číslo projektu: IRP159/2015, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Rozvoj mezinárodní spolupráce IET
Číslo projektu: 2016-2017
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt: ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment
Číslo projektu: Velké výzkumné infrastruktury LM2018098, doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Projekt: Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů
Číslo projektu: OP VVV DMS pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419, doba řešení: 1.7.2018 – 30.4.2023
Řešitel: VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií
Spoluřešitelé:     DEKONTA a.s., GASCONTROL s.r.o., UNIKASSET s.r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
 
Projekt:          Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum
Číslo projektu: OP VVV Excelentní výzkum, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853, doba řešení: 1. 11. 2018  31. 10. 2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Projekt: Spolupráce v oblasti snižování emisí
Číslo projektu: 61p14, doba řešení 7/2011-6/2012
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Franz Winter, TU Wien
   
Projekt: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
  Centralizovaný rozvojový projekt se zapojením 13 VŠ
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
Číslo projektu: NPU I LO1208, doba řešení 2014-2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt: Kontinuální rafinace kaprolaktamu
Číslo projektu: TRIO FV40040, doba řešení 2019-2022
Řešitel: Ing. Martin Čech - SPOLANA s.r.o.
Spoluřešitelé: Ing. Jakub Korpas, Ph.D. - VŠB-TUO, IET
Projekt: Technologie pro optimální termické zpracování automobilových odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019993, doba řešení 2020-2022
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Projekt: Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu
Číslo projektu: FI-IM4/215, doba řešení 2008-2010
Řešitel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
   
Projekt: Eliminace emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace
Číslo projektu: TRIO FV10674, doba řešení: 2016-2019
Řešitel: Ing. Luboš Zápotocký - DEKONTA, a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. K. Kočí, Ph.D.
Projekt: Nová nízkonákladová technologie po katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje
Číslo projektu: OP PIK - APLIKACE I., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D.- SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistentních organických látek využitím odpadního sorbentu
Číslo projektu: OP PIK - APLIKACE I. : CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Projekt: Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru
Číslo projektu: TRIO FV10089, doba řešení: 2016-2020
Řešitel: RNDr. Vladimír Kysilka, CSc. - VUAB Pharma, a.s.
Spoluřešitelé: Ing. Milan Maxa -TECHEM CZ s.r.o., prof. Ing. L. Obalová, Ph.D., IET, VŠB-TUO 
Projekt: Technologie torrefikace pro malé a mobilní jednotky
Číslo projektu: OP PIK Aplikace III: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010290, doba řešení
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ s.r.o.
Spoluřešitel: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí

Projekt: Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských  a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů
Číslo projektu: VaV – SP/3g4/103/07, doba řešení 2008-2010
Řešitel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt: Čisté ovzduší pro Moravskou bránu
Číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/08.02510, doba řešení 2011-2012
Řešitel: Konsorcium ENVItech Bohemia, s.r.o. a ENVINET, a.s.
Spoluřešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Projekt: Zvýšení účinnosti fotokatalytických reakcí
Číslo projektu: IRRC/07/2017, doba řešení 2015; Dotační titul 1
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia
Číslo projektu: 02669/2014/RRC, doba řešení 2015; Dotační titul 3
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Základní výzkum toku suspendovaných částic v ovzduší v rozsáhlých oblastech při nízkých rychlostech proudění s využitím dynamického modelování
Číslo projektu: 01718/2012/RRC, doba řešení 2012-2013; Dotační titul 1
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Mezinárodní projekty

Projekt: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (COST)
Číslo projektu: CA18125, doba řešení 2019 - 2023
Řešitel: Dr. Carlos a Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
 
Projekt: Syntéza uhlíkových kvantových teček z agroprůmyslové zbytkové biomasy pomocí hydrotermální karbonizace a/nebo mikrovln, s technickými vlastnostmi vhodnými pro použití při přepravě biomolekul
Číslo projektu: 398-2019-FONDECYT (finančně podpořeno peruánskou agenturou FONDECYT, projekt základního výzkumu), doba řešení 1.1.2020-30.4.2022
Řešitel: prof. Carlos A. Canepa La Cotera - National University of Tumbes, Peru
Dr. Gerardo J.F. Cruz - National University of Tumbes, Peru
Spoluřešitelé: Prof. J.L.Solis - National University of Engineering v Limě, Peru
Ing. Lenka Matějová, Ph.D. - VŠB-TUO, Česká Republika
INCA BIOTEC S.A.C., Peru
Dr. F.V. Samanamud - National University of Trujillo, Peru
Projekt: Charakterizace znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za použití jaderných a souvisejících analytických technik a GIS technologie
  doba řešení 2015
Poskytovatel: Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje
Poskytovatel: Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu
Poskytovatel: Program Cezhraničnej spolupráce Česká republika - Polsko
Řešitel doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Charakterizace znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za použití jaderných a souvisejících analytických technik a GIS technologie
Poskytovatel: Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: AIR TRITIA - Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA
Číslo projektu: Interreg Central Europe, květen 2017- květen 2020
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Projekt: Vývoj fotokatalyzátorů na bázi nanostrukturovaných vrstevnatých podvojných hydroxidů pro fotokatalyktickou redukci oxidu uhličitého v přítomnosti UV (UVC UVA) záření  PPP
Číslo projektu: 8J19UA041, doba řešení 2019 - 2020
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: Chuiko Institute of Surface Chemistry of NASU
Projekt: Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Production Building
Číslo projektu: CA16106, doba řešení: 2017-2021
Řešitel: Dr. Guoqiang Zhang, Aarhus University, Denmark
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., IET, VŠB-TUO

