Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů fotokatalytickými postupy a pro analýzu plynných směsí. Výzkumná skupina se zabývá studiem účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého (v kapalné i plynné fázi), fotokatalytickým rozkladem oxidu dusného, fotokatalytickým štěpením vody v přítomnosti methanolu a odbouráváním methyl-terc-butyletheru (MTBE) z vody. Rovněž se věnuje výzkumu kinetiky fotokatalytických reakcí a pokročilých oxidačních procesů pro čištění odpadních plynů. Laboratoř je vybavena vsádkovými fotokatalytickými reaktory s různou geometrií pro reakce v plynné i kapalné fázi, průtočným reaktorem pro testování fotokatalytických reakcí v plynné fázi, plynovým chromatografem (GC), fotoelektrochemickým spektrometrem, Kelvinovou sondou a poloprovozní jednotkou pro pokročilé oxidační procesy. Laboratoř nabízí možnost testování fotokatalyzátorů ve formě prášků, tenkých filmů a nanesených na nosiči pro reakce v plynné i kapalné fázi a testování fotokatalyticky aktivních materiálů pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197.

Výzkumné činnosti

 • Studium účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytický rozklad methanolu (v kapalné fázi) a pro fotokatalytickou redukci CO2 (v kapalné i v plynné fázi).
 • Výzkum kinetiky fotokatalytických reakcí.
 • Pokročilé oxidační procesy pro čištění odpadních plynů.

Základní vybavení

 • Vsádkové experimentální reaktory (5 různých geometrií) pro reakce v plynné a kapalné fázi, použité UV záření s vlnovou délkou 254 nm, 365 nm a 400 nm.
 • Průtočný fotoreaktor pro testování reakcí v plynné fázi.
 • Plynové chromatografy s detektory TCD/BID.
 • Photocurrent, Kelvinova sonda.
 • Integrační sféra pro stanovení IPCE.
 • Poloprovozní jednotka pro pokročilé oxidační procesy.

Poskytované služby

 • Testování práškových fotokatalyzátorů pro reakce v plynné i kapalné fázi.
 • Testování fotokatalyzátorů - tenkých filmů - pro reakce v plynné i kapalné fázi.
 • Testování fotokatalyzátorů v tenké vrstvě - pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197.

Členové výzkumné skupiny

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
RNDr. Marta Valášková, DSc. 
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D.
Mgr Inż. Bartosz Romuald Zawadzki, PhD.
Ing. Lucie Spáčilová, Ph.D.
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Rudolf Ricka
RNDr. Alexandr Martaus, Ph.D.
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. (mateřská dovolená)

Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7309   

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytická produkce vodíku v přítomnosti fotokatalyzátorů NiO/TiO2 z vodného roztoku methanolu
(Photocatalytic production of hydrogen in presence NiO/TiO2 photocatalysts from methanol-water solution)
Bc. Karin Kadlečíková Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence TiO2-Based photocatalysts)
Bc. Jiří Jablunka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti fotokatalyzátorů ve formě tenkých vrstev tvořených nanotrubičkami oxidu titaničitého
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide in presence of photocatalysts in the form of titanium dioxide nanotube thin films)
Bc. Michaela Michalčíková prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Vývoj a optimalizace průtočného fotoreaktoru a ověření jeho využitelnosti v chemickém průmyslu
(Development and optimization of a flow photoreactor and verification of its applicability in the chemical industry)
Mgr. Pavlína Horáková prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytická produkce vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti fotokatalyzátorů g-C3N4 modifikovaných grafenem
(Photocatalytic generation of hydrogen from water-methanol mixture in presence of graphene modified g-C3N4 photocatalysts)
Bc. Petr Fridrich prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická generace vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti vermikulitů
(Photocatalytic hydrogen generation from water-methanol solution in the presence of vermiculites)
Bc. Eva Kunzová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Effect of C3N4 preparation method and platinum modification on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Jan Baďura prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence photocatalysts based on CdS/g-C3N4)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích
(Factors affecting photocatalytic properties of TiO2 based materials in environmentally important reactions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the BiIO4/g-C3N4 nanokomposites.)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
(Photo Catalytic Reduction of CO2 to Modified TIO2)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocomposites)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
(Analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped nanomaterials and its photocatalytic activity)
Ing. Jakub Starostka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Využití metody fotochemické oxidace při eliminaci emisí z odpadního vzduchu
(Utilization of photochemical oxidation method in the elimination of the waste air emissions)
Ing. Tomáš Prostějovský Ing. Martin Reli, Ph.D. Diplomová
Příprava fotokatalyzátorů na bázi TiO2 s využitím titanylsulfátu
(Preparation of the photocatalysts based on TiO2 using titynylsulphate)
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
(Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Tomáš Prostějovský prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
(Photocatalytic degradation of nitrogen oxide on various amount of cerium doped TiO2 thin films )
Bc. Marek Solný prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv metody přípravy ZnO na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Effect of ZnO preparation method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspensions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
(Influence of semiconductor materials on photocatalytic reactions)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím různých sol-gel technik.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 thin films prepared by various sol-gel techniques)
Bc. Klára Vágnerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Influence of titanium dioxide modification by cerium on the photocatalytic decomposition of ammonium hydroxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Materiály na bázi TiO2 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Metals Modified TiO2 Based Materials for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
(Photocatalytic decomposition of N2O over ZnS nanoparticles immobilized on montmorillonite )
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals (Pt, Pd and Au) on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv reduktantu na výtěžek fotokatalytické redukce CO2
(Influence of reductant on CO2 photocatalytic reduction yield)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého
(Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2
(Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency)
Bc. Iveta Polzerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová