Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1) Chromatografické a spektroskopické metody pro analýzu plynů a kapalin:

 • Analýzai vzorků plynných, kapalných a extraktů přímým nástřikem.

 • Stopová analýzai plynných vzorků (ovzduší, pracovní prostředí, stopové kontaminanty v plynech) po záchytu na TD sorbentech a následné TD desorpci. Pro vybrané VOC a UVOC akreditovaně. 

 • Stopová analýzai plynných vzorků (ovzduší, pracovní prostředí, stopové kontaminanty v plynech) po záchytu na sorbentech s extrakcí CS2. Pro vybrané VOC a UVOC akreditovaně. 

 • Stopová analýzai plynných vzorků po kryogenní prekoncentraci až do -80 °C.

 • Stanovení vybraných organických kyselini (C1 – C8) ve vodných vzorcích a výluzích, ev. v kombinaci se stanovením dalších položek na IC (hydroxykyseliny).

 • Analýza plynných vzorků dávkovaných kontinuálně i diskontinuálně pomocí plynotěsné stříkačky.

 • Analýza pyrolýzních plynů a kapalných kondenzátů z pyrolýzy biomasy i plastů.

 • Analýza polykondenzovaných aromatických uhlovodíků a stanovení mikropolutantů (léčiv ze skupin analgetik, antipyretik, antiepileptik, sartanů, antibiotik, dále různých druhů pesticidů, a dalších organických polutantů) ve vodných roztocích.

 • Analýza vybraných aniontů (F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO32-, SO42-) ve vodných roztocích (akreditovaně).

 • Analýza obsahu ClO4- ve vodách a vodných výluzích.

 • On-line analýza plynů během katalytických testů.

 • On-line připojení k různým experimentálním aparaturám a identifikace reakčních produktů.

 • On-line analýza plynů (NH3, NO, NO2, N2O, CO, CO2) při testování katalyzátorů a sorbentů, studium mechanismů katalytických reakcí.

 • Kvantitativní měření absorpce/transmise materiálu jako funkce vlnové délky, stanovení polutantů ve vodných roztocích.

 • Rychlé stanovení složení bioplynu (složky CH4, CO2, O2, H2 do 1000 ppm, H2S do 1000 ppm) nebo podobných plynů.

 

2) Energetická charakterizace materiálů (paliv, alternativních paliv a odpadů):

 • Termogravimetrická analýza (stanovení vlhkosti, obsahu popela, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a přibližné hodnoty teploty vznícení) pevných vzorků i kapalin.

 • Stanovení hodnoty spalného tepla pevných a kapalných vzorků.

 • Stanovení základního elementárního složení pevných vzorků (C, H, S, N, O).

 • Stanovení celkového a fázového uhlíku v pevných vzorcích.

 • Kvalitativní a semikvantitativní prvková analýza (v rozsahu Na-U) pevných a kapalných vzorků.

 • Sekvenční analýza stopových množství kovů a některých nekovových prvků v kapalných a rozpuštěných vzorcích.

 • Analýza vlhkosti/celkové sušiny vzorků.

 

3) Charakterizace a příprava katalyzátorů, fotokatalyzátorů a dalších pevných materiálů:

 • Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza pevných látek a tenkých vrstev.

 • Stanovení množství redukovatelných složek katalyzátorů teplotně programovanou redukcí vodíkem (TPR-H2).

 • Stanovení množství oxidovatelných složek teplotně programovatelnou oxidací (TPO-O2).

 • Stanovení povrchů a disperze nanesených složek na povrchu katalyzátoru pomocí chemisorpčních technik (TPD, pulzní chemisorpce).

 • Stanovení množství a síly kyselých a bazických center teplotně programovanou desorpcí vybraných sloučenin (CO2, NH3).

 • Identifikace funkčních skupin technikou infračervené spektroskopie.

 • Analýza mikrostruktury a chemického složení vzorků (bodové, liniové a plošné prvkové mapování).

 • Měření výstupní práce elektronů různých polovodičových materiálů.

 • Charakterizace práškových polovodičových materiálů, případně tenkých vrstev pomocí měření generovaného fotoproudu, určení poměru dopadajících fotonů k přeměněným elektronům (IPCE) v závislosti na vlnové délce a potenciálu přepětí.

 • Příprava nanostrukturovaných materiálů na bázi anorganických oxidů kovů v různých makroskopických formách (prášky, tenké vrstvy, porézní aerogely/monolity).

 • Hydrotermální zpracování biomasy a uhlíkatých nanomateriálů.

 • Extrakce přírodních látek s přidanou hodnotou z pevných materiálů/odpadní biomasy.