Projekty studentské grantové soutěže

Projekt: Výzkum znečišťování ovzduší
Číslo projektu: SP2014/127, doba řešení 2014
Řešitel: Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
   
Projekt: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí
Číslo projektu: SP2015/125, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Výzkum procesu termického zpracování odpadů
Číslo projektu: SP2014/149, doba řešení 2014
Poskytovatel: Specifický výzkum, VŠB-TUO
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Posouzení možností využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu
Číslo projektu: SP2014/127, doba řešení 2010
Řešitel: Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
   
Projekt: Porovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem
Číslo projektu: SP/2010117, doba řešení 2010
Řešitel: Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
   
Projekt: Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku
Číslo projektu: SP2012/95, doba řešení 2012
Řešitel: Ing. Kateřina Kašáková, Ph.D.
   
Projekt: Technologie pro preventivní údržbu teplosměnných ploch energetických zařízení za provozu
Číslo projektu: SP2013/14, doba řešení 2013
Řešitel: Ing. Veronika Blahůšková
   
Projekt: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí III
Číslo projektu: SP2017/92, doba řešení 2017
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí IV
Číslo projektu: SP2018/38, doba řešení 2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: Doktorská grantová soutěž VŠB-TU Ostrava
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945
Řešitel: prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Spoluřešitel za IET: Ing. Petra Wojnarová, Ing. Aneta Smýkalová, Ing. Alena Kulišťáková, Ing. Filip Kovár, Ing. Adéla Šlachtová, Bc. Kristýna Pustějovská
   
Projekt: Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů (OP PIK)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026707, doba řešení 8/2021 - 5/2023
Řešitel: IT4Innovations
Spoluřešitel za IET: Ing. Anna Klegová, Ph.D.; dr. inż. Sylwia Górecka
Projekt: i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Číslo projektu: NF Call 2A - 3.2.1.1 (výzva: Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení : 04/2021-04/2024
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Envitech Bohemia s.r.o, Beepartner a.s., Čisté nebo o.p.s.
Projekt: Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností (PAV)
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049, doba řešení 04/2019 - 03/2022
Řešitel: doc. Dr. Ing. Ochodek Tadeáš, VEC VŠB-TUO
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Projekt: OP VK, Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0055, doba řešení 2014-2015
Zapojeni: Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Martin Reli, Ph.D.
   
Projekt: OP VK, Příležitost pro mladé výzkumníky
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0016, doba řešení 2014-2015
Zapojeni: Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
   
Projekt: Fotokatalytická redukce CO2
Číslo projektu: GAČR 14-35327J, doba řešení 2014-2016
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Centrum ENET
Účast: Ing. Nela Ambrožová, Ing. Marcel Šihor
   
Projekt: Vývoj poloprovozních zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů
Číslo projektu: TA04020723, doba řešení 2014 - 2017
Řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech - CENET, VŠB-TUO
Účast: Ing. Roman Kuča, Ph.D., Ing. Jakub Korpas, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívajících nanotechnologie
Číslo projektu: TH02030938
Řešitel: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.; Výzkumné energetické centrum (VEC)
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D, Ing. Martin Reli, Ph.D., Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Projekt: Národní centrum pro energetiku
Dílčí projekt: Ekologizace a optimalizace provozu tepelně - energetických zařízení
Číslo projektu: TN01000007, doba řešení 2019 – 2020
Řešitel: prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Účast: Ing, Lucie Obalová, Ph.D., Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D., Ing. Tomáš Kiška
Projekt: Snížení koncentrací Hg,HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů
Číslo projektu: TK01020101
Řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Účast: Ing. Jakub Korpas, Ph.D.