Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

S finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů realizuje Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2022 projekt s názvem „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419). Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, s celkovými náklady 80,5 milionů korun.
Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava a 4 partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, společnost s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.
Společný výzkum bude realizován ve 2 výzkumných záměrech (VZ) majících za cíl snižovat polutanty v životním prostředí, zejména v ovzduší a ve vodách a energeticky využít bioodpady jejich fermentací:

VZ1 – Snižování polutantů v životním prostředí

  • Snižování znečištění ovzduší (NH3, VOC) katalytickými a fotochemickými metodami.
  • Detekce tuhých znečišťujících látek frakce PM1 v odpadních plynech.
  • Eliminace xenobiotik a dalších polutantů (léčiv, hormonů a přípravků osobní hygieny) v povrchových a odpadních vodách fotokatalytickými a adsorpčními metodami.

VZ2 – Energetické využití bioodpadů

  • Zvýšení využívání bioodpadů pro produkci energie vč. navrácení živin ze zpracovaných bioodpadů do zemědělské půdy.
  • Rozšíření vědeckých poznatků o možnostech monitoringu a způsobu řízení procesu anaerobní digesce v bioplynových stanicích.
  • Výzkum nových možností čištění bioplynu.
  • Zvýšení míry využívání energie bioplynu.

Plánovanými výsledky projektu je vytvoření 24 společných odborných publikací v kvalitních uznávaných odborných časopisech a podání 3 mezinárodních patentových přihlášek. V rámci realizace projektu bude umožněno zaměstnat celkem 52,8 (FTE) výzkumných pracovníků, z toho 1,7  FTE zcela nových výzkumných pracovníků.

Tisková zpráva

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz