Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina se zaměřuje na výzkum oxidačních procesů termického zpracování odpadů, nebo jiných paliv. Klíčovým zařízením laboratoře je kontinuálně pracující rotační pec s navazující dospalovací komorou. Obě komory jsou vybaveny podpůrnými plynovými hořáky. Rotační pec umožňuje tepelné zpracování materiálů při teplotě do 800 °C, dospalovací komora pak zajišťuje ohřev plynných produktů na teplotu maximálně 1150 °C. Zařízení umožňuje zpracovat až 20 kg materiálu za hodinu. Součástí technologie je systém chlazení spalin a jejich čištění pomocí tkaninového filtru. Pecní zařízení je vybaveno kompletním monitoringem ukazatelů umožňujících zpracování energetické bilance procesu. Dále je součástí technologie monitoring složení surových i ošetřených spalin. Základní spalinové složky jsou analyzovány kontinuálně, komplexnost emisního rozboru je navíc zabezpečena sestavami pro diskontinuální odběr. Proces lze modifikovat prostřednictvím aditiv, které je možno dávkovat do různých uzlů technologie. Součástí je systém vysokoteplotní denitrifikace spalin pomocí přídavku NH3. Termický proces je řízen prostřednictvím automatizovaného systému a v případě potřeby i s možností manuálního nastavovaní vybraných parametrů procesů.

Kromě výzkumu spalovacích pochodů je možno rotační pec využít ke studiu kalcinačních pochodů anorganických materiálů.

Výzkumná skupina se dále zaměřuje na řešení problémů spjatých s výzkumem tuhých zbytků, které vznikají v průběhu spalovacích procesů a dále produktů obdobného charakteru, jako jsou například popílky nebo strusky. Pozornost je věnovaná vlastnostem uvedených produktů ve vztahu k jejich vlivu na složky životního prostředí a vlastnostem, které lze využít při volbě jejich materiálového využití. Je řešena problematika výzkumu hydratačních vlastností zájmových produktů nebo oblast latentní hydraulicity.

 Výzkumné činnosti

 • Zvýšení účinnosti spalovacích procesů.
 • Snižování negativních dopadů spalovacích procesů na vnější prostředí.
 • Spalování odpadů a paliv se specifickými parametry.
 • Hodnocení tepelné bilance sledovaných termických dějů.
 • Kalcinace anorganických oxidických materiálů.
 • Materiálové využití tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Cementace tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Hydraulické a latentně hydraulické vlastnosti technogenních pucolánů.
 • Kompaktace jemnozrnných látek.

Základní vybavení

 • Kontinuálně pracující rotační pec s navazující dospalovací komorou. Pec umožňuje spalování tuhých i kapalných odpadů/paliv a dále umožňuje kalcinaci anorganických materiálů.
 • Filtrační jednotka pro čištění spalin suchou metodou s možnosti dávkování reakčních činidel.
 • Odběrové sondy pro plynné emisní složky umístněné v různých pozicích technologického cyklu, od reakční komory až po odvod spalin za filtrem do komína.
 • Kontinuální monitoring koncentrace CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O, SOa CxHy, diskontinuální odběr vzorků spalin za účelem měření TZL, těžkých kovů a dalších složek včetně PAH, PCB a PCDD/F.
 • Soubor prostředků pro přípravu těles na sledování hydratačních a latentně hydratačních procesů (formy různých rozměrů, lisovníky, vibrační stůl, hydratační box).
 • Hydraulický lis pro sledování mechanických vlastností pojivových systémů.
 • Planetový mlýn.
 • Elektrická odporová pec (1400 °C a 1700 °C).
 • Heliový automaticky pyknometr.
 • Sítovačka pro sítový rozbor.
 • Rentgenový difraktometr pro fázovou analýzu práškových materiálů.
 • Řádkovací elektronový mikroskop s EDS detektorem pro chemickou mikroanalýzu.

Nabízené služby

 • Komplexní spalovací zkouška - spalování odpadů resp. jiných paliv, energetická a materiálová bilance procesu (vyhodnocení tepelné práce, hodnocení složení spalin před, nebo za filtrační jednotkou, hodnocení tuhých zbytků po spalovacích procesech).
 • Stanovení termo-fyzikálních vlastností odpadů.
 • Posuzování vlivu aditiv na spalovací proces.
 • Aplikace vysokoteplotní denitrifikace ve spalovacích procesech.
 • Návrh možností materiálového využití tuhých zbytků po spalování.
 • Kalcinace anorganických materiálů (jíly, uhličitany apod.) a hodnocení kalcinačních produktů.
 • Stanovení fázového složení metodou rtg. práškové difrakce.
 • Stanovení hustoty materiálů.
 • Ověření pojivových schopností materiálů.
 • Cementace odpadních materiálů.
 • Stanovení objemových změn oxidických systémů účinkem vody.

 

Členové výzkumné skupiny

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Jiří Burda
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.

Kontakt na vedoucího výzkumné skupiny

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7308

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_05_s

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_02_s

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_09_s

Nebyly nalezeny žádné závěrečné práce.