 • Příprava jednovrstvých a vícevrstvých filmů katalyzátorů a fotokatalyzátorů deponovaných na různých pevných nosičích.

 • Měření fotoaktivity materiálů.

 

4) Určení specifického povrchu, objemu a distribuce velikosti pórů:

 • Stanovení texturních vlastností pevných látek (specifický povrch pórů, povrch mezopórů, objem mikropórů, distribuce velikosti mezo-makropórů a distribuce velikosti mikropórů, celkový objem pórů).

 • Měření skutečné/heliové hustoty pevných materiálů.

 

5) Ostatní analýzy:

 • Stanovení obsahu vody v kapalných směsích a práškových vzorcích dle metody Karl Fischera.

 • Detekce xenobiotik (léčiva, pesticidy, hormony, cizorodé organické látky – peptidy, proteiny apod.) v kapalných vzorcích.

 • Studium interakcí mezi molekulami (nejčastěji mezi organickými látkami jako jsou peptidy, proteiny, sacharidy či jiné složité molekuly a menšími molekulami z řad léčiv, pesticidů, hormonů, ale také anorganických polutantů) a povrchy (monovrstvy organických či anorganických látek).

 • Měření propustnosti membrán pro organické sloučeniny.

 

6) Příprava vzorků:

 • Úprava / příprava vzorků drcením, mletím.

 • Odstřeďování vzorků k separaci pevných podílů.

 • Předúprava vzorků před dalšími separačními metodami.

 • Rozdělení vzorků pro analytické účely.

 • Mikrovlnný rozklad organických a anorganických vzorků.

 • Sonikace pro syntézu různých nanostrukturovaných materiálů.

 • Čištění jednotlivých malých částí technologických zařízení.

 

7) Procesní zkoušky:

 • Modelovací a ověřovací testy výroby bioplynu v procesech mokré, suché nebo polosuché anaerobní digesce za vsádkových, kontinuálních nebo polokontinuálních podmínek (pracovní objem reaktoru 0,015 m3), včetně měření průtoku plynu a celkového objemu bioplynu.

 • Modelovací a ověřovací testy výroby bioplynu v procesech mokré, suché nebo polosuché anaerobní digesce za vsádkových, kontinuálních nebo polokontinuálních podmínek (pracovní objem reaktoru 0,060 m3), včetně měření průtoku plynu a celkového objemu bioplynu.

 • Modelovací a ověřovací testy aerobní fermentace v mokrých, suchých nebo polosuchých podmínkách (pracovní objem reaktoru 0,015 m3), včetně měření průtoku plynu a celkového objemu bioplynu.

 • Test Biochemického metanového potenciálu (BMP).

 • Měření zbytkové produkce bioplynu z digestátů a kalů.

 • Sledování kinetiky procesu mokré nebo suché anaerobní digesce.

 • Stanovení hmotnostní a energetické bilance mikrovlnné pyrolýzy odpadních materiálů.

 • Stanovení hmotnostní a energetické bilance pyrolýzy odpadních materiálů.

 • Poloprovozní testy spalování odpadů (paliv), včetně hodnocení složení spalin (NOx, SO2, CO2, O2, CO, TOC, TZL, TK, HCl, HF), odběry PCDD/F, PCB a PAH (vyhodnocení nasorbovaných tekutin externě). Energetická a materiálová bilance, analýza tuhých zbytků po spalovacím procesu.

 

 • Kalcinace anorganických oxidických materiálů. Energetická a materiálová bilance, analýza tuhých zbytků po kalcinačním procesu.

 • Testování aplikací denitrifikace ve spalovacích a kalcinačních procesech.

 • Ověřování účinnosti sorpčních látek aplikovaných do proudu spalin.

 • Testování pevných katalyzátorů ve formě zrna pro katalytické reakce v plynné fázi (katalytický rozklad N2O a NO, katalytická oxidace CO).

 • Testování laboratorních a komerčně připravených katalyzátorů pro katalytickou oxidaci VOC, NH3 a selektivní katalytickou redukci NOx.

 • Testování fotokatalytických vlastností materiálů, které mohou být v práškové formě anebo nanesené na nosiči (reakce – fotokatalytická redukce CO2, fotokatalytická generace vodíku z vodných roztoků alkoholů a rozklad N2O).

 • Testování průmyslových katalyzátorů pro katalytické reakce v plynné fázi (katalytický rozklad N2O a NO, selektivní katalytická redukce NOx).

i Konkrétní seznam analytů dle dostupnosti standardů a dalších předpokladů. Nutné je vždy upřesnění a specifikace požadavků dle dohody se zadavatelem.