Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kompletní nabídka témat bakalářských prací pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde.

Název práce: Vliv promotorů na přímý katalytický rozklad NO pomocí katalyzátorů na bázi směsných oxidů.

Vedoucí práce:  Ing. Kateřina Karásková, Ph.D.

Oxid dusnatý patří mezi znečišťující látky ze skupiny tzv. NOx (NO, NO2). V současné době se ke snížení emisí NOx v průmyslu využívá selektivní katalytická a selektivní nekatalytická redukce, jejichž nevýhodou je nutnost použití redukčního činidla (NH3, močovina). Přímý rozklad NO na kyslík a dusík je reakce termodynamicky schůdná, která však kvůli vysoké aktivační energii probíhá měřitelnou rychlostí až za vysokých teplot (˃ 1000 °C). Tento problém by mohl být vyřešen použitím vhodného katalytického systému. Cílem bakalářské práce bude studovat vliv křemíku jako promotoru na katalytickou aktivitu rozkladu NO a stabilitu katalyzátorů na bázi směsných oxidů.

 Zásady pro vypracování:

 1. Literární rešerše studované problematiky.
 2. Příprava katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
 3. Charakterizace vlastností připravených katalyzátorů dostupnými metodami (chemická analýza, rentgenová difrakce, skenovací elektronová mikroskopie, teplotně programované techniky, atd.).
 4. Katalytické experimenty a jejich vyhodnocení.

 Doporučená literatura:

 1. Čapek L. Heterogenní katalýza, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.
 2. Haneda M., Hamada H. Recent progress in catalytic NO decomposition. Comptes Rendus Chimie 19 (2016) 1254-1265.
 3. Bílková T., Pacultová K., Obalová L. Možnosti snížení emisí NO přímým katalytickýcm rozkladem. Chemické Listy, 113 (2019) 42-47.

Název práce: Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.

Vedoucí práce: dr inż. Sylwia Górecka

Konzultant: Ing. Tereza Bílková, Ph.D.

 Amoniak je bezbarvý toxický plyn, který negativně působí na životní prostředí i lidské zdraví. Z důvodu zavedených přísných nařízení emise NH3 každoročně klesají, přesto však stále existují oblasti (doprava, stacionární zdroje), kde dochází k nárůstu množství emisí amoniaku, např. snižování emisí NOx, kde slouží NH3 jako redukční činidlo. Jednou z metod odstraňování nezreagovaného NH3 je selektivní katalytická oxidace amoniaku (SCO-NH3), jejímž výsledným produktem je dusík. V přítomnosti vhodného katalyzátoru dochází k úplné oxidaci amoniaku již při teplotách do 500 °C, dostatečná selektivita vzhledem k N2 však stále zůstává jedním z hlavních problémů. Cílem této bakalářské práce bude studium katalytických vlastností, dlouhodobé stability a selektivity katalyzátorů na bázi směsných oxidů pro selektivní katalytickou oxidaci NH3.

Zásady pro vypracování:

 1. Literární rešerše studované problematiky.
 2. Příprava katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
 3. Charakterizace vlastností připravených katalyzátorů dostupnými metodami (chemická analýza, rentgenová difrakce, skenovací elektronová mikroskopie, teplotně programované techniky, atd.).
 4. Katalytické experimenty a jejich vyhodnocení.

 Doporučená literatura:

 1. Čapek L. Heterogenní katalýza, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.
 2. Jabłońska M., Palkovits R. Copper based catalysts for the selective ammonia oxidtation into nitrogen and water vapour – Recent trends and open challenges. Applied Catalysis B: Environmental 181 (2016) 332-351.
 3. Górecka S., Pacultová K., Górecki K., Smýkalová A., Pamin K., Obalová L. Cu-Mg-Fe-O-(Ce) Complex Oxides as Catalysts of Selective Catalytic Oxidation of Ammonia to Dinitrogen (NH3-SCO). Catalysts. 2020; 10 (2):153.


Název práce: Chemická recyklace odpadních polymerů pomocí katalytické pyrolýzy
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Neexistující systém efektivního zpracování nebo recyklace odpadních polymerů představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nakládání s odpady je regulováno stále přísnějšími legislativními pravidly, je v současnosti vyvíjeno velké úsilí na zvýšení podílu recyklovaných odpadů a na využití druhotných surovin. Termochemické a katalytické procesy jsou běžné metody, které můžeme využít právě pro recyklaci, zejména pro chemickou recyklaci polymerů zpět na monomery. Podmínky procesu a přítomnost katalyzátoru mají zásadní vliv na konverzi vstupní suroviny, stejně jako na selektivitu monomeru. Cílem práce bude optimalizace podmínek termochemických a katalytických procesů za účelem chemické recyklace odpadních polymerů, a to včetně analýzy produktů těchto procesů.

Zásady pro vypracování

 1. Literární rešerše.
 2. Charakterizace polymerních materiálů a vybraných katalyzátorů.
 3. Návrh a provedení laboratorních experimentů katalytické pyrolýzy odpadních polymerů.
 4. Analýza produktů použitím plynového chromatografu.
 5. Zhodnocení využití termochemických a katalytických procesů při zpracování odpadních polymerů.

Doporučená literatura

 1. Feedstock recycling and pyrolysis of waste plastics: converting waste plastics into diesel and other fuels. Hoboken: Wiley, 2006. ISBN 0-470-02154-3.
 2. Marczewski M. a kol. Catalytic decomposition of polystyrene. The role of acid and basic active centers. Applied Catalysis B: Environmental 2013, 129, 236-246.
 3. Kim, J. S., W. Y. Lee, S. B. Lee, S. B. Kim, a kol. Degradation of polystyrene waste over base promoted Fe catalysts. Catalysis Today, Nov 2003, 87(1-4), 59-68.
 4. Shah, J., M. R. Jan and Adnan. Conversion of waste polystyrene through catalytic degradation into valuable products. Korean Journal of Chemical Engineering, Aug 2014, 31(8), 1389-1398